19 637 Vreemdelingenbeleid

Nr. 2028 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 27 augustus 2015

Bij brief van 25 augustus jl. heeft de Vaste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie verzocht om een brief over de aangekondigde werkgroep inzake de migratieproblematiek. Met deze brief voldoe ik aan dat verzoek.

Tijdens een informele kabinetssessie op 18 augustus jl. hebben de leden van het kabinet gesproken over de hoge instroom van migranten en de daarmee gepaard gaande uitdagingen voor Nederland, de EU en de regio’s rondom de EU. In Nederland worden bijna alle departementen en lagere overheden hiermee geconfronteerd bij de uitvoering van hun werkzaamheden. Zie bijvoorbeeld de gemeentelijke taak van huisvesting van vergunninghouders.1

Omdat de sterk verhoogde instroom raakt aan bijna alle departementen en vraagt om maatregelen alsmede een goed gecoördineerde nationale en Europese inzet, heeft het kabinet besloten tot de instelling van een tijdelijke Ministeriële Commissie Migratie. In deze commissie zal onder andere worden gesproken over:

  • 1. maatregelen die de oorzaken in derde landen om naar Europa te migreren, verminderen;

  • 2. voorstellen die bijdragen aan een evenwichtig EU-beleid om de migratiestroom te beperken en te komen tot een evenredige verantwoordelijkheidsverdeling binnen de EU;

  • 3. maatregelen die een snelle en zorgvuldige opvang van en procedure voor zowel asielzoekers als vergunninghouders in Nederland waarborgen.

De Ministeriële Commissie zal ten behoeve van besluitvorming in de ministerraad maatregelen en voorstellen voorbereiden voor zowel de situatie binnen Nederland als binnen en buiten de EU. Zij zal bestaan uit bewindspersonen van de meest betrokken departementen.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff


X Noot
1

Kamerstuk 19 637, nr. 2027.

Naar boven