Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201319637 nr. 1579

19 637 Vreemdelingenbeleid

Nr. 1579 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR IMMIGRATIE, INTEGRATIE EN ASIEL

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 oktober 2012

In het acht uur journaal van de NOS van 6 oktober jl. werd aandacht besteed aan vermeende misstanden rondom de uitzettingen naar Guinee. Met deze brief informeer ik u hierover.

Guinee is een van de landen waaruit Nederland delegaties ontvangt om over terugkeer naar het land van herkomst te overleggen en de nationaliteit van veronderstelde onderdanen vast te laten stellen. Het is aan een land zelf om de samenstelling van de delegatie te bepalen. De Guinese delegaties bestonden uit vertegenwoordigers van het ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Veiligheid.

Alvorens delegatieleden vanuit Guinee naar Nederland kunnen afreizen, dienen zij een visum aan te vragen bij de Nederlandse ambassade. In dit geval is dit de ambassade in Senegal. Het is staand beleid dat bij de behandeling van visumaanvragen wordt gecontroleerd of een persoon is opgenomen op de sanctielijsten en dat die lijsten daartoe beschikbaar worden gesteld aan de diplomatieke vertegenwoordiging. Ook bij de personen die deel uitmaakten van deze delegaties is dit gecontroleerd en is vastgesteld dat zij ten tijde van de visumaanvraag niet voorkwamen op genoemde sanctielijsten.

Het is internationaal gebruikelijk dat de reis- en verblijfkosten van dit soort delegaties, die op verzoek van het ontvangende land overkomen, worden vergoed. Voorts hebben op verzoek van Nederland de Guinese autoriteiten onderzoek gedaan in hun registratiesystemen. Daarvoor en voor de afgifte van een (vervangend) reisdocument wordt eveneens een vergoeding betaald. De vergoeding van deze kosten is niet uniek en worden ook betaald voor de afgifte van (vervangende) reisdocumenten voor mensen uit andere landen. Er is dan ook geen sprake van dat met het betalen van deze vergoedingen oneigenlijke documentafgifte in de hand wordt gewerkt.

De door de delegaties afgegeven reisdocumenten zijn in de praktijk gebruikt om het vertrek van vreemdelingen te realiseren. Hierbij traden in het geval van één gezin problemen op. Hierover vindt thans overleg plaats met de Guinese autoriteiten.

De minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G. B. M. Leers