Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201421501-20 nr. 907

21 501-20 Europese Raad

Nr. 907 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 september 2014

Naar aanleiding van het verzoek vanuit de Kamer per brief, gaat u hierbij, mede namens de Minister-President, een toelichting toe op de kwalificatie van de aangehouden motie van het lid Klaver c.s. (Kamerstuk 21 501-20, nr. 885) als «ondersteuning van beleid».

Nederland heeft ingestemd met de Strategische Agenda die is aangenomen door de Europese Raad van 26–27 juni jl, en waarin wordt verwezen naar het belang van een geïntegreerde aanpak van de migratieproblematiek. Het kabinet ijvert er – zoals bekend – in EU-verband voor dat deze Strategische Agenda zowel in het werkprogramma als in de interne organisatie van de nieuwe Europese Commissie zoveel mogelijk wordt overgenomen. Ook in de Raadsconclusies over de toekomstige ontwikkeling van het meerjarenbeleid op het terrein van Justitie en Binnenlandse Zaken (post-Stockholm) die 27 juni jl. door de Europese Raad zijn aangenomen, wordt de gezamenlijke inzet met betrekking tot het migratiebeleid bevestigd.

Ten aanzien van de aanbevelingen van de Raad van Europa, waarnaar in de motie wordt verwezen, kan nog worden toegevoegd dat deze inderdaad, zoals de Minister-President tijdens het debat op 25 juni jl. heeft onderschreven, door het kabinet zullen worden betrokken bij de zoektocht naar een integrale oplossing voor de vluchtelingenproblematiek.

De Minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans