Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201922112 nr. 2798

22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie

Nr. 2798 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 mei 2019

De voltooiing van de Europese kapitaalmarktunie is van groot belang. Goed functionerende grensoverschrijdende krediet- en kapitaalmarkten dragen bij aan de schokabsorptiecapaciteit van lidstaten binnen een muntunie. Daarnaast zijn bedrijven in de EU, met name het MKB, voor hun financiering nog sterk afhankelijk van leningen (van nationale banken) en kan een verdere verdieping en verbreding van de kapitaalmarktunie voor meer diversificatie van financieringsbronnen zorgen. Al bij ons voorzitterschap van de EU heeft Nederland er voor gepleit om stappen te zetten voor de totstandkoming van een kapitaalmarktunie1 en ook daarna heeft Nederland zich hiervoor consequent ingezet. Toewerken naar de verdere totstandkoming van de kapitaalmarktunie is ook onderdeel van de Agenda Financiële Sector die ik op 17 december 2018 met uw Kamer heb gedeeld2.

Op veel van de wetgevingsvoorstellen uit het actieplan kapitaalmarktunie van de Europese Commissie uit 2015 is inmiddels een akkoord bereikt. Ik acht het echter van belang dat er verdere stappen genomen worden voor de verdieping en verbreding van de Europese kapitaalmarktunie, zoals ook aangegeven in de geannoteerde agenda voor de informele Ecofin van afgelopen april3. Om daaraan invulling te geven hebben mijn Franse en Duitse ambtsgenoot en ik het initiatief genomen om experts uit de financiële sector te vragen om aanbevelingen te doen voor de toekomst van de kapitaalmarktunie.

Deze onafhankelijke werkgroep zal door middel van consultaties van relevante stakeholders een rapport opstellen met aanbevelingen om de verscheidenheid aan financieringsbronnen voor bedrijven te stimuleren en de Europese kapitaalmarkten verder te integreren. Aan de werkgroep wordt gevraagd om eind september 2019 een rapport op te leveren. Daarmee kunnen we waardevolle input geven aan de nieuwe Europese Commissie.

Bijgevoegd vindt u de uitnodigingsbrief ten behoeve van de werkgroep4. Ik zal u op de hoogte houden van het vervolg.

De Minister van Financiën, W.B. Hoekstra


X Noot
1

Kamerstuk 34 166, nr. 1

X Noot
2

Kamerstuk 32 013, nr. 200

X Noot
3

Kamerstuk 21 501-07, nr. 1593

X Noot
4

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl