21 501-31 Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken

Nr. 267 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 februari 2012

Op 17 februari a.s. vindt de Raad WSBVC, onderdeel Werkgelegenheid en Sociaal Beleid in Brussel plaats. Ter voorbereiding van de Raad vindt een AO plaats op 15 februari a.s.

Bijgaand treft u de geannoteerde agenda aan.

Tijdens de Raad zal worden gesproken over wetgevende initiatieven met betrekking tot de detacheringsrichtlijn, de Europa 2020 strategie en de prioriteiten voor 2012 op het terrein van werkgelegenheid en sociaal beleid. Tevens zal een debat worden gevoerd over het thema «vrouwen in raden van bestuur».

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H. G. J. Kamp

Geannoteerde agenda

Raad voor Werkgelegenheid en Sociaal Beleid d.d. 17 februari 2012

Agendapunt: Wetgevende initiatieven met betrekking tot de detacheringsrichtlijn

Aard van de bespreking: Presentatie door de Commissie en gedachtewisseling

Voorstel en toelichting

De Commissie zal twee wetgevende initiatieven presenteren met betrekking tot de detachering van werknemers. Beide initiatieven zullen volgens de planning voor de Raad van 17 februari worden gepubliceerd. Het eerste voorstel voor een richtlijn heeft als doel de handhaving en implementatie van de detacheringsrichtlijn te verbeteren. Het tweede voorstel voor een verordening heeft als doel helderheid te verschaffen omtrent het gebruik van het recht op collectieve actie (Monti II).

Nederlandse opstelling

Op het moment van schrijven is nog niet bekend wat de precieze inhoud is van de twee voorstellen. De voorstellen zullen naar verwachting nog voor de Raad worden gepubliceerd. Tijdens het AO zal zo mogelijk meer informatie kunnen worden gegeven over de Nederlandse opstelling.

Agendapunt: Europa 2020 strategie

Aard van de bespreking: Presentatie van de Commissie, oriënterend debat, aanname van het «Joint Employment Report» (JER), onderschrijving van hoofdboodschappen en opinie van het Sociaal Beschermingscomité

Voorstel en toelichting

In het kader van de Europa 2020 strategie zal de Raad debatteren over de prioriteiten voor 2012 op het terrein van werkgelegenheid en sociaal beleid. Verschillende elementen zullen input vormen voor het debat: (i) de jaarlijkse groeianalyse, (ii) het «Joint Employment Report», (iii) het rapport over de sociale consequenties van de crisis, (iv) het rapport over macro-economische onevenwichtigheden en (v) de werkgelegenheidsrichtsnoeren. (i) De jaarlijkse groeianalyse (AGS) die is gepubliceerd door de Commissie geeft de prioriteiten voor groeiversterking in de Europese Unie voor 2012 weer (zie ook Kamerbrief 21 501-20, nr. 600). Op SZW-terrein doet de Commissie een aantal aanbevelingen om de arbeidsparticipatie te verhogen, de werkgelegenheid voor jongeren te ondersteunen en de kwetsbaren in de samenleving te beschermen. Het Sociaal Beschermingscomité (SPC) heeft een opinie over het AGS aangenomen met het verzoek aan de Raad deze te onderschrijven. (ii) Het «Joint Employment Report» (JER) is gepubliceerd als bijlage bij het AGS en behandelt de huidige situatie en trends ten aanzien van de werkgelegenheid en het arbeidsmarktbeleid in Europa. De Raadsconclusies over dit rapport van het werkgelegenheidscomité (EMCO) in samenwerking met het SPC benadrukken dat economische groei bevorderd moet worden en dat er meer banen gecreëerd moeten worden. (iii) In het rapport over de sociale consequenties van de crisis van het SPC wordt aandacht gevraagd voor de toereikendheid en houdbaarheid van sociale zekerheidssystemen en het niveau van sociale bescherming in tijden van crisis en oplopende werkloosheid, in relatie tot de bezuinigingen op overheidsuitgaven. De Raad streeft naar het onderschrijven van de hoofdboodschappen van dit SPC-rapport. (iv) Met betrekking tot het rapport van de Commissie over macro-economische onevenwichtigheden is in het kader van het Europees Semester afgesproken dat deze tijdig zullen worden gesignaleerd. Uit deze signalering, die plaats vindt via een scorebord, zullen aanbevelingen van de Commissie voortvloeien voor «verstandig economisch beleid». (v) De werkgelegenheidsrichtsnoeren liggen ter algemene oriëntatie aan de Raad voor. Afgesproken is dat deze richtsnoeren tot 2014 stabiel blijven, zodat alle aandacht kan uitgaan naar de uitvoering.

Nederlandse opstelling

Zoals reeds aan de Tweede Kamer gecommuniceerd is, kan het kabinet zich grotendeels vinden in de jaarlijkse groeianalyse van de Commissie. Tevens kan het kabinet instemmen met de conclusies over het JER en kan het de opinie van het SPC aangaande de AGS onderschrijven. Ook zullen de hoofdboodschappen uit het SPC-rapport over de sociale consequenties van de crisis worden onderschreven en kan worden ingestemd met de werkgelegenheidsrichtsnoeren 2012. Tijdens het debat zal Nederland inbrengen dat structurele hervormingen nodig zijn om de economie te laten groeien en de overheidsfinanciën op orde te krijgen. Het is van belang dat sociale zekerheidsheidsstelsels efficiënt en activerend zijn en dat er enkel beroep op kan worden gedaan door mensen die echt niet kunnen werken. Verder zal Nederland inbrengen dat het aan het begin van de crisis een actieplan werkloosheid heeft opgesteld, dat onder meer gezorgd heeft voor een betere samenwerking in de regio’s. Het is belangrijk de op dit moment bestaande samenwerking in de regio’s vast te houden en waar mogelijk te verbeteren.

Agendapunt: Vrouwen in raden van bestuur

Aard van de bespreking: Oriënterend debat

Voorstel en toelichting

De Raad zal een debat houden over het onderwerp «Women on Company Boards» aan de hand van een aantal vragen. De debatvragen zijn nog niet bekend.

Nederlandse opstelling

Nederland kan tijdens het debat een toelichting geven op het charter «Talent to the top», een initiatief in Nederland waarbij bijna 200 toonaangevende bedrijven met circa 700 000 werknemers een strategie ondersteunen om meer vrouwen te benoemen in management posities. Het charter kenmerkt zich door vrijwillige deelname met door de bedrijven zelf geformuleerde doelen. Tevens zal Nederland een toelichting geven op de wettelijke verplichting die vanaf de zomer van 2012 in Nederland zal gelden om minimaal 30% van de zetels in de Raad van Bestuur of Raad van Commissarissen te bezetten door mannen respectievelijk vrouwen. Indien een evenwichtige verdeling ontbreekt moet daarover verantwoording worden afgelegd in het jaarverslag.  De regeling vervalt op 1 januari 2016. Nederland zal de voortgang monitoren.

Agendapunt: Diversen

Aard van de bespreking: Informatieverstrekking

Voorstel en toelichting

De Raad zal kennis nemen van informatie van het voorzitterschap over de voorbereiding voor de Tripartiete Sociale Top die aan de vooravond van de Europese Raad bijeen zal komen. De Tripartiete Sociale Top zal zoals gebruikelijk over de voortgang van de Europa 2020-strategie spreken.

De Raad zal kennis nemen van informatie van de Commissie over de overgangsmaatregelen voor het vrij verkeer van werknemers met betrekking tot Roemenië en Bulgarije. De Commissie zal vermoedelijk een reactie geven op de besluiten van een aantal lidstaten, waaronder Nederland, om het overgangsregime met betrekking tot Roemeense en Bulgaarse werknemers te verlengen.

Het voorzitterschap en de Commissie zullen informatie geven over de Euro-mediterrane werkgroep die op 14 februari aanstaande bijeen komt. Mogelijk wordt ook informatie gegeven over de voorbereidingen van de komende G-20 bijeenkomst van de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De Raad zal tot slot kennis nemen van de informatie van het werkgelegenheidscomité (EMCO) en het sociaal beschermingscomité (SPC) over hun werkprogramma’s voor 2012.

Nederlandse opstelling:

Nederland kan de informatie aanhoren.

Naar boven