Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal1995-199624226 nr. 141c

24 226
Vaststelling van ruimere regels met betrekking tot de openingstijden van winkels (Winkeltijdenwet)

nr. 141c
VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR ECONOMISCHE ZAKEN1

Vastgesteld 16 februari 1996

De memorie van antwoord gaf de leden van de CDA-fractie nog aanleiding de onderstaande twee vragen te stellen.

De eerste vraag heeft betrekking op een naar het oordeel van deze leden niet beoogde consequentie van het thans voorliggende wetsvoorstel. In de nu nog geldende wet wordt uitgegaan van een vrijstelling voor ten hoogste acht zondagen. Indien het onderhavige wetsvoorstel wordt ingevoerd b.v. per 1 juli 1996, geldt in 1996 de vrijstelling voor 8+12 = 20 zondagen. Dit is naar het oordeel van de hier aan het woord zijnde leden niet de bedoeling geweest van degenen die het amendement op stuk nr. 12 hebben ingediend c.q. gesteund. Dit eenmalig effect zou niet optreden bij invoering van de ruimere regels per 1 januari 1997. Voorzover dit niet de bedoeling is van de minister, vroegen deze leden zich af of de minister een andere mogelijkheid ziet dit niet beoogde effect in 1996 te voorkomen.

De tweede vraag heeft betrekking op de toegezegde evaluatie. De leden van de CDA-fractie waren van deze toezegging op de hoogte, maar bedoelden met hun vraagstelling in het voorlopig verslag aan te sluiten bij het verdergaande voorstel monitoring in het kader van de implementatie van de Winkeltijdenwet, zoals MKB Nederland dit heeft ontwikkeld.

Deze leden zouden het op prijs stellen een positieve opstelling terzake van dit voorstel te mogen tegemoet zien. Is de minister hiertoe bereid?

Vertrouwende dat deze vragen tijdig zullen worden beantwoord, acht de commissie de openbare beraadslaging over het onderhavige wetsvoorstel voldoende voorbereid.

De voorzitter van de commissie,

Hilarides

De griffier van de commissie,

Hordijk


XNoot
1

Samenstelling: Van de Zandschulp (PvdA), Heijmans (VVD), voorzitter, Gelderblom-Lankhout (D66), Jaarsma (PvdA), Rongen (CDA), Veling (GPV), Van den Broek-Laman Trip (VVD), Batenburg (AOV), J. van Leeuwen (CDA), Van den Berg (SGP), Hendriks, Hofstede (CDA), De Wit (SP), De Haze Winkelman (VVD) en Zwerver (GL).