21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

Nr. 1050 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 april 2011

Graag bieden wij u hierbij aan de geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken van 13 april 2011.

De minister van Buitenlandse Zaken,

U. Rosenthal

De staatssecretaris van Buitenlandse Zaken,

H. P. M. Knapen

Geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken d.d. 13 april 2011

Follow-up Europese Raad d.d. 24-45 maart jl.

Totaal pakket

De Europese Raad (ER) van 24 en 25 maart jl. bereikte overeenstemming over het totaalpakket ter borging van de financieel-economische stabiliteit in de EU. Zoals bekend, bestaat het pakket uit de volgende instrumenten:

  • het Europees Semester;

  • de wetgevingsvoorstellen inzake de versterking van de economic governance;

  • het EFSF en het ESM (inclusief de verdragswijziging);

  • het Euro-plus Pact (voormalig Concurrentiepact) en;

  • de lopende programma’s ten behoeve van Ierland en Griekenland.

De Raad Algemene Zaken (RAZ) zal naar verwachting nota nemen van de volgende tijdsplanning: na de Raadspositie die werd bereikt op 15 maart jl. over de zes wetgevingsvoorstellen inzake economic governance zullen nu de onderhandelingen met het EP worden gestart opdat de voorstellen in juni 2011 kunnen worden aangenomen. Deze preventieve maatregelen zijn cruciaal om toekomstige financieel-economische crises binnen de EMU te voorkomen. Daarnaast zal de laatste hand worden gelegd aan de aanpassing van het EFSF (teneinde de leencapaciteit van 440 miljard euro volledig operationeel te maken) alsook aan de voorbereiding van de ESM-overeenkomst opdat beide overeenkomsten voor eind juni a.s. kunnen worden getekend.

Ontwikkelingen Arabische regio (incl. Libië)

Verwezen wordt naar de geannoteerde agenda van de Raad Buitenlandse Zaken die uw Kamer tegelijkertijd met deze geannoteerde agenda is toegegaan.

Japan: nucleair

De ER heeft besloten tot een risico- en veiligheidsevaluatie («stresstest») voor alle kerncentrales in de EU. De Commissie is daarbij verzocht om in samenwerking met de lidstaten zo spoedig mogelijk nadere details van deze stresstest vast te stellen, waarbij gebruik zal worden gemaakt van de expertise van de European Nuclear Safety Regulators (ENSREG) en van de Western European Nuclear Regulators Association (WENRA). De stresstests zullen worden uitgevoerd door onafhankelijke nationale instanties. De Commissie zal de ER voor einde 2011 rapporteren over de eerste bevindingen van de stresstest.

Voorts is tijdens de ER overeengekomen dat de EU bij buurlanden en ook in breder internationaal verband zal aandringen op de uitvoering van soortgelijke stresstests voor bestaande en geplande kerncentrales. Ook zal de Commissie het bestaande wettelijk en regelgevend kader inzake de veiligheid van kerninstallaties opnieuw bezien en waar nodig voor eind 2011 verbeteringen voorstellen.

Directeur-generaal Amano van het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA) heeft aangekondigd van 20–24 juni a.s. in Wenen een Conferentie op hoog niveau over Nucleaire Veiligheid te zullen organiseren. Tijdens deze conferentie staan vooralsnog de volgende onderwerpen op de agenda:

  • 1. evaluatie van de gebeurtenissen in de reactoren van Fukushima;

  • 2. versterking van het internationale nucleaire veiligheidsregime;

  • 3. internationale afspraken over crisisrespons.

Tijdens de RAZ zal de Commissie naar verwachting onder dit agendapunt verslag doen van de voortgang ten aanzien van de voorbereiding van de stresstests.

Donau-strategie

Tijdens de vorige RAZ (31 maart jl.) presenteerden voorzitterschap en Commissie de Donau-strategie en bijbehorend actieplan. Uw Kamer werd over de Nederlandse inzet voor deze Raadsbijeenkomst alsook over de resultaten ervan op de hoogte gesteld middels respectievelijk de geannoteerde agenda (Kamerstuk 21 501-02, nr. 1018 d.d. 25-01-2011) en het verslag van de Raad (Kamerstuk 21 501-02, nr. 1024 d.d. 15-02-2011). De RAZ van 13 april a.s. zal in vervolg op deze eerdere discussie nu Raadsconclusies aannemen. De concept-conclusies beantwoorden aan het uitgangspunt van het kabinet dat macroregionale strategieën niet mogen leiden tot nieuwe fondsen, nieuwe wetgeving of nieuwe instituties. Nederland kan dan ook instemmen met de concept-conclusies. Voor Nederland kan uitvoering van de strategie in potentie gunstig uitpakken voor de transport- en binnenvaartsector – bijvoorbeeld door betrokkenheid bij verbetering van de bevaarbaarheid van de Donau – en kansen kan bieden voor het inzetten van expertise van de Nederlandse watersector.

Naar boven