22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie

Nr. 2160 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 juni 2016

Met deze brief informeer ik u, mede in het licht van de motie Klein (Kamerstuk 22 112, nr. 2024), over de consultatie van de Europese Commissie over het toekomstige voorstel voor een verplicht Europees transparantieregister. Van 1 maart 2016 tot 1 juni 2016 heeft deze consultatie plaatsgevonden en in dit kader heeft het kabinet bijgevoegde brief aan de Europese Commissie gestuurd1.

Nederland verwelkomt het initiatief van de Europese Commissie. Deelname van de Raad van de Europese Unie, inclusief het roulerend voorzitterschap, aan het register is een belangrijk punt voor Nederland. De Raad vervult immers als medewetgever een belangrijke rol in de beleidsvorming van de EU. Deze inzet is ook neergelegd in het NL non paper over transparantie dat uw Kamer op 26 juni 2015 toeging2.

Naar verwachting komt de Europese Commissie in het najaar met het voorstel voor het verplichte lobbyregister zelf.

De Minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

X Noot
2

Bijlage bij Kamerstuk 21 501-02, nr. 1512.

Naar boven