Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201919637 nr. 2500

19 637 Vreemdelingenbeleid

Nr. 2500 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 mei 2019

Bij brief van 23 mei j.l. heeft de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid mij verzocht om – voorafgaand aan het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid d.d. 12 juni 2019 – de uitgebreide toelichting van de rapportage vreemdelingenketen over de periode januari tot en met december 2018 (RVK 2018 (bijlage bij Kamerstuk 19 637, nr. 2493)) naar de Kamer te sturen. Ik heb uw verzoek in goede orde ontvangen.

De behoefte van uw Kamer tot nadere toelichting begrijp ik zeer. In afstemming met de politie, het OM en andere betrokken partijen bij de RVK 2018, in het bijzonder het incidentenoverzicht, wordt momenteel een nadere analyse over de cijfers rond incidenten uitgevoerd om te komen tot de gevraagde toelichting. Uiterlijk voor het zomerreces zal ik uw Kamer hiervan de uitkomsten doen toekomen.

Gelet hierop verzoek ik uw Kamer het AO vreemdelingen- en asielbeleid, dat vooralsnog gepland staat op 12 juni 2019, uit te stellen.

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus