Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201521501-02 nr. 1453

21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

Nr. 1453 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 januari 2015

Hierbij bied ik u de geannoteerde agenda aan van de Raad Algemene Zaken van 10 februari 2015.

De Minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders

GEANNOTEERDE AGENDA RAAD ALGEMENE ZAKEN VAN 10 FEBRUARI 2015

Presentatie Lets voorzitterschapsprogramma

Tijdens de RAZ zal Letland, dat op 1 januari het voorzitterschap van de Raad heeft overgenomen, zijn voorzitterschapsprogramma presenteren. Het Lets voorzitterschap richt zich, onder het thema «een competitief en betrokken Europa», vooral op het faciliteren van groei in de EU, het voltooien van een gezamenlijke digitale markt, en het versterken van de rol van de EU in een snel veranderende wereld. Een discussie over dit onderwerp wordt niet verwacht.

Terrorismebestrijding in het kader van de Strategische agenda «Een Unie van vrijheid, veiligheid en recht»

Tijdens de RAZ is een evaluatie voorzien van het EU beleid ten aanzien van terrorismebestrijding in het kader van de Strategische agenda «Een Unie van vrijheid, veiligheid en recht». Deze besprekingen zullen tevens dienen als input voor de informele Europese Raad van 12 februari a.s., waar ook gesproken wordt over terrorisme en de problematiek rond Foreign Terrorist Fighters. Tijdens de informele Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van 29 en 30 januari jl. werden interne aspecten van dit beleid besproken. Verslag hiervan zal op korte termijn separaat naar uw Kamer worden verzonden. De Raad Buitenlandse Zaken op 9 februari a.s. zal de externe dimensie behandelen. Deze twee sporen zullen naar verwachting samenkomen in een verklaring van de informele Europese Raad met het doel EU veiligheidsmaatregelen ter bestrijding van terrorisme en zware criminaliteit een extra impuls te geven, bestaande instrumenten te optimaliseren en de samenwerking met derde landen op dit punt te versterken. Nederland acht een geïntegreerde benadering cruciaal voor een effectief beleid ten aanzien van terrorismebestrijding.

Voorbereiding Europese Raad van 19-20 maart 2015

Energie

Naar verwachting zal tijdens de ER in maart worden gesproken over een Europese Energie Unie, waarover de Commissie eind februari een mededeling zal publiceren. Zoals aangegeven in de brief van de Minister van Economische Zaken van 7 november 2014 (Kamerstuk 21 501-33, nr. 513) is het doel van de Energie Unie te zorgen voor een betaalbare energievoorziening, het verminderen van de energieafhankelijkheid van de EU en te zorgen voor een toekomstbestendig klimaatbeleid. Aangezien op het moment van het schrijven de inhoud van de mededeling nog niet bekend is, zal uw Kamer in een later stadium nader worden geïnformeerd over de inhoud van dit document en de kabinetsappreciatie daarvan.

OP top in Riga

De ER van maart zal eveneens spreken over de voorbereiding van de vierde Top van het Oostelijk Partnerschap (OP), die op 21 en 22 mei in Riga zal worden gehouden. Naar verwachting zal tijdens de Top de stand worden opgenomen van de samenwerking binnen het OP, in het bijzonder met betrekking tot de implementatie van de Associatieakkoorden van de EU met Georgië, Moldavië en Oekraïne. Mede op basis van deze bespreking in maart, zal het kabinet zijn inzet voor de Top bepalen, die voorafgaand zal worden gedeeld met uw Kamer.

Jaarlijkse en meerjarige programmering en wetgevingsplanning en het CWP

Mogelijk zal de Raad spreken met Commissaris Timmermans over de jaarlijkse en meerjarige programmering en wetgevingsplanning en het Commissie Werkprogramma Dit sluit aan bij eerdere bespreking van deze onderwerpen op de RAZ in december 2014. Zoals in het Commissie Werkprogramma is aangekondigd, zal de Commissie in de loop van dit jaar een voorstel voor herziening van het interinstitutioneel akkoord Beter Wetgeven presenteren. Naar verwachting zal ook deze herziening aan de orde komen. Nederland zal zich er tijdens de RAZ voor inzetten dat de Raad tot een gemeenschappelijk standpunt komt ten aanzien van een procedure voor jaarlijkse en meerjarige programmering en wetgevingsplanning en zal zich er tevens voor inzetten dat de Raad dit jaar nog vroeger bij de voorbereiding van het Commissie Werkprogramma 2016 wordt betrokken.

EMU

Tijdens de Eurozonetop van 24 oktober jl. is de Commissievoorzitter opgeroepen om, samen met de voorzitters van de Eurozonetop, de Eurogroep en de ECB, volgende stappen voor te bereiden op weg naar beter economisch bestuur in de Eurozone. Deze oproep is door de Europese Raad van 18 december jl. herhaald.

Een eerste discussie vindt plaats bij de informele Europese Raad op 12 februari a.s. aan de hand van een analytisch paper over vraagstukken rond de EMU. De inhoud van dit paper is nog niet bekend. Het eindrapport zal worden gepresenteerd aan de Europese Raad van juni.

De Raad Algemene Zaken gaat mogelijk in op de bespreking van het analytisch paper bij de informele Europese Raad. Voor Nederland is het van belang dat lidstaten nauw worden betrokken bij opstellen van het rapport van de vier voorzitters, conform de conclusies van de Europese Raad van 18 december jl.

Meerjaarlijks Financieel Kader voor 2014–2020

Mogelijk wordt tijdens de RAZ over het Commissievoorstel tot aanpassing van het MFK gesproken. Het vaststellen van de operationele programma’s – vereist voor uitvoering van met name het Cohesie- en Landbouwbeleid in het huidige MFK – heeft vertraging opgelopen waardoor niet alle begrote vastleggingen in 2014 zijn aangegaan. De vertragingen raken de operationele programma’s van alle 28 lidstaten. De Commissie stelt voor de vertraagde vastleggingen te behouden voor het MFK en deze door te schuiven naar de jaren 2015–2017. Het betreft een technische aanpassing van het MFK, conform de MFK-verordening (artikel 19). De totale omvang van de vastleggingen in het MFK wijzigt niet. De betalingen – bepalend voor de Nederlandse afdracht – worden evenmin gewijzigd. Uw Kamer zal voorafgaand aan de RAZ van 10 februari door middel van een Kamerbrief worden geïnformeerd over het kabinetsstandpunt.