19 637 Vreemdelingenbeleid

Nr. 1426 MOTIE VAN HET LID SPEKMAN C.S.

Voorgesteld 26 mei 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het beleid voor verwesterde Afghaanse kinderen geldt voor meisjes tussen de acht en achttien jaar;

overwegende, dat de regering heeft aangegeven dat de leeftijdsgrens niet keihard is en dat er altijd een brede individuele toetsing plaatsvindt;

van mening, dat uit het thema-ambtsbericht over Afghanistan blijkt dat ook net meerderjarige verwesterde meisjes te maken kunnen krijgen met zware intimidatie en psychosociale druk tot aanpassing;

verzoekt de regering om bij de uitvoering van het beleid voor verwesterde Afghaanse kinderen aan het risico op het ondergaan van onevenredige psychosociale druk en het verliezen van de identiteit en het privéleven een zwaarwegend belang toe te kennen in de beoordeling van verblijfsaanvragen van verwesterde Afghaanse meisjes van achttien tot eenentwintig jaar die langer dan acht jaar in Nederland verblijven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Spekman

Gesthuizen

Dibi

Voordewind

Naar boven