19 637 Vreemdelingenbeleid

Nr. 1562 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR IMMIGRATIE, INTEGRATIE EN ASIEL

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 juli 2012

Op 23 december 2011 (Kamerstuk 19 637, nr. 1485) heb ik u geïnformeerd over de ondersteuning van het door de Koninklijke Marechaussee (KMar) uitgevoerde mobiel toezicht veiligheid (MTV) met behulp van het camerasysteem @migoboras.

Met deze brief wil ik u, mede namens de minister van Veiligheid en Justitie en de minister van Defensie, informeren dat het systeem, na een verlengde testfase, per 1 augustus 2012 ingezet zal worden ten behoeve van het MTV. De inzet zal vooralsnog gericht zijn op de ondersteuning van de KMar bij de uitvoering van de taken op het gebied van de handhaving van de Vreemdelingenwet. Met de ingebruikname van @migoboras kunnen illegale migratie en illegaal verblijf effectiever en efficiënter worden bestreden. Daarnaast zal in uitzonderlijke en spoedeisende situaties het systeem worden ingezet voor de opvolging van zogenaamde Quick Alerts waarbij gericht gezocht wordt naar een specifiek kenteken.

Voorafgaand aan de inwerkingstelling van @migoboras zullen ook de Europese Commissie en de buurlanden worden geïnformeerd. Ik kan u daarbij berichten dat de Europese Commissie inmiddels formeel heeft ingestemd met de antwoorden op de vragen zoals die door hen over het systeem zijn gesteld.

Door de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zijn prejudiciële vragen gesteld aan het Europese Hof over het MTV. De uitspraak van het Europese Hof wordt eind juli 2012 verwacht. Het spreekt voor zich dat met deze uitspraak rekening zal worden gehouden bij de inzet van @migoboras.

De komende tijd zal voorts worden bezien, op welke wijze het systeem ter ondersteuning van strafrechtelijke taken kan worden ingezet ten behoeve van de bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit. U zult hierover te zijner tijd worden geïnformeerd.

De minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G. B. M. Leers

Naar boven