Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201221501-32 nr. 525

21 501-32 Landbouw- en Visserijraad

Nr. 525 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 oktober 2011

In mijn brief van 13 juli jl. (Kamerstuk 21 501-32, nr. 506) heb ik aangegeven dat ik uw Kamer zou informeren over zowel het reguliere betaalschema, als het voorschottraject van de Bedrijfstoeslagregeling 2011. Middels deze brief zal ik u deze informatie verstrekken. Tevens informeer ik u over de uitbetaling van de artikel 68 maatregelen, de uitvoering van de SNL-2011 betaalverzoeken en de Probleemgebiedenvergoeding.

Betaalschema voor de Bedrijfstoeslagregeling (BTR 2011)

Het betaalschema voor de BTR 2011 ziet er als volgt uit:

  • voor 31 december ontvangt in totaal 79% van de landbouwers hun bedrijfstoeslag,

  • voor 28 februari 2012 ontvangt in totaal 90% van de landbouwers hun bedrijfstoeslag,

  • voor 1 mei 2012 hebben alle landbouwers hun bedrijfstoeslag ontvangen.

Met dit betaalschema realiseer ik reeds dit jaar, 2011, de toezegging aan uw Kamer om in 2012 weer het niveau van 2008 te bereiken (in 2008 heeft 78% van de landbouwers hun bedrijfstoeslag voor 31 december ontvangen). De uitbetaling van 100% voor 1 mei wordt vroeger dan ooit gerealiseerd. In eerdere jaren was de realisatie max. 99,9% op 30 juni van het betaaljaar, schema is nu twee maanden eerder.

Bevoorschotting

Zoals ik ook al in mijn brief van 13 juli heb aangegeven geeft de Europese regelgeving een aantal strikte randvoorwaarden voor bevoorschotting. Alle Europeesrechtelijk voorgeschreven controles moeten zijn afgerond voordat tot betaling van het voorschot kan worden overgegaan. Het voorschot mag ten hoogste 50% bedragen van het bedrag dat aan een landbouwer wordt toegekend op basis van zijn aanvraag voor de BTR 2011. En het voorschot mag pas vanaf 16 oktober, de startdatum van het nieuwe Europese boekjaar, worden uitbetaald.

De prognose voor de voorschotbetalingen is als volgt:

  • voor 1 december ontvangt tenminste 53% van de landbouwers een voorschot ter hoogte van 50% van het bedrag dat aan hen is toegekend,

  • dezelfde groep landbouwers ontvangt het tweede deel (de resterende 50%) omstreeks 11 december.

Er zal een uiterste inzet worden gepleegd om, waar mogelijk, dit percentage naar boven bij te stellen.

De Europese Commissie heeft dit jaar expliciet aangegeven dat zij strikt zal controleren op de voorwaarde dat een voorschotbetaling pas na afronding van alle controles plaatsvindt.

Artikel 68, SNL en Probleemgebiedenvergoeding

Ik kan u melden dat het subsidiebedrag voor de brede weersverzekering (artikel 68) naar verwachting in december bijna volledig wordt uitbetaald. De uitbetaling van de overige artikel 68 regelingen kan vanaf 1 januari 2012 starten.

De voorbereidingen zijn erop gericht om de beslissingen op de betaalaanvragen SNL-A 2011 binnen de wettelijke termijn vanaf 1 januari 2012 te hebben afgerond. De beoordeling van de aanvragen Probleemgebiedenvergoeding-2011 kan niet eerder plaatsvinden dan na afronding van de betaalaanvragen SNL-A 2010 en zal voor 30 juni 2012 worden afgerond.

In mijn brief aan uw Kamer van 29 maart jl. heb ik toegezegd dat de Probleemgebiedenvergoeding-2010 voor 1 oktober van dit jaar zou worden betaald. Voor een deel van de begunstigden (ca. 1000 van de in totaal 5200 aanvragen) zal dit iets later worden. De begunstigden zijn hiervan op de hoogte gesteld en begin november heeft iedereen zijn geld ontvangen. Eventuele wettelijke rente zal worden vergoed.

Verbeterplan DR

Daarnaast had ik in de brief van 13 juli aangegeven dat het verbeterplan Dienst Regelingen tegelijk met het betaalschema voor de BTR 2011 zou worden verstrekt. Echter, gedurende het onderzoekstraject zijn de adviseurs tot de conclusie gekomen dat ze meer tijd nodig hebben om hun advies op te stellen. De verwachting is dat in de loop van deze maand dit advies naar uw Kamer kan worden gestuurd.

De staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

H. Bleker