Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201221501-02 nr. 1095

21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

Nr. 1095 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 september 2011

Graag bieden wij u hierbij de geannoteerde agenda aan van de Raad Algemene Zaken van 11 oktober 2011.

De minister van Buitenlandse Zaken,

U. Rosenthal

De staatssecretaris van Buitenlandse Zaken,

H. P. M. Knapen

Geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken d.d. 11 oktober 2011

Groeibevorderende maatregelen

Budgettaire consolidatie en bevordering van het groeivermogen van de de Europese economie dienen hand in hand te gaan. Vanuit die visie heeft het Poolse voorzitterschap het onderwerp «groeibevorderende maatregelen» als prioritair aangemerkt en geagendeerd voor zowel de Europese Raad (ER) als voor de daaraan voorafgaande de Raad Algemene Zaken (RAZ).

Staatshoofden en regeringsleiders dienen tijdens de ER een duidelijk signaal af te geven dat het in het licht van de afvlakkende economische groei van cruciaal belang is verder te gaan met de implementatie van de Europa 2020-strategie. De ER zal een aantal sleutelprioriteiten identificeren die kunnen bijdragen aan verdere ontsluiting van het economisch potentieel van de Unie. Daarbij ligt een centrale rol voor versterking van de interne markt, waaronder die voor digitale diensten en producten, voor de hand. Zo ook vermindering van administratieve- en regeldruk en «slimmere regelgeving».

Tijdens de aanstaande RAZ zal het Poolse voorzitterschap de belangrijkste uitkomsten presenteren van de conferentie «Sources of Growth» die op 6 oktober plaatsvindt in Brussel. Het voorzitterschap is voornemens de uitkomsten van deze conferentie te gebruiken als inbreng voor de discussie over dit onderwerp, eerst tijdens de RAZ en vervolgens tijdens Europese Raad van oktober. Op het moment van schrijven heeft de conferentie overigens nog niet plaatsgevonden.

Nederland steunt het voorzitterschap in het agenderen van het onderwerp groeibevorderende maatregelen op de ER en acht dit onderwerp in het licht van de economische crisis van het grootste belang.

Voorbereiding Europese Raad

De RAZ zal de bijeenkomst van de Europese Raad van 17-18 oktober a.s. voorbereiden. De ER-agenda bestaat uit ondergaande onderwerpen. Overigens zal uw Kamer nog een separate geannoteerde agenda voor de ER ontvangen, die als basis zal dienen voor het plenair debat dat door de Tweede Kamer is gepland voor woensdag 12 oktober a.s.

Economic governance

Op de Eurozone top van 21 juli jl. is ER-voorzitter Van Rompuy uitgenodigd om, in nauwe samenwerking met de voorzitter van de Commissie en de voorzitter van de Eurogroep, voor de ER van 17–18 oktober met concrete voorstellen te komen voor verbeterde economische beleidscoördinatie en crisismanagement. Alle lidstaten zijn uitgenodigd hiervoor input te leveren. Ook Nederland heeft dit gedaan en deed hierbij concrete suggesties op basis van de brief van het kabinet «Visie toekomst Economische en Monetaire Unie» die uw Kamer op 7 september jl. ontving (Kamerstuk 21 501-07 nr. 839).

Intern en extern economisch beleid

Zie hierboven onder separaat agendapunt «groeibevorderende maatregelen». De ER zal onder dit agendapunt tevens spreken over de externe aspecten van het economisch beleid. Dit mede in aanloop naar toppen met een aantal strategische partners, waaronder China en de VS. Het is van belang dat de EU tijdens deze toppen de nodige aandacht besteedt aan verdieping van de economische relaties. Versterking van het internationale economische systeem en meer handel kunnen immers in belangrijke mate bijdragen aan het oplossen van de huidige economische problemen.

Klimaat

De ER zal de gezamenlijke Europese inzet bekrachtigen zoals die door de Raad is voorbereid ten behoeve van de jaarlijkse VN-klimaatconferentie. Deze zogenaamde «Conference of Parties» (COP 17) zal deze maal plaatsvinden te Durban, Zuid-Afrika van 28 november tot 9 december a.s.

«Durban» zal voorbouwen op de resultaten van COP-16, die eind vorig jaar in Mexico succesvol werd afgesloten met de Cancun-overeenkomsten en beoogt verder te werken aan de ontwikkeling van een mondiaal klimaatregime.

Voor Nederland zijn vooral van belang de financiering van klimaatacties (waaronder de rol van marktmechanismen en marktpartijen) alsook het integreren van de water- en voedselzekerheidsdimensies in de mondiale discussie over klimaatadaptatie.

Voor details over de Nederlandse inzet voor COP-17 wordt verwezen naar de kabinetsbrief ter zake die uw Kamer inmiddels heeft ontvangen (kamerstuk 30 495, nr. 13).

Voorbereiding G20 Top Cannes (3-4 november 2011)

De RAZ zal de gezamenlijke EU-positie bespreken ten behoeve van de aanstaande G20 topbijeenkomst te Cannes. De ER zal de Europese inzet bekrachtigen. Nederland steunt de Europese inzet ten aanzien van concrete, landen-specifieke toezeggingen in het kader van het Framework for Strong, Sustainable and Balanced Growth, versterkte surveillance door het IMF en coherente aanbevelingen over het beheer van kapitaalstromen. Nederland steunt ook een krachtige Europese inzet op hervorming van regelgeving en toezicht op de financiële sector.

Nederland verwelkomt daarnaast de ontwikkelingsagenda zoals die tijdens de aanstaande G20 top zal worden besproken, in het bijzonder de aandacht voor prijsvolatiliteit en voedselzekerheid, de verkenning van nieuwe bronnen voor innovatieve financiering alsook aandacht voor zogenaamde «domestic resource mobilisation» in ontwikkelingslanden.

Cohesiebeleid

Tijdens de RAZ zal Commissaris Hahn een presentatie verzorgen over het binnenkort door de Commissie te presenteren pakket van vijf ontwerpverordeningen die het EU-Cohesiebeleid in de periode 2014–2020 vorm zullen geven. Het voorzitterschap zal de lidstaten vervolgens de kans bieden kort op de presentatie te reageren. Op 16 december a.s. zal een speciale «Cohesie-RAZ» plaatsvinden die in het teken zal staan van de toekomst van het EU-Cohesiebeleid.

Op 30 november 2010 presenteerde de Commissie haar 5e Cohesierapport, waarin de contouren werden geschetst van het toekomstige EU-Cohesiebeleid. Voor de Nederlandse reactie daarop wordt verwezen naar de kabinetsbrief van 4 februari jl. (Kamerstuk 21 501-08, nr. 349 d.d. 11 februari jl.). De Nederlandse positie ten aanzien van het nieuwe Cohesiebeleid hangt nauw samen met onze inzet voor het Meerjarig Financieel Kader, waarover uw Kamer recentelijk verschillende kabinetsbrieven heeft ontvangen (onder andere Kamerstukken 21 501-20, nr. 529 d.d. 28 maart 2011 en 21 501-20, nr. 553 d.d. 2 september 2011).

Nederland pleit ervoor de besteding van cohesie- en structuurfondsen te beperken tot de minst welvarende regio’s in de minst welvarende lidstaten. Deze benadering moet ertoe leiden dat het aandeel van de cohesie- en structuurfondsen in de EU-begroting substantieel daalt. Nederland is van mening dat het EU-Cohesiebeleid moet bijdragen aan het het verkleinen van welvaartsverschillen tussen lidstaten en dat EU-gelden op verantwoorde wijze worden uitgegeven. Nederland zal zich inspannen voor een meer resultaatgericht cohesiebeleid met een vereenvoudigde uitvoering tegen lagere kosten.