32 502 Staat van de Europese Unie 2010–2011

Nr. 8 MOTIE VAN HET LID ORMEL C.S.

Voorgesteld 26 mei 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening, dat een gezamenlijk Europese aanpak tot nationale besparing kan leiden;

constaterende, dat het bij grensoverschrijdende problemen in een moderne Europese Unie zinvol is om bepaalde beleidsterreinen gezamenlijk aan te pakken, zoals de gezamenlijke buitengrensbewaking door Frontex en de Europese Dienst voor Extern Optreden, de EDEO;

overwegende, dat de discussie over de Europese afdrachten ook moet gaan over efficiëntie van beleid en het verminderen van kosten als zaken gemeenschappelijk worden gedaan;

van mening, dat het inzichtelijk maken van de mogelijkheden voor nationale besparingen op terreinen die gemeenschappelijk worden gedaan het maken van goede keuzes zal bevorderen;

verzoekt de regering inzichtelijk te maken waar nationaal bespaard kan worden door efficiënter in Europees verband samen te werken,

verzoekt de regering tevens om aan de Europese Commissie te verzoeken om in de beleidsvoorstellen de synergie tussen het Europees beleid en de nationale lidstaten aan te geven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ormel

Ten Broeke

El Fassed

Schouw

Voordewind

Van der Staaij

Naar boven