Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2007-200830312 nr. K

30 312
Algemene bepalingen betreffende de toekenning, het beheer en het gebruik van het burgerservicenummer (Wet algemene bepalingen burgerservicenummer)

K
BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 april 2008

Het stemt mij verheugd van de Commissie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om bij schrijven van 25 maart jl. te vernemen dat zij tevreden is met de tijdige instelling van het Burgerservicepunt en de wijze waarop wordt omgegaan met het breder gebruik van het Burgerservicenummer door het bedrijfsleven.

In uw reactie geeft de commissie ook aan dat naar haar oordeel een uitgewerkt beoordelingskader van de coördinator BSN ontbreekt, waaraan de invoering van het burgerservicenummer in de verschillende sectoren kan worden getoetst.

De commissie verzoekt mij over circa 2 jaar te rapporteren welk overkoepelend beoordelingskader alsnog gerealiseerd kan worden op basis van de (sectorale) wetgeving die (in de periode van twee jaar) ingediend zal worden ten behoeve van het gebruik van het Burgerservicenummer.

Tevens verzoekt de commissie mij in die rapportage aandacht te besteden aan de (tegen die tijd) stand van zaken met betrekking tot de toezichtstaken van het College bescherming persoonsgegevens in relatie tot de capaciteit.

Ik zeg u toe over circa 2 jaar te rapporteren over de bovenstaande zaken.

De staatssecretaris van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties,

A. Th. B. Bijleveld-Schouten