22 054 Wapenexportbeleid

Nr. 213 BRIEF VAN DE MINISTERS VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING EN VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 februari 2013

Conform het op 10 juni 2011 per brief gemelde aangescherpte wapenexportbeleid (Kamerstuk 2010–2011, 22 054, nr. 165) en de motie van het lid El Fassed c.s. van 22 december 2011 over verlaging van de drempelwaarde voor de versnelde parlementaire controle bij specifieke wapenexportaanvragen naar € 2.000.000,– (Kamerstuk 2011–2012, 22 054, nr. 181) ontvangt uw Kamer onderstaande informatie over een door Nederland afgegeven vergunning ter waarde van € 60.000.000,– voor uitvoer van militair materieel naar Oman.

Een Nederlands bedrijf heeft onlangs een exportvergunning verkregen voor de uitvoer van radar- en C3 (Command, Control, Communication) systemen en bijbehorende software. Deze systemen worden geïnstalleerd aan boord van patrouilleschepen die door Singapore Technologies Marine te Singapore worden gebouwd voor de marine van Oman.

De aanvraag is getoetst aan de acht criteria van het EU Gemeenschappelijk Standpunt inzake wapenexport. Deze toetsing, waarvan hier de essentie ten aanzien van de meest relevante criteria wordt weergegeven, leidde tot het afgeven van de vergunning op basis van de volgende argumenten:

  • Criterium 2 (mensenrechten): De mensenrechtensituatie in Oman kent de nodige aandachtspunten, met name op het gebied van de vrijheid van vereniging en vergadering en de vrijheid van meningsuiting. Gelet op de aard van de goederen (radarsystemen) en de eindgebruiker (de marine van Oman) is niet te verwachten dat deze zullen bijdragen aan geconstateerde schendingen van mensenrechten.

  • Criterium 3 (interne conflicten): In 2011 kwam het enkele malen tot onlusten en botsingen tussen ordetroepen en demonstranten. Hierbij vielen in totaal twee dodelijke slachtoffers. Sindsdien zijn demonstraties wel vreedzaam verlopen. De ordetroepen stelden zich daarbij ook terughoudend op.

    Gezien de over het algemeen terughoudende opstelling van de ordetroepen is het niet waarschijnlijk dat een gewelddadige escalatie plaatsvindt. Bovendien zal de uitvoer van radar en C3 systemen gezien de eindgebruiker en de aard van de goederen, niet bijdragen aan mogelijk hernieuwde interne spanningen.

  • Criterium 4 (regionale stabiliteit): Met het oog op de belangen op het gebied van veiligheid en economie onderhoudt Oman nauwe betrekkingen met de Verenigde Staten en de landen van de Europese Unie. Daarnaast speelt Oman een actieve rol in de bestrijding van piraterij in de wateren bij Somalië. De versterking van de marine van Oman draagt bij aan deze rol.

  • Criterium 7 (omleidingsrisico): Gelet op de eindgebruiker (de Marine van Oman) en het feit dat de goederen zullen worden verscheept naar Singapore, alwaar ze door Singapore Technologies Marine worden ingebouwd in de patrouilleschepen, is er geen sprake van omleidingsrisico.

De minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen

De minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans

Naar boven