Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201721501-02 nr. 1693

21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

Nr. 1693 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 november 2016

Hierbij bied ik u aan de geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken van 15 november 2016.

De Minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders

GEANNOTEERDE AGENDA RAAD ALGEMENE ZAKEN VAN 15 NOVEMBER 2016

MFK-review

De tussentijdse evaluatie (ook wel mid-term review) van het meerjarig financieel kader (MFK) staat maandelijks op de agenda van de Raad Algemene Zaken (RAZ). Bij de bespreking in de RAZ van 18 oktober jl. zetten de lidstaten hun nationale posities uiteen ten aanzien van de voorstellen van de Commissie, waaruit bleek dat er nog veel twistpunten zijn. Zie hiervoor ook het verslag van de RAZ dat uw Kamer 24 oktober jl. toeging en de Kamerbrief van 30 september jl. over de Nederlandse positie (Kamerstuk 21 501-20, nr. 1160). Er zijn nog geen documenten verspreid voor de RAZ van 15 november. Het is daardoor nog niet bekend wat de aard van de bespreking zal zijn, afgezien van het bespreken van de voortgang van de onderhandelingen. Het voorzitterschap zet in op een akkoord over de tussentijdse evaluatie voor het einde van dit jaar. De Nederlandse positie tegen het financieren van Speciale Instrumenten boven het betalingsplafond, wordt gedeeld door de overige nettobetalers en verschillende andere lidstaten.

Evaluatie Rule of Law mechanisme

Tijdens de RAZ zal de rechtsstatelijkheidsdialoog geëvalueerd worden. Deze dialoog kwam mede tot stand dankzij de inzet van Nederland in 2014 bij de formulering van de Raadsconclusies1 onder Italiaans voorzitterschap. In deze conclusies is een evaluatie voorzien van het mechanisme eind 2016. Het Luxemburgs voorzitterschap organiseerde de eerste dialoog in november 2015 (Kamerstuk 21 501-02, nr. 1556), waarna Nederland in 2016 de tweede dialoog organiseerde met nauwe betrokkenheid van het EU Grondrechtenagentschap en de Raad van Europa.2 Het Slowaaks voorzitterschap heeft een vragenlijst (12205/16) verspreid onder de lidstaten en zal de verzamelde input waaronder de Nederlandse (13230/16) verwerken tot een synthese. Nederland heeft zich van meet af aan actief ingezet voor het waarborgen en versterken van de rechtsstaat in EU-verband en acht de evaluatie een belangrijk moment om niet alleen terug maar juist ook vooruit te blikken en mogelijkheden te bespreken om de dialoog te versterken. Nederland put daarbij uit de eigen ervaringen bij het organiseren van de tweede rechtsstatelijkheidsdialoog en pleit in gelijkgezinden verband voor continuïteit en versterking van de dialoog. In dat kader werkt Nederland samen met een kopgroep van landen die evenzeer hechten aan naleving van de in artikel 2 van het EU-verdrag genoemde waarden.

Voorbereiding Europese Raad (ER)december

De RAZ zal kennisnemen van de geannoteerde ontwerpagenda van de ER. Inhoudelijke behandeling van de agenda zal plaatsvinden in de RAZ van december.

Follow-up ER oktober

Tijdens de RAZ zal het Slowaaks voorzitterschap ingaan op de follow-up van de Europese Raad van 20 en 21 oktober jl. Zoals bekend is Nederland voorstander van een betere en systematische follow-up van de conclusies van de Europese Raad. Nederland heeft hiertoe tijdens het eigen voorzitterschap het initiatief genomen en zal daarop blijven inzetten. Bespreking van follow-up van de conclusies van de Europese Raad heeft brede steun onder de lidstaten.

Legislative programming (IIA)

Tijdens de RAZ zal de Commissie het Commissie Werkprogramma 2017 kort toelichten, zoals eerder ook in het Europees parlement is gedaan. Het voorzitterschap zal vervolgens toelichten waarop het zal inzetten in de besprekingen met het Europees parlement over de prioriteiten die beide medewetgevers leggen binnen het Commissie Werkprogramma. In maart 2016 is daarover een procedure vastgelegd (zie Kamerstuk 21 501-02, nr. 1597). Nederland zal zich er voor inzetten dat slechts die onderwerpen uit het Commissie Werkprogramma als prioritair worden aangemerkt, die eerder door de Raad als zodanig zijn opgenomen na de RAZ in september 2016. Inzet op focus wordt onder de lidstaten breed gesteund. Verwachting is dat deze inzet door overige lidstaten wordt gedeeld.

CPT

In lijn met de toezegging van de Minister van Buitenlandse Zaken tijdens het AO RAZ op 5/10 maakt het kabinet van de gelegenheid gebruik om de stand van zaken van het vrijgeven van het CPT-rapport over Turkije te vermelden. Het rapport van het Comité tegen Foltering (CPT) van de Raad van Europa, opgesteld naar aanleiding van het bezoek van het CPT aan Turkije (29 augustus–6 september 2016), zal midden november 2016 met Turkije worden gedeeld. Turkije heeft vervolgens drie maanden de tijd (met een verlenging van maximaal drie maanden) om het CPT al dan niet te verzoeken het rapport openbaar te maken. Het CPT zal het rapport niet publiceren zonder een verzoek van Turkije hiertoe. Het kabinet heeft het belang van spoedige openbaarmaking van het rapport meermaals opgebracht, onder meer tijdens de bijeenkomst van het Comité van Ministers op 7 september jl. alsook in verschillende gesprekken met de secretaris-generaal van de Raad van Europa, de heer Jagland, o.a. op 14 oktober jl.

Europees Semester

Het Slowaaks EU-voorzitterschap en het inkomend Maltees EU-voorzitterschap zullen een «roadmap» voor het Europees Semester 2017 presenteren. De «roadmap» zet de bespreking van het Europees Semester in de relevante vakraden uiteen, zoals de gebruikelijke jaarlijkse bespreking van de EU groeiprioriteiten tussen december en maart en de bespreking van de landenspecifieke aanbevelingen in de relevante Raden in juni. Naar verwachting zal de Europese Commissie kort na deze Raad haar jaarlijkse analyse van prioriteiten voor economische groei (Annual Growth Survey) presenteren. Dit vormt doorgaans het startschot van het Europees Semester. Het krachtenveld t.a.v. het Semester is nog niet uitgekristalliseerd, omdat zowel roadmap als semesterpakket nog niet gepresenteerd zijn.

Referendum

Het kabinet maakt van de gelegenheid gebruik om in te gaan op verzoek nr. 34139–18 van uw Kamer en deelt mee dat het raadgevend referendum over het EU associatieakkoord met Oekraïne van 6 april jl. onderdeel was van het Nederlands democratisch wetgevingsproces in het kader van de goedkeuringsprocedure en daarmee los stond van de rol van Nederland als voorzitter van de Raad van de Europese Unie.

RAZ – Cohesie

Op 16 november zal de RAZ gewijd zijn aan het cohesiebeleid (RAZ Cohesie). Over de agenda en Nederlandse inzet voor deze Raad wordt uw Kamer geïnformeerd door de Staatssecretaris van Economische Zaken, brief met kenmerk DGBI-I&K/16167085.