19 637 Vreemdelingenbeleid

Nr. 1670 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 mei 2013

Naar aanleiding van het verzoek van het lid Fritsma (PVV) tijdens de regeling van werkzaamheden van vandaag, verwijs ik u naar mijn brief over de versoepeling van het vreemdelingenbeleid van 15 mei jl. (Kamerstuk 19 637, nr. 1660) in reactie op zijn verzoek om een brief.

Daarbij verwijs ik tevens naar mijn brief van 21 mei met de beantwoording op Kamervragen van de leden Schouw (D66) en Gesthuizen (SP) over een humaan asielbeleid (Aanhangsel Handelingen II 2012/13, nr. 2213).

Op het verzoek van het lid Van Haersma Buma tijdens de regeling van werkzaamheden van heden (Handelingen II 2012/13, nr. 84), wil ik op merken dat het mij niet bekend is dat er onderhandeld wordt over het regeerakkoord.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven

Naar boven