22 894
Preventiebeleid voor de volksgezondheid

nr. 235
BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 oktober 2009

Op 31 maart jl. heeft de Voorzitter van de Gezondheidsraad (GR) mij het advies Algemene vaccinatie tegen hepatitis B herbeoordeeld1 aangeboden.

In het advies heeft de GR onderzocht of algehele vaccinatie tegen Hepatitis B te prefereren is boven de huidige risicogroepen vaccinatie. De GR komt tot de conclusie dat de huidige risicogroepenbenadering op zich goed werkt, maar dat de mogelijkheden voor verbetering zijn uitgeput.

De GR komt in het advies tot de conclusie dat opname van Hepatitis B vaccinatie in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) zinvol is en geeft daarvoor een aantal opties. De voorkeur van de GR ligt bij zuigelingenvaccinatie2. Daarnaast adviseert de GR om de komende 12 jaar alle kinderen van 12 jaar te vaccineren.

Ik heb het advies bestudeerd maar ben nog niet tot een conclusie gekomen. Introductie van nieuwe vaccins in het RVP moet zorgvuldig gebeuren en worden geëvalueerd. De laatste toevoeging – het vaccin tegen het Humaan Papilloma Virus (HPV) – wordt op dit moment geëvalueerd. Mijn definitieve besluit t.a.v. de mogelijke introductie van Hepatitis B vaccinatie stel ik uit totdat de resultaten van de introductie en evaluatie van de HPV vaccinatie beschikbaar zijn. Hierover stel ik u zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink


XNoot
1

Gezondheidsraad. Algemene vaccinatie tegen hepatitis B herbeoordeeld. Den Haag: Gezondheidsraad, 2009; publicatienr. 2009/03.

XNoot
2

Gecombineerd met vaccinatie tegen DaKTP-Hib.

Naar boven