Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201722054 nr. 278

22 054 Wapenexportbeleid

Nr. 278 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 4 oktober 2016

Het jaarrapport over het Nederlandse wapenexportbeleid in 2015 (hierna: jaarrapport 2015) geeft een beeld van de waarde van de in dat jaar afgegeven vergunningen voor definitieve uitvoer van militaire goederen1. Om een zo zuiver mogelijk beeld te krijgen van deze exportwaarde, worden bepaalde categorieën vergunningen niet meegenomen in de jaarrapportage2. Wanneer deze categorieën wel zouden worden meegenomen zou dit o.a. leiden tot dubbeltellingen. Zoals uitgelegd in de paragraaf «Methodologie» van het jaarrapport worden de volgende categorieën vergunningen niet meegenomen in het jaarrapport:

  • Vergunningen voor tijdelijke uitvoer, omdat deze goederen weer terug naar Nederland komen.

  • Vergunningen voor goederen die na reparatie in Nederland retour worden gezonden, indien al over de oorspronkelijke leverantie is gerapporteerd.

  • Vergunningen waarvan de looptijd wordt verlengd, omdat deze waarde reeds in een eerder jaarrapport is opgenomen.

  • Vergunningen die worden vervangen in verband met, bijvoorbeeld, een adreswijziging van de ontvanger. In dit geval was de waarde van de vergunning immers ook al verwerkt in een eerder jaarrapport.

Onlangs bleek dat bij het opstellen van het jaarrapport 2015 een aantal vergunningen niet is meegenomen. Ten onrechte, aangezien zij niet onder een van bovengenoemde uitzonderingscategorieën vallen. De oorzaak was een fout in een dit jaar voor het eerst door de Centrale Dienst voor In- en Uitvoer (CDIU) toegepast nieuw selectie-algoritme. Dit nieuwe selectie-algoritme vergemakkelijkt de selectie van de rapportagegegevens ten opzichte van de voorgaande werkwijze en draagt daardoor bij aan de tijdige publicatie van zowel het jaarrapport als de maandoverzichten. Het selectie-algoritme is naar aanleiding van deze fout door de CDIU zorgvuldig bekeken en aangepast, zodat een dergelijke fout zich niet meer voor kan doen.

Aangezien de gegevens voor het jaarrapport worden aangeleverd door de CDIU, heeft het Ministerie van Buitenlandse Zaken de ernst van deze omissie bij de CDIU benadrukt. Tevens heeft het ministerie de CDIU schriftelijk met klem verzocht erop toe te zien dat dergelijke omissies zich niet meer zullen voordoen en alle rapportagegegevens zorgvuldig te controleren. De CDIU is zich bewust van dit belang en handelt daarnaar.

Uiteindelijk is gebleken dat een totale waarde van € 59,59 miljoen ten onrechte niet aan bijlage 1 van het jaarrapport 2015 is toegevoegd. De grootste vergunning betreft een in oktober 2015 afgegeven vergunning ter waarde van bijna € 24,5 miljoen voor de uitvoer van casco’s van Fennek verkenningsvoertuigen. Na afbouw in Duitsland hebben deze voertuigen uiteindelijk Qatar als eindbestemming. Een andere grote vergunning ter waarde van € 17 miljoen betreft de uitvoer van een gesneden staalpakket voor de bouw van een patrouillevaartuig in Maleisië. De overige vergunningen betreffen kleinere bedragen.

Dit alles leidt ongelukkigerwijs tot een correctie van de tabellen van bijlage 1 en bijlage 2 en een correctie van hoofdstuk 6 van het jaarrapport over het Nederlandse wapenexportbeleid in 2015. De correctie is doorgevoerd in het rapport dat op de website www.rijksoverheid.nl/exportcontrole gepubliceerd is. Tevens zullen de maandrapportages wapenexport over het jaar 2015 ruim vóór het algemeen overleg Wapenexportbeleid op dezelfde website (zoals gebruikelijk sinds 2014) worden gepubliceerd.

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen


X Noot
1

Kamerstuk 22 054, nr. 277

X Noot
2

Deze vergunningen zijn wel zichtbaar in de maandoverzichten, waarin alle afgegeven vergunningen voor de uit- en doorvoer van militaire goederen zijn opgenomen: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/exportcontrole-strategische-goederen/inhoud/rapportages-dual-use-en-militaire-goederen