Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202019637 nr. 2658

19 637 Vreemdelingenbeleid

Nr. 2658 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 september 2020

In mijn brief van 18 december 2019 heb ik uw Kamer geïnformeerd over de ontwikkelingen met betrekking tot de realisatie van een separate en sobere opvang voor asielzoekers afkomstig uit veilige landen van herkomst van wie de asielaanvraag wordt afgedaan in spoor 2.1 Zoals toegelicht in die brief is er een groep vreemdelingen afkomstig uit een veilig land van herkomst die in Nederland asiel aanvraagt. De asielaanvragen van personen uit deze groep zijn kansarm. Deze groep doet een groot beroep op alle partijen in de keten. Ik heb mede om die reden in voornoemde brief aangegeven er al het mogelijke aan te willen doen om de komst van deze groep asielzoekers naar Nederland te ontmoedigen. Een versobering van de (opvang)voorzieningen past daarbij.

De doelgroep van de separate en sobere opvang behelst personen met een relatief kansarme asielaanvraag uit spoor 2. Dit zijn naast asielzoekers uit een veilig land van herkomst ook vreemdelingen die in een andere lidstaat van de Europese Unie reeds internationale bescherming genieten. Ten behoeve van de versobering van de opvang van deze groep asielzoekers, wordt de Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen 2005 (Rva 2005) aangepast. Sobere opvang zal ook worden verstrekt gedurende de eventuele beroepsfase, mits een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend.

In de week van 14 september 2020 worden deze asielzoekers op bestaande locaties gegroepeerd opgevangen. De instroom in deze locaties zal gefaseerd plaatsvinden. Personen uit deze groep ontvangen hun verstrekkingen, zoals maaltijden, in natura. Daarnaast is de opvang afgescheiden van de andere opvangvormen op het terrein en heeft het een aparte toegangsvoorziening.

Asielzoekers in een extra kwetsbare positie, zoals gezinnen met minderjarige kinderen tot 16 jaar, alleenstaande vrouwen en LHBTI+ (voor zover bij COA en/of ketenpartners bekend) zullen niet in de separate, versoberde spoor 2 voorziening worden opgevangen. Zij zullen op reguliere locaties worden opgevangen maar vallen wel onder hetzelfde versoberde verstrekkingenniveau. Alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv) zijn uitgezonderd van het sobere regime.

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol


X Noot
1

Kamerstuk 19 637, nr. 2572