Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Eerste Kamer der Staten-Generaal2007-200830312 nr. J

30 312
Algemene bepalingen betreffende de toekenning, het beheer en het gebruik van het burgerservicenummer (Wet algemene bepalingen burgerservicenummer)

J
BRIEF AAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Den Haag, 25 maart 2008

De commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis der Koningin heeft op dinsdag 11 maart jl. gesproken over de notitie Burgerservicenummer: invoering, breder gebruik en coördinatie (Kamerstukken I 2007–2008, 30 312, I). Deze bespreking heeft de commissie ertoe doen besluiten u per brief te informeren dat zij enerzijds tevreden is met de ontwikkelingen, specifiek de tijdige instelling van het Burgerservicepunt en de wijze waarop wordt omgegaan met het breder gebruik van het Burgerservicenummer door het bedrijfsleven, en anderzijds van mening is dat de afhandeling van de aan de Eerste Kamer gedane toezeggingen niet als afdoende kan worden beschouwd.

De commissie constateert dat in de notitie een uitgewerkt beoordelingskader van de coördinator BSN ontbreekt, waaraan de invoering van het burgerservicenummer in de verschillende sectoren getoetst kan worden. Bij gebrek aan een overkoepelend beoordelingskader zoals de Eerste Kamer dat voor ogen stond en tevens al eerder aan de Tweede Kamer was toegezegd, verzoekt de commissie u over circa twee jaar te rapporteren welk overkoepelend beoordelingskader alsnog gerealiseerd kan worden op basis van de (sectorale) wetgeving die (in de periode van twee jaar) ingediend zal worden ten behoeve van het gebruik van het Burgerservicenummer. Het kader dient naast juridische ook organisatorische en technische waarborgen te bevatten, zoals eerder meermaals, mede in het verlengde van het College Bescherming Persoonsgegevens, was verzocht. Tevens verzoekt de commissie u in die rapportage aandacht te besteden aan de (tegen die tijd) stand van zaken met betrekking tot de toezichtstaken van het College Bescherming Persoonsgegevens in relatie tot de capaciteit.

De commissie zal uiteraard de sectorale wetswijzigingen ter invoering van het burger-servicenummer en eventuele signalen over problemen bij de invoering met bijzondere aandacht volgen.

De griffier van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis der Koningin,

Menninga