Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201821501-02 nr. 1838

21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

Nr. 1838 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 maart 2018

Hierbij bied ik u het verslag aan van de Raad Algemene Zaken inclusief Artikel 50 van 27 februari 2018.

De Minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok

VERSLAG RAAD ALGEMENE ZAKEN EN RAAD ALGEMENE ZAKEN ARTIKEL 50 VAN 27 FEBRUARI 2018

Raad Algemene Zaken

Prioriteiten Bulgaars voorzitterschap

Het voorzitterschap zette de prioriteiten voor het komende half jaar uiteen. Verschillende lidstaten spraken expliciete steun uit voor de prioriteiten van voorzitter Bulgarije. Migratie en de sociale pijler, beide niet opgebracht door het voorzitterschap, werden genoemd als onderwerpen die ook prioriteit behoeven.

Voorlopige agenda ER maart

Het voorzitterschap presenteerde de concept-agenda voor de Europese Raad van maart. Het voorstel is dat de ER conclusies aanneemt over werkgelegenheid, groei en concurrentievermogen. Specifiek gaat dit over de vier Interne Markt Strategieën; de prioriteiten voor het Europees Semester en de aanbevelingen voor het economisch beleid van de Eurozone; de monitoring van de implementatie van de Europese pijler van sociale rechten en het te verschijnen commissievoorstel over een Europees arbeidsagentschap; en mogelijk over handel. Daarnaast zijn procedurele conclusies voorzien over de Westelijke Balkan Top die zal plaatsvinden in Sofia op 17 mei a.s. In het kader van de leiderschapsagenda wordt gesproken over belastingen, in het bijzonder voor de digitale economie, waarbij geen conclusies zijn voorzien.

Een meerderheid van de lidstaten kon instemmen met de concept-agenda van de ER. Daarbij werd verzocht om onderzoek en innovatie aan de agenda toe te voegen, stelde een aantal lidstaten dat binnen de sociale pijler geen juridisch bindende rechten en plichten tot stand kunnen worden gebracht en werd aandacht gevraagd voor de Energie Unie die onderdeel vormt van de Interne Markt Strategieën. Ook wezen lidstaten op het belang van afspraken in OESO-verband als het gaat om belastingheffing op digitale diensten.

De inhoudelijke voorbereiding van de ER vindt plaats tijdens de Raad Algemene Zaken van 20 maart a.s.

Rule of Law Polen

De Commissie heeft tijdens de RAZ een update gegeven over de laatste ontwikkelingen in de contacten met Polen en een toelichting gegeven over het met redenen omkleed voorstel van 20 december 2017.

De Commissie verwees naar twee eerdere behandelingen van dit onderwerp in de Raad, op 16 mei 2017 (Kamerstuk 21 501-02, nr. 1758) en 25 september 2017 (Kamerstuk 21 501-02, nr. 1776), en moest constateren dat Polen de zorgen nog niet heeft weggenomen. Nieuwe wetsvoorstellen in december hebben er bovendien toe geleid dat de Commissie nieuwe maatregelen heeft aangekondigd, waaronder nieuwe aanbevelingen en een voorstel voor de start van artikel 7.1. Een positieve noot op dit moment was de herstart van een dialoog tussen de Commissie en Polen.

Een meerderheid sprak steun uit voor de aanpak van de Commissie en riep op tot voorzetting van de dialoog en het bereiken van concrete resultaten op korte termijn. Nederland benadrukte, samen met andere lidstaten, de urgentie van de zaak en dat de Raad op de hoogte moet worden gehouden van verdere ontwikkelingen. De verwachting is dat Polen met een reactie komt op de laatste aanbevelingen. De Commissie zal die beoordelen en rapporteren aan de Raad.

Transparantie

Na het debat met uw Kamer ter voorbereiding van de informele Europese Raad van 22 februari jl. (Handelingen II 2017/18, nr. 56, debat over de Informele Europese Top), heeft Nederland de Raad het paper «Opening up closed doors» van de Nederlandse COSAC-delegatie gepresenteerd. Nederland heeft het voorzitterschap verzocht het rapport als diversenpunt op de agenda van de Raad Algemene Zaken van 27 februari jl. te plaatsen. Tijdens deze vergadering heeft Nederland de aandacht van de 27 lidstaten op dit rapport gevestigd en door de lidstaten en het voorzitterschap is verzocht hierop te reflecteren. Er zijn geen opmerkingen over het rapport gemaakt. In Raadskader zal de reactie van de Raad op het rapport aan bod komen. Hetzelfde geldt voor het rapport van de Europese Ombudsman. Nederland zal zich tijdens deze besprekingen opnieuw inzetten voor de verbetering van EU-transparantie. Het kabinet zal zich inspannen om het onderwerp van transparantie, in samenspraak met het voorzitterschap, op een geëigend moment te agenderen voor de Raad Algemene Zaken.

Raad Algemene Zaken in Artikel 50 samenstelling

Tijdens een korte bijeenkomst van de Raad Algemene Zaken in Artikel 50 samenstelling (RAZ Artikel 50) lichtte hoofdonderhandelaar Barnier de stand van zaken in de Brexit-onderhandelingen toe. De heer Barnier kondigde de concept-verdragstekst voor het terugtrekkingsakkoord aan die op 28 februari 2018 door de Europese Commissie is gepubliceerd. De concept-verdragstekst is een juridische consolidatie van eerder met de lidstaten en het Europees Parlement besproken teksten: (i) juridische vertaling van het principeakkoord over de drie onderwerpen van de eerste fase (rechten van burgers, financiële afwikkeling, de Iers/Noord-Ierse grenskwestie) in het gezamenlijke verslag van de Europese Commissie en Verenigd Koninkrijk van 8 december 2017, (ii) de onderhandelingsinzet van de EU27 voor de overige onderwerpen die in het terugtrekkingsakkoord moeten worden opgenomen, zoals Euratom, governance, intellectuele eigendom, douane en aanbesteding, (iii) de onderhandelingsinzet van de EU27 over de overgangsperiode. Ten aanzien van de onderhandelingen over de overgangsregelingen uitte de heer Barnier zijn bezorgdheid over het gebrek aan voortgang in deze besprekingen.

De RAZ Artikel 50 sprak zijn steun uit voor het werk van de heer Barnier en zijn team, onderstreepte het belang van de eenheid van de EU27 en toonde zich bezorgd over het gebrek aan voortgang en uitblijven van de duidelijkheid over de positie van het VK met betrekking tot de toekomstige relatie.

Tot slot stemde de RAZ Artikel 50 in met de agenda voor de Europese Raad in Artikel 50 samenstelling van 23 maart 2018.