Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201122026 nr. 330

22 026 Nederlands deel van een hogesnelheidsspoorverbinding Amsterdam-Brussel-Parijs en Utrecht-Arnhem-Duitse grens

Nr. 330 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 februari 2011

Zoals ik tijdens het Algemeen Overleg met uw Kamer op 8 december 2010 (kamerstuk 22 026, nr. 325) over onder andere de HSL-Zuid heb toegezegd informeer ik u in deze brief over de resultaten van de geluidemissie1 metingen aan het hogesnelheidsmaterieel op de HSL-Zuid alsmede over de resultaten van de geluidimmissie metingen bij woningen te Lansingerland. De betreffende rapporten van TNO voeg ik ter kennisneming hierbij.2

Tevens bericht ik u over de geluidhinder-toetsing van de dienstregeling 2011 en latere jaren op het HSL-tracé tussen Schiphol en Rotterdam.

Ik zal deze resultaten en rapporten binnenkort met de vertegenwoordigers van de betrokken gemeenten, wijkraden en stichtingen bespreken.

Geluidemissiemetingen V250-treinen en Thalys

Eind oktober 2010 heeft TNO geluidemissie metingen uitgevoerd aan het nieuwe Ansaldo V250-materieel tijdens testritten en aan de Thalys-treinen in de normale dienstregeling op hoge snelheid. Deze metingen zijn uitgevoerd om te kunnen beoordelen of de geluidemissie van het materieel in overeenstemming is met de aannamen die daarover in het Tracé Besluit (TB) voor de aanleg van de HSL-zuid zijn gedaan.

TNO concludeert op basis van de metingen dat de geluidemissie van beide treinsoorten, binnen een bandbreedte van 1 dB, in overeenstemming is met de aannamen uit het Tracébesluit. Tevens blijkt dat de genomen maatregel van het «akoestisch slijpen» effectief is.

Over de wijze waarop het V250-materieel wordt ondergebracht in het Reken- en Meetvoorschrift Geluid vindt nog nader onderzoek plaats.

Geluidimmissiemetingen in Lansingerland

In het najaar van 2010 zijn door TNO bij 2 woningen in Lansingerland geluidmetingen uitgevoerd op de gevels en op 25 meter afstand achter de geluidsschermen. De meetlocaties zijn bepaald in overleg met de gemeente Lansingerland en met de Stichting Stop Geluidsoverlast HSL.

Doel van deze metingen was om het effect van het stiller maken van het tijdelijke Prio-materieel op de geluidimmissie op de gevels vast te stellen, en tevens om te kunnen beoordelen of bij de dienstregeling van 2010 en 2011 binnen de geluidwaarden uit het TB wordt gebleven.

TNO stelt vast dat het stiller maken van het Prio-materieel (waarmee tijdelijk op de HSL-zuid wordt gereden) heeft geleid tot een 9 à 10 dB lager geluidsexpositie niveau. Het bureau DCMR constateerde bij zijn metingen in de gemeente Kaag en Braassem in augustus 2010 eenzelfde reductie. De getroffen maatregel «aanpassing van het remsysteem en gladdere wielen» heeft dus gezorgd voor een significant lagere geluidsbelasting, waardoor de geluidsoverlast sterk is verminderd.

Dienstregeling 2011

Om een uitspraak te kunnen doen over de huidige geluidssituatie heeft TNO aanvullende immissieberekeningen uitgevoerd voor de locaties bij Hoogmade en Lansingerland. Hieruit blijkt dat de geluidbelasting bij de dienstregeling voor het kalenderjaar 2011 binnen de in het Tracébesluit genoemde voorkeursgrenswaarde dan wel de eerder verleende hogere waarden blijft.

Dienstregeling verdere toekomst

Voor de uiteindelijke dienstregeling (met de in het Tracébesluit voorziene aantal treinen) staat nog niet vast of deze gereden kan worden zonder overschrijding van de grenswaarden voor het geluid.

Voor een juiste beoordeling van de geluidruimte en de effectiviteit van de geluidschermen zullen er immissiemetingen moeten worden uitgevoerd op de genoemde locaties waarbij zowel de Thalys als de V250 met hoge snelheid passeren. Daartoe is het noodzakelijk dat er op het hele tracé van de HSL-zuid regelmatig en gedurende een aantal dagen met hoge snelheid gereden kan worden; bij de huidige planning kan dat niet eerder dan najaar 2011 plaatsvinden.

Pas als de resultaten van die metingen beschikbaar zijn kan ik de geluidbelasting bij de dienstregeling voor 2012 alsmede de eindsituatie toetsen aan het Tracébesluit.

De minister van Infrastructuur en Milieu,

M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus


X Noot
1

geluidemissie = het geluid dat door een rijdende trein wordt veroorzaakt

geluidimmissie = de geluidbelasting op een locatie

X Noot
2

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.