Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201522112 nr. 1916

22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie

Nr. 1916 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 26 september 2014

Overeenkomstig de bestaande afspraken ontvangt u hierbij zes fiches, die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC).

Fiche 1: Mededeling bescherming en handhaving van intellectuele eigendomsrechten in derde landen (Kamerstuk 22 112, nr. 1911)

Fiche 2: Mededeling EU-actieplan Handhaving intellectuele eigendomsrechten (Kamerstuk 22 112, nr. 1912)

Fiche 3: Richtlijn uitwisseling informatie verkeersovertredingen (Kamerstuk 22 112, nr. 1913)

Fiche 4: Mededeling «Naar een geïntegreerde aanpak van cultureel erfgoed voor Europa» (Kamerstuk 22 112, nr. 1914)

Fiche 5: Mededeling EU-strategie en Actieplan Douanerisicobeheer (Kamerstuk 22 112, nr. 1915)

Fiche 6: Aanbeveling online kansspelen

De Minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans

Fiche: Aanbeveling online kansspelen

1. Algemene gegevens

a) Titel voorstel

Aanbeveling van de Commissie betreffende beginselen ter bescherming van consumenten en gebruikers van onlinegokdiensten en ter voorkoming van online gokken door minderjarigen.

b) Datum ontvangst Commissiedocument

14 juli 2014

c) Nr. Commissiedocument

2014/478/EU

e) Nr. impact assessment Commissie en Opinie Impact-assessment Board

SWD(2014) 233

SWD(2014) 232

f) Behandelingstraject Raad

Raad voor Concurrentievermogen.

g) Eerstverantwoordelijk ministerie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

2. Essentie voorstel

De aanbeveling van de Commissie betreft een uitwerking van een van de kernelementen van de Mededeling «Een breed Europees kader voor onlinegokken» van 23 oktober 2012 (zie Kamerstuk 22 112, nr. 1516). Doel van de aanbeveling is te zorgen dat consumenten, spelers en minderjarigen een hoog beschermingsniveau genieten, dat de gezondheid van consumenten wordt beschermd en dat de mogelijke economische schade ten gevolge van buitensporige deelname aan kansspelen wordt ingeperkt. In de aanbeveling worden lidstaten opgeroepen onderstaande beginselen over te nemen om dit doel te bereiken:

 • Beginselen over informatieverstrekking op websites van online kansspelaanbieders zodat consumenten over voldoende informatie beschikken over de aanbieder en (de risico’s van) het spel;

 • Beginselen om te voorkomen dat minderjarigen kunnen deelnemen aan online kansspelen;

 • Beginselen omtrent spelersregistratie en het spelersaccount om de identiteit en de leeftijd van de speler vast te kunnen stellen en het spelersgedrag te kunnen monitoren;

 • Beginselen ter ondersteuning van de speler om controle op eigen speelgedrag te houden;

 • Beginselen omtrent (zelf-)uitsluiting van de speler;

 • Beginselen omtrent commerciële communicatie en sponsoring.

3. Nederlandse positie ten aanzien van het voorstel

 • a) Essentie Nederlands beleid op dit terrein

  Voor online kansspelaanbod kent de Wet op de kansspelen (Wok) nog geen vergunningmogelijkheid. Dit betekent dat dergelijk aanbod nu verboden is. Niettemin spelen jaarlijks honderdduizenden Nederlanders mee op – niet in Nederland gereguleerde – kansspelsites. Deze spelers genieten dus niet de bescherming van een Nederlands gereguleerd stelsel. Zoals afgesproken in het Regeerakkoord zal het kabinet online kansspelen strikt reguleren. Daartoe is op 18 juli 2014 een wetsvoorstel ter regulering van kansspelen op afstand aangeboden aan de Tweede Kamer (Kamerstukken 33 966).

  Aan het Nederlandse beleid liggen de doelstellingen van het voorkomen van kansspelverslaving, het beschermen van de consument en het tegengaan van fraude en overige criminaliteit ten grondslag. Nederlandse burgers moeten op een veilige en verantwoorde manier kunnen deelnemen aan online kansspelen. Aanbieders die in aanmerking willen komen voor een vergunning zullen aan strikte voorwaarden moeten voldoen zodat alleen geschikte en betrouwbare aanbieders op de Nederlandse markt mogen opereren. De Kansspelautoriteit (Ksa) is verantwoordelijk voor toezicht op de kansspelmarkt en handhaving van wet- en regelgeving op het terrein van kansspelen, waaronder de Wok.

 • b) Beoordeling + inzet ten aanzien van dit voorstel

  Het kabinet staat positief tegenover de boodschap die de Commissie uitdraagt over het belang van het beschermen van consumenten, spelers en minderjarigen tegen de mogelijke sociale en economische schade als gevolg van buitensporige deelname aan online kansspelen. Het kabinet is het met de Commissie eens dat vanwege de grensoverschrijdende aard van online kansspelen optreden op Europees niveau meerwaarde heeft. Optreden op Europees niveau zet lidstaten ertoe aan in de hele Unie een hoog beschermingsniveau te bieden. Consumenten kunnen met een spreekwoordelijke klik eenvoudig naar een website van een buitenlandse aanbieder gaan. Informatie op websites over kansspelen bevat niet altijd de benodigde informatie voor consumenten om een onderbouwde keuze te maken waar zij willen spelen en bevat niet in alle gevallen voldoende informatie die de consument wijst op de risico’s die samenhangen met deelname aan kansspelen. Deelname aan online kansspelen door minderjarigen en andere kwetsbare personen moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Minderjarigen maken in toenemende mate gebruik van het internet. Zo blijkt uit onderzoek dat in Europa 75% van de zes- tot zeventienjarigen gebruikt maakt van het internet.1 De oproep aan lidstaten tot adequate spelersregistratie juicht het kabinet dan ook toe. Ook is het kabinet positief over de aanbeveling om te voorkomen dat minderjarigen door reclame voor online kansspelen worden aangezet tot deelname.

  Het kabinet constateert dat de Commissie opnieuw bevestigt dat de lidstaten in beginsel vrij zijn in het stellen van hun beleidsdoelen inzake kansspelen en in het bepalen van het gewenste beschermingsniveau. Het kabinet beschouwt de bescherming van de consument en in het bijzonder het voorkomen van kansspelverslaving als een zeer belangrijke doelstelling van het Nederlandse kansspelbeleid. De aanbeveling van de Commissie bevestigt de noodzaak om online kansspelen te reguleren en spelers een legaal en betrouwbaar spelaanbod te bieden. De aanbeveling bevestigt dan ook het streven van het kabinet om regulering van online kansspelen op korte termijn te realiseren. Het kabinet is dan ook verheugd dat de aanbeveling veel beginselen bevat die ook in het wetsvoorstel kansspelen op afstand zijn opgenomen. De aanbeveling laat lidstaten alle ruimte om meer of minder te doen. Het kabinet zal per individuele maatregel uit de aanbeveling bezien in hoeverre de desbetreffende maatregel past binnen het nationale kansspelbeleid en derhalve kan worden overgenomen. Gelet op bijzondere aandacht van het Nederlandse kabinet voor het voorkomen van kansspelverslaving bevat het Nederlandse wetsvoorstel naast de meeste maatregelen zoals genoemd in de aanbeveling, nog extra maatregelen om de Nederlandse speler te beschermen, zoals de actieve zorgplicht voor aanbieders.

 • c) Eerste inschatting van krachtenveld

  Lidstaten houden graag vast aan de volgens vaste jurisprudentie van het Hof van Justitie aan lidstaten toekomende beleidsvrijheid om zelf regels op het terrein van kansspelen te stellen. Het kabinet is verheugd dat de Commissie bevestigt dat de aanbeveling geen afbreuk doet aan het recht van de lidstaten om kansspelen nationaal te reguleren. De Commissie nodigt de lidstaten uit om maatregelen te nemen op nationaal niveau, en laat de wijze waarop zij hierop uitvoering kunnen geven over aan de lidstaten. De verwachting is dat de aanbeveling positief door de lidstaten wordt ontvangen.

4. Grondhouding ten aanzien van bevoegdheid, subsidiariteit, proportionaliteit, financiële gevolgen en gevolgen op het gebied van regeldruk en administratieve lasten

 • a) Bevoegdheid

  Het voorstel is gebaseerd op artikel 292 VWEU. Op grond van dit artikel is de Commissie bevoegd aanbevelingen op te stellen. De Nederlandse grondhouding ten aanzien van de bevoegdheid is dan ook positief.

 • b) Subsidiariteit: Positieve grondhouding

  Het online kansspeldossier heeft een duidelijk grensoverschrijdend component. Consumenten kunnen vanwege technologische ontwikkelingen, de grotere beschikbaarheid van (mobiel) internet met één spreekwoordelijke klik naar de website van een aanbieder gaan. Voor consumenten is niet altijd direct duidelijk dat een online aanbieder in een andere lidstaat is gevestigd, waar mogelijk een minder hoogwaardig niveau van consumentenbescherming wordt geboden. Het kabinet ziet daarom meerwaarde in optreden van de Commissie dat erop is gericht lidstaten handvatten te bieden die zij kunnen inzetten om consumenten en spelers een hoogwaardig niveau van bescherming te bieden en om minderjarigen te beschermen en schade als gevolg van deelname aan kansspelen in te perken. Het kabinet ziet wel meerwaarde in het uitwisselen van informatie en best practices tussen lidstaten onderling en met de Commissie en zal daar ook actief aan bijdragen.

 • c) Proportionaliteit: positief

  Het nagestreefde doel van deze aanbeveling is ervoor te zorgen dat consumenten, spelers en minderjarigen een hoog beschermingsniveau genieten, dat de gezondheid van consumenten wordt beschermd en dat de mogelijke economische schade ten gevolge van buitensporige deelname aan kansspelen wordt ingeperkt.

  Lidstaten behouden daarbij hun vrijheid ten aanzien van de inrichting van het nationale kansspelbeleid. De in de aanbeveling voorgestelde maatregelen staan inhoudelijk in de juiste verhouding tot het nagestreefde doel. Nederland beantwoordt de proportionaliteitsvraag dan ook positief.

  Over het opnemen van de rapportageverplichtingen, merkt het kabinet op dat deze naar de mening van het kabinet niet zozeer in een aanbeveling passen. Lidstaten zijn immers niet verplicht hieraan opvolging te geven, waardoor de mogelijkheid bestaat dat slechts enkele lidstaten rapporteren aan de Commissie.

 • d) Financiële gevolgen

  Het kabinet verwacht geen financiële consequenties voor de Rijksbegroting van deze aanbeveling. Eventuele budgettaire gevolgen worden ingepast op de begroting van de beleidsverantwoordelijke departementen, conform de regels van de budgetdiscipline. Ook heeft de aanbeveling geen gevolgen voor de EU-begroting.

 • e) Gevolgen voor regeldruk en administratieve lasten

  In de aanbeveling worden geen dwingende regels gesteld. Ondernemingen die aan de aanbeveling willen voldoen, of moeten voldoen omdat lidstaten besluiten bepalingen over te nemen in hun regelgeving, zullen te maken krijgen met extra nalevingskosten.


X Noot
1

Europese Strategie voor een beter internet voor kinderen (COM(2012) 196 final).