Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201119637 nr. 1431

19 637 Vreemdelingenbeleid

Nr. 1431 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR IMMIGRATIE EN ASIEL

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 juni 2011

In deze brief informeer ik u, mede namens de minister van Buitenlandse Zaken, over de beleidsontwikkelingen op het gebied van het landgebonden asielbeleid inzake Syrië.

Hoewel het moeilijk is om een betrouwbaar beeld te krijgen over de situatie in Syrië bij gebrek aan onafhankelijke en internationale media, schetst de beschikbare informatie een beeld van aanhoudende ongeregeldheden in meerdere steden verspreid over het hele land en wordt melding gemaakt van incidenten waarbij is geschoten en doden zijn gevallen. Het is op dit moment lastig om de politieke situatie en de veiligheidssituatie in Syrië te beoordelen en in te schatten hoe deze verder zal evolueren.

Omdat naar verwachting voorlopig onzekerheid zal blijven bestaan over de situatie in Syrië en op grond daarvan redelijkerwijs niet kan worden beslist of aanvragen op één van de gronden van artikel 29, Vreemdelingenwet 2000, kunnen worden toegewezen heb ik besloten tot het instellen van een besluitmoratorium voor de duur van een half jaar. Instelling van een besluitmoratorium geeft mij de wettelijke basis de beslistermijn voor individuele asielzaken die tot nu toe zijn ingediend en nog worden ingediend te verlengen met één jaar. Tevens zie ik hierin aanleiding een vertrekmoratorium in te stellen. Hiermee worden uitgeprocedeerde asielzoekers afkomstig uit Syrië die onder het toepassingsgebied vallen van dit vertrekmoratorium, thans niet verplicht terug te keren naar Syrië en wordt hen opvang geboden. Het besluit tot instelling van een besluit- en vertrekmoratorium voor asielzoekers afkomstig uit Syrië wordt gepubliceerd in de Staatscourant.

Uiterlijk na ommekomst van genoemde termijn, of wanneer ik daartoe eerder aanleiding zie, zal ik u nader informeren over mijn beleid ten aanzien van Syrië.

De minister voor Immigratie en Asiel,

G. B. M. Leers