Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201921501-03 nr. 124

21 501-03 Begrotingsraad

Nr. 124 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 9 november 2018

Op 16 november a.s. vindt de Ecofin-begrotingsraad plaats. Tijdens deze Raad kan een akkoord bereikt worden tussen de Raad en het EP over de EU-begroting voor 2019. Door middel van deze brief informeer ik u over de Nederlandse inzet tijdens de Begrotingsraad. Deze brief vervangt daarmee de geannoteerde agenda die uw Kamer informeert over de Nederlandse inzet tijdens de Begrotingsraad. Ook informeer ik u over het voorgestelde amendement (amending letter 1; AL1) op het begrotingsvoorstel, dat de Europese Commissie op 16 oktober 2018 presenteerde. Dit amendement zal betrokken worden bij de besluitvorming over de EU-begroting van 2019. Tot slot wordt u geïnformeerd over de zesde aanvullende begroting op de EU-jaarbegroting 2018, waarin de Europese Commissie op basis van recente implementatiegegevens de uitgaven verlaagt en de raming van de afdrachten actualiseert.

EU-begroting 2019

Posities en proces

Op 23 mei jongstleden presenteerde de Europese Commissie haar voorstel voor de EU-begroting van 2019.1 Net als in de begrotingen van de afgelopen jaren, geeft de Europese Commissie in 2019 prioriteit aan het stimuleren van Europese groei en werkgelegenheid en aan migratie en veiligheid. De Raad stelde haar positie over de begroting op 11 juli jl. vast.2 Op 25 oktober jl. heeft ook het Europees parlement haar positie vastgesteld. Daarmee zijn de uitgangsposities voor de begrotingsonderhandelingen bepaald. In de onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de posities van de Europese Commissie, de Raad en het EP ten aanzien van de EU-begroting van 2019. Hieruit blijkt dat de posities op dit moment nog ver uiteenlopen.

Posities begroting 2019 (in miljoenen euro)
   

Commissie (incl. AL1)

Raad

Europees parlement

   

Vastl.

Betal.

Vastl.

Betal.

Vastl.

Betal.

 

1a Concurrentiekracht

22.904

20.471

22.066

20.422

23.762

21.111

 

1b Cohesiebeleid

57.073

47.034

57.073

47.034

57.425

47.209

 

2 Landbouwbeleid

59.862

57.631

59.689

57.462

60.167

57.911

 

3 Veiligheid Burgerschap

3.811

3.569

3.693

3.482

3.873

3.579

 

4 Extern Beleid

11.384

9.508

11.078

9.463

10.571

9.161

 

5 Administratie

9.963

9.967

9.891

9.895

9.966

9.968

A

Totaal MFK-headings

164.997

148.179

163.491

147.758

165.764

148.938

B

Speciale instrumenten binnen headings

2.106

922

1.679

900

1.249

890

C

Overige speciale instrumenten buiten headings1

577

412

578

412

578

412

D

Totaal excl. speciale instrumenten (A-B)

162.891

 

161.811

 

164.515

 

E

Totaal incl. speciale instrumenten (A+C)

165.574

148.592

164.068

148.170

166.342

149.351

 

Marge vastleggingen (F-D) [2]

1.232

 

2.312

 

-392

 
 

Marge betalingen (F-E)2

 

18.117

 

18.539

 

17.358

F

Totaal MFK-plafond

164.123

166.709

164.123

166.709

164.123

166.709

X Noot
1

Betreft hier: Noodhulpreserve, Solidariteitsfonds en Globaliseringsfonds. Andere speciale instrumenten, zoals het flexibiliteitsinstrument, worden gebruikt om extra middelen toe te voegen aan een specifieke MFK-heading. Deze instrumenten zijn daarom al meegenomen in het totaal MFK-headings

X Noot
2

Op basis van de Nederlandse definitie dat speciale instrumenten binnen de headings niet worden meegerekend onder het vastleggingenplafond, maar wel onder het betalingenplafond.

Nederlandse inzet

Het kabinet zet zich in voor een moderne EU-begroting, die meer gericht is op onderzoek, innovatie, klimaat en duurzaamheid. Tevens is aandacht voor migratie en veiligheid van belang. Dit zijn de uitgangspunten bij het verkennen en beoordelen van mogelijke compromissen tijdens de Begrotingsraad.

Daarnaast zet het kabinet zich in voor een prudente EU-begroting. In de onderhandelingen over de Raadspositie heeft Nederland zich dan ook met succes ingezet voor het vergroten van de marges onder de MFK-plafonds. Ten opzichte van het voorstel van de Europese Commissie hebben de lidstaten in de Raad de vastleggingenmarge met 1,2 miljard euro en de betalingenmarge met 0,5 miljard euro vergroot. De marge onder het vastleggingenplafond bedraagt in de Raadspositie 2,3 miljard euro. In de onderhandelingen in de Begrotingsraad is het van belang om de marges van de Raadspositie zoveel mogelijk te behouden. Hiermee behoudt de EU ruimte om budgettair te kunnen reageren op onvoorziene omstandigheden.

Amendement begrotingsvoorstel (amending letter 1)

Op 16 oktober jl. presenteerde de Europese Commissie amending letter 1 (AL1), als amendement bij het voorstel voor de Europese begroting voor 2019. In AL1 worden de ramingen voor de landbouwinkomsten en -uitgaven geactualiseerd, past de Europese Commissie de budgettaire implicaties van verschillende recente akkoorden en nieuwe initiatieven in, worden wijzigingen en technische correcties in de personeelsbestanden van enkele Europese agentschappen en instellingen verwerkt. In totaal past AL1 de vastleggingen neerwaarts aan met 45 miljoen euro en de betalingen met 85 miljoen euro.

Op basis van de meest actuele gegevens uit de landbouwsector stelt de Europese Commissie voor om de landbouwuitgaven in 2019 te verhogen met 92 miljoen euro, vooral in reactie op de hogere uitgaven aan directe betalingen (ten opzichte van het Commissievoorstel voor de Europese begroting voor 2019). Ook de landbouwinkomsten vallen echter hoger uit dan eerder verondersteld – in totaal 276 miljoen – waardoor netto de landbouwuitgaven dalen met 184 miljoen euro. De neerwaartse bijstelling betreft zowel vastleggingen als betalingen.

Vervolgens past de Europese Commissie recent bereikte akkoorden en nieuwe initiatieven in de begroting in. Sinds de presentatie van het voorstel voor de begroting zijn verschillende akkoorden bereikt met budgettaire implicaties: het European Defence Industrial Development Programme (38 miljoen euro in vastleggingen), het Europees Solidariteitscorps (6 miljoen euro in vastleggingen en 4 miljoen euro in betalingen) en het Structural Reform Support Programme (wordt middels herschikking en de Global Margin for Commitments gefinancierd). Daarnaast heeft de Europese Commissie recent enkele nieuwe initiatieven gepresenteerd, waaronder de versterking van de European Border and Coast Guard Agency (EBCGA; 19 miljoen euro in vastleggingen en betalingen) en de versterking van het EU Asielagentschap (55 miljoen euro in vastleggingen en betalingen), waarover u beide middels een BNC-fiche bent geïnformeerd3. De Europese Commissie stelt voor deze uitbreidingen te financiering door middel van het Flexibiliteitsinstrument. Zoals in het BNC-fiche beschreven, kan Nederland de wens voor de versterking van de EBGCA steunen, maar staat het kabinet kritisch tegenover de omvang van de verhoging. Daarnaast is het kabinet voor beide nieuwe initiatieven van mening dat deze gefinancierd moeten worden middels herschikkingen en dat niet vooruit gelopen mag worden op integrale besluitvorming over het nieuwe Meerjarig Financieel Kader.

Ook stelt de Europese Commissie wijzigingen voor in de personeelsbestanden van enkele Europese agentschappen en instellingen. In totaal verhoogt dit zowel de benodigde vastleggingen als de betalingen met 20 miljoen euro. Tot slot voert de Europese Commissie een technische correctie door in het establishment plan van het Europese Geneesmiddelenagentschap. Deze technische correctie heeft geen invloed op de benodigde middelen voor dit agentschap.

Deze AL1 wordt betrokken bij de onderhandelingen tussen de Raad en het Europees parlement over de Europese begroting voor 2019. Nederland is voornemens een kritische kanttekening te maken over de versterking van de EBGCA en kan verder instemmen met de voorgestelde amenderingen uit AL1.

Zesde aanvullende begroting EU-begroting 2018

Op 16 oktober jl. presenteerde de Europese Commissie de zesde aanvullende begroting voor 2018. In deze aanvullende begroting verlaagt de Europese Commissie de uitgaven en actualiseert de Europese Commissie de raming van de afdrachten. De verlaging van de uitgaven telt op tot 48,7 miljoen euro in vastleggingen en 44,7 miljoen euro in betalingen. De verlaging vindt plaats bij het onderzoeks- en innovatiebeleid en het landbouwbeleid. Met deze verlaging past de Europese Commissie de raming van de uitgaven aan op basis van recente implementatiegegevens.

Aan de inkomstenzijde actualiseert de Europese Commissie de raming van de nationale afdrachten op basis van de Spring Forecast uit mei van dit jaar. De raming van de invoerrechten wordt ook geactualiseerd op basis implementatiegegevens tot en met augustus van dit jaar. Ook actualiseert de Europese Commissie de raming van de Britse korting. Per saldo verlaagt de zesde aanvullende begroting de Nederlandse afdrachten met circa 20 miljoen euro. De raming van de Nederlandse afdrachten voor 2018 wordt hiervoor geactualiseerd in de tweede suppletoire begroting van Buitenlandse Zaken. Nederland is voornemens in te stemmen met deze aanvullende begroting.

Proces en conclusie

In de regel wordt tijdens de Begrotingsraad een akkoord bereikt tussen het EP en de Raad over de begroting voor het volgende jaar. Dat is ook dit jaar de verwachting. Mocht er echter geen akkoord bereikt worden, dan kan de Europese Commissie aan het einde van deze zogenoemde conciliatieperiode, een nieuw begrotingsvoorstel presenteren. Uw Kamer ontvangt een verslag over de uitkomsten van de Begrotingsraad.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

De Minister van Financiën, W.B. Hoekstra

BIJLAGE: OVERZICHT VAN AANVULLENDE BEGROTINGEN IN 2018

Overzicht van aanvullende begrotingen in 2018 (miljoen euro)

Omschrijving

Vastlegging

Betaling

Inkomsten

DAB1 – Solidariteitsfonds

97,6

97,6

DAB2 – Surplus

556

DAB3 – FRIT

500,0

DAB4 – Solidariteitsfonds

34,0

34,0

DAB5 – IPA Turkije

DAB6 – Verlaging uitgaven en actualisering afdrachten

– 49

– 45


X Noot
1

Kamerstuk 21 501-03, nr. 119

X Noot
2

Kamerstuk 21 501-03, nr. 122

X Noot
3

Kamerstuk 22 112, nr. 2715 en Kamerstuk 22 112, nr. 2716