19 637 Vreemdelingenbeleid

Nr. 2182 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 28 april 2016

Op 27 november 2015 hebben Rijk en gemeenten het Bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom gesloten, vanuit de inzet om gezamenlijk de gevolgen van de hoge asielinstroom het hoofd te bieden.

Het akkoord van 27 november richtte zich met name op de acute vraagstukken rond opvang van asielzoekers en huisvesting van vergunninghouders, evenals maatregelen rond participatie en maatschappelijke begeleiding. Daarnaast werd afgesproken om in het voorjaar van 2016 nadere afspraken uit te werken op de thema’s werk en integratie, onderwijs en zorg, opdat zo een sluitende aanpak wordt gecreëerd van noodopvang tot participatie in de samenleving.

Het bijgaande uitwerkingsakkoord, dat ik u hierbij mede namens de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie aanbied, voorziet hierin1. De afspraken gaan uit van een gedeelde grondgedachte dat door werk, onderwijs en gezondheidsbevordering mensen met een verblijfsvergunning zo snel mogelijk zelfstandig, volwaardig en gezond aan het werk kunnen, naar school gaan of op een andere manier een bijdrage leveren aan de Nederlandse samenleving. Hiermee kan ook een verhoogde druk op maatschappelijke voorzieningen in de toekomst worden voorkomen.

Rijk en gemeenten gaan deze opgaven gezamenlijk aan. Zij willen hierin schouder aan schouder staan, met oog voor een heldere wederzijdse verantwoordelijkheidsverdeling en aanspreekbaarheid.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven