Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201019637 nr. 1324

19 637
Vreemdelingenbeleid

nr. 1324
MOTIE VAN DE LEDEN VAN HAERSMA BUMA EN SPEKMAN

Voorgesteld 17 februari 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat in de voorgestelde glijdende schaal voor veelplegers voor elk van de daarin genoemde verblijfsperiodes wordt uitgegaan van vijf of meer veroordelingen voor een misdrijf, waarna tot verblijfsbeëindiging kan worden overgegaan;

overwegende, dat vreemdelingen die zich herhaaldelijk schuldig maken aan een misdrijf blijk geven van onvoldoende bereidheid tot integratie in de Nederlandse samenleving en het respecteren van de Nederlandse waarden en normen;

verzoekt de regering de glijdende schaal voor veelplegers zodanig aan te passen dat in de eerste twee jaren van verblijf na drie veroordelingen wegens een misdrijf kan worden overgegaan tot verblijfsbeëindiging, waarbij wordt uitgegaan van een opgelegde straf of maatregel van minimaal twee weken in het eerste jaar en van één maand in het tweede jaar,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Haersma Buma

Spekman