Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201119637 nr. 1421

19 637 Vreemdelingenbeleid

Nr. 1421 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR IMMIGRATIE EN ASIEL

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 mei 2011

Tijdens de voortgezette behandeling van de begroting 2011 van het ministerie van Justitie, onderdeel Vreemdelingenzaken, d.d. 1 december 2010 (Handelingen II 2010/11, nr. 29, blz. 2–38 en 41–46), heb ik Uw Kamer, naar aanleiding van vragen van het lid Fritsma (PVV), toegezegd dat ik de financiële verstrekkingen die asielzoekers in de opvang ontvangen nader zou bezien, met inachtneming van de schaalvoordelen voor grotere gezinnen die het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) hanteert.

Met deze brief informeer ik u over de aanpassingen in de uitkeringen aan asielzoekers die de nieuwe rekenwijze met zich meebrengt.

De hoogte van de financiële verstrekkingen die asielzoekers in de opvang ontvangen is vastgelegd in de Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen (Rva). De Wet werk en bijstand (Wwb) is de richtlijn bij de berekening van de diverse bedragen. De voedingscomponent van het bedrag dat asielzoekers in de opvang ontvangen is gebaseerd op de door het Nibud gehanteerde normen.

Teneinde betere aansluiting te vinden bij de normbedragen voor de dagelijkse uitgaven voor voedsel die het Nibud hanteert, is er in de nieuwe systematiek rekening mee gehouden dat het inkopen en bereiden van maaltijden voor meer personen relatief goedkoper is. Er is derhalve bij de vaststelling van de bedragen rekening gehouden met de samenstelling van het huishouden van de asielzoeker.

Een aantal categorieën asielzoekers, waaronder gezinnen met kinderen, ontvangt met de nieuwe berekeningswijze een iets lager bedrag dan onder de huidige Rva. Dit betekent niet dat het uitgangspunt van aansluiting bij de normen die het Nibud hanteert alsmede het hanteren van de Wwb als richtlijn zijn losgelaten.

Nieuw is voorts dat iedere asielzoeker in de opvang hetzelfde bedrag aan zakgeld ontvangt. Anders dan voorheen worden de bedragen voor voedsel en het bedrag voor kleding en andere persoonlijke uitgaven (het zakgeld) in de Rva afzonderlijk vermeld. Bij het vaststellen van de norm voor het zakgeld is aansluiting gezocht bij het bedrag dat onder de huidige systematiek wordt verstrekt aan een alleenstaande.

In onderstaande tabel treft u een aantal voorbeelden aan van de uitkeringen zoals die voor en na de aanpassing van de Rva worden verstrekt. Het betreft bedragen per week, voor respectievelijk 2, 4 en 8 personen.

Vergelijking RVA voor 1 juni en na 1 juni 2011

Gezinsgrootte

Voor 1 juni 2011

Per week

Na 1 juni 2011

Per week (cf. Nibud (normen)

Procentueel verschil

per week

2 persoonshuishouding

€ 113

€ 113

Geen

4 persoons huishouden (2 volwassenen + 2 kinderen tot 18 jaar)

€ 200

€ 162

– 19%

8 persoons huishouden (2 volwassenen + 6 kinderen tot 18 jaar)

€ 374

€ 309

– 21%

Tijdpad van invoering

Het COA is verantwoordelijk voor de implementatie van de aangepaste toelagen in de eigen werkprocessen. Het COA zal bovendien de asielzoekers in de opvang moeten voorlichten over de nieuwe bedragen. Teneinde het COA daartoe in de gelegenheid te stellen en om te voorkomen dat reeds langer in de opvang verblijvende asielzoekers worden «overvallen» met de enigszins lagere toelage, worden de nieuwe bedragen met ingang van 1 juni 2011 ingevoerd.

De minister voor Immigratie en Asiel,

G. B. M. Leers