19 637
Vreemdelingenbeleid

nr. 1318
BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 25 januari 2010

Met deze brief informeer ik u over de ontwikkelingen in de COA-opvang en ga ik meer specifiek in op de situatie in de gemeente Vlagtwedde.

Op verschillende momenten heb ik uw Kamer, zowel per brief als tijdens mondeling overleg, in het afgelopen jaar geïnformeerd over de ontwikkelingen in de opvangcapaciteit (Kamerstukken 19 637, nrs. 1278, 1284, 1301 en 1311).

Hierbij heb ik aangegeven dat, als gevolg van de vraag naar opvangplaatsen bij het COA, een aantal bestaande opvanglokaties tijdelijk met zogenaamde paviljoens is uitgebreid. Die tijdelijke uitbreiding was noodzakelijk in verband met een stijging van de asielinstroom en de bezetting van de centrale opvang in combinatie met het aflopen in 2009 van de gebruiksvergunningen en bestuursovereenkomsten op meerdere lokaties. Ook gedurende dit jaar lopen er weer verschillende bestuursovereenkomsten af. Het COA heeft aangegeven dat het geen indicaties heeft dat de noodzakelijke capaciteit voor de voorziene ontwikkelingen in 2010 niet tijdig beschikbaar zal zijn.

De tijdelijke paviljoens op de lokaties in Gilze en Crailo zijn inmiddels afgebroken. In februari of maart 2010 zal, volgens de door het COA opgegeven planning, het paviljoen in Oude Pekela volgen.

De ontwikkeling van de instroom en de bezetting van opvang in het algemeen en de TNV in het bijzonder vormt op dit moment geen aanleiding om over te gaan tot het plaatsen van paviljoens. De bezetting van de TNV is gedaald van ruim 1700 aan het begin van 2009 naar 992 per 1 januari 2010, dankzij maatregelen om de verwerkingscapaciteit van de IND te verhogen en zal naar verwachting in de komende periode verder dalen. Het totaal aantal asielzoekers in de opvang (TNV en centrale opvang samen) is in het afgelopen jaar stabiel gebleven en heeft geschommeld tussen 21 150 en 21 700. Er is op dit moment dan ook geen behoefte aan extra opvangcapaciteit die alleen geschikt is voor kortdurend verblijf.

In relatie tot de behoefte aan structurele opvangcapaciteit en de beleidsintenties uit de asielbrief is het voornemen in de komende maanden een verbouwing uit te voeren in Ter Apel. De gemeenteraad besluit binnenkort over een nieuwe, structurele bestuursovereenkomst tussen de gemeente Vlagtwedde en het COA. Uitgangspunt daarbij is dat in Ter Apel permanente opvang zal worden gerealiseerd. De bouwwerkzaamheden zijn noodzakelijk in verband met de verduurzaming en uitbreiding van de capaciteit, maar zullen tijdelijk leiden tot capaciteitsverlies. Om het capaciteitsverlies op te vangen heeft het COA alternatieven verkend, waaronder de plaatsing van een paviljoen. Vooruitlopend op meer definitieve besluitvorming heeft het COA reeds de instemming van het gemeentebestuur gezocht en gekregen voor 600 tijdelijke opvangplekken, o.a. bedoeld als TNV-capaciteit.

Naar aanleiding van recente ontwikkelingen inzake de TNV-bezetting heeft het COA in december de plaatsing van een paviljoen als mogelijk alternatief heroverwogen en besloten af te zien van de plaatsing van een paviljoen in Ter Apel. Met de gemeente worden alternatieve mogelijkheden bezien om gebruik te maken van de ruimte die de nieuwe bestuursovereenkomst biedt om het capaciteitsverlies tijdens bouwwerkzaamheden op te vangen.

De staatssecretaris van Justitie,

N. Albayrak

Naar boven