22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie

Nr. 2232 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 28 oktober 2016

Graag bied ik u hierbij de reactie aan op het verzoek van de vaste commissie voor Europese Zaken van 30 maart 2016 inzake uw verzoek om een stand van zaken naleving afspraken informatievoorziening Europese dossiers.

Het kabinet hecht grote waarde aan een goede en tijdige betrokkenheid van het parlement bij het Europese besluitvormingsproces. In Brussel pleit het kabinet voor een verdere versterking van de nationale parlementen ter bevordering van de democratische legitimiteit van de EU. Een optimale informatievoorziening is hierbij onmisbaar. Het kabinet zet zich altijd in uw Kamer proactief en adequaat te informeren, waarbij wordt gestreefd naar transparantie ten aanzien van EU-besluitvorming. Het kabinet heeft zich daarom tijdens het Nederlandse voorzitterschap actief ingezet voor de verbetering van de transparantie van het EU-besluitvormingsproces. Daarnaast heeft het kabinet de implementatie van het Interinstitutioneel Akkoord Beter Wetgeven actief ter hand genomen ten behoeve van de verbetering van de Europese besluitvorming (MinBuZa 2016.395462). De Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging (PVEU) ontvangt regelmatig de leden van de Staten-Generaal. De structurele en wederzijdse informatiedeling tussen het kantoor van de Kamer in Brussel en de PVEU is bijzonder nuttig gebleken en zal derhalve ook worden gecontinueerd.

Het kabinet staat er altijd voor open om te bezien op welke wijze de informatievoorziening conform uw wensen geoptimaliseerd kan worden. Met verwijzing naar de geannoteerde agenda ten behoeve van de Europese Raad d.d. 20/21 oktober (Kamerstuk 21 501-20, nr. 1154) zal de regering conform de motie van het lid Omtzigt (Kamerstuk 21 501-20, nr. 1144) uw Kamer informeren over informele bijeenkomsten van de regeringsleiders van de 27 lidstaten.

In lijn met het verzoek van uw Kamer om een algemeen sjabloon voor de geannoteerde agenda’s voor alle Raadsformaties te ontwikkelen, ten behoeve van toepassing door alle ministeries, is een format ontwikkeld dat – conform de daarover met uw Kamer gemaakte afspraken – voorziet in specifieke passages met informatie over het krachtenveld, inclusief de positie van het Europees parlement. Dit sjabloon blijft voor het kabinet het uitgangspunt voor de informatievoorziening aan uw Kamer. Om deze reden zijn de afspraken en toezeggingen over geannoteerde agenda’s binnen het kabinet opnieuw onder de aandacht gebracht. Dit geldt eveneens voor een meer consistente naleving van de afspraak dat in de geannoteerde agenda’s voor Raadsbijeenkomsten relevante verwijzingen naar documenten in de «EU Delegates Portal»1 worden opgenomen. Voorts is aandacht gevraagd voor de duiding en appreciatie van het onderhandelingsresultaat op de door de Kamer aangemerkte prioritaire dossiers in de schriftelijke terugkoppeling van de Raadsbijeenkomsten. Daar in de geannoteerde agenda’s van de verschillende departementen een zeer breed scala aan onderwerpen aan bod komt en de ervaring leert dat deze niet allemaal in één mal te gieten zijn, is enige ruimte geboden voor maatwerk.

Uitgangspunt voor de regering blijft, zoals eerder gememoreerd, het actief informeren van uw Kamer over de beleidsvoornemens, wetgevings- en andere voorstellen van de Commissie. Zo ontvangt de Kamer een afschrift van de door de regering beantwoorde consultaties. Ten aanzien van de wetgevings- en andere voorstellen, die de Commissie aan de lidstaten doet, informeert de regering de Kamer in de regel via het BNC-fiche. Conform de afspraken met uw Kamer is de termijn voor toezending van een BNC-fiche zes weken na publicatie van het EU-voorstel. Bij voorstellen waarop de Kamer een behandelvoorbehoud of subsidiariteitstoets heeft voorzien geldt een termijn van drie weken, waarbij de termijn geldt vanaf de publicatiedatum van de Nederlandse versie van het voorstel (mits deze binnen een week na het verschijnen van de Engelse versie gepubliceerd wordt).

Echter, in voorkomende gevallen vraagt de snelheid van het Brusselse proces of de omstandigheden waaronder de voorstellen worden gepresenteerd, om een spoedige reactie van Nederland. Hierbij valt o.a. te denken aan de EU migratievoorstellen, die in de eerste helft van dit jaar onder grote tijdsdruk vorm kregen tijdens de vluchtelingencrisis. In dergelijke gevallen kiest het kabinet voor een kabinetsreactie in briefvorm in plaats van de BNC-fiche. Op deze wijze kan uw Kamer tijdig worden geïnformeerd, voordat besluitvorming of beleidsvorming in Brussel plaatsvindt. Ik ben het met u eens dat wanneer gekozen wordt voor een kabinetsreactie, deze keuze wordt gemotiveerd en de kabinetsreactie waar mogelijk de inhoudelijke punten van het BNC fiche aanhoudt (m.n. ten aanzien van de subsidiariteits- en proportionaliteitstoets).

Het behoeft geen nader betoog dat het streven van de regering blijft de BNC-fiches tijdig aan uw Kamer te sturen, zeker met betrekking tot de voorstellen waarbij uw Kamer een behandelvoorbehoud en subsidiartiteitstoets heeft geplaatst. Voor de regering is hierbij het overzicht prioriteitsstelling Tweede Kamer ten aanzien van voorstellen uit het Werkprogramma van de Europese Commissie maatgevend. Om het BNC-proces voorspoedig te laten verlopen, zou het goed zijn wanneer over concrete voorstellen, m.n. bij de pakketbenadering, waar de Commissie steeds vaker voor kiest, er contact is tussen de verantwoordelijke Kamercommissies en de betrokken vakdepartementen over de vraag op welke voorstellen uit het pakket onder het behandelvoorbehoud vallen.

De Minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders


X Noot
1

«Delegates Portal» is de opvolger van het huidige documentenregister van de Raad genaamd Extranet.

Naar boven