Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201318106 nr. 219

18 106 Voortgang rivierdijkversterkingen

Nr. 219 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN

Vastgesteld 21 mei 2013

De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister voor Infrastructuur en Milieu over de brief 29 maart 2013 over de 23e voortgangsrapportage Zandmaas en Grensmaas

(Kamerstuk 18 106, nr. 217)

De minister heeft deze vragen beantwoord bij brief van 17 mei 2013. Vragen en antwoorden zijn hierna afgedrukt.

De voorzitter van de commissie, P. Jansen

Adjunct-griffier van de commissie, Blacquière

Vraag 1

Heeft besluitvorming over een extra hoogwatergeul bij Well, aangekondigd voor het eerste kwartaal van 2013, inmiddels plaatsgevonden? Zo ja, wat is daarvan het resultaat? Zo nee, wanneer zal dit besluit worden genomen?

Antwoord 1

De besluitvorming over de extra hoogwatergeul heeft nog niet plaatsgevonden.

Ik verwacht u voor het Algemeen Overleg Waterveiligheid van 13 juni te kunnen informeren over de besluitvorming.

Vraag 2

Kunt u toelichten waarom u vooralsnog geen beroep op de leningsfaciliteit door Consortium Grensmaas voorziet?

Antwoord 2

De conclusie uit zowel de eerste als de tweede monitoringsrapportage van KPMG is dat er vooralsnog geen beroep op de leningsfaciliteit wordt voorzien. Wel heeft de financieel economische crisis nog steeds negatieve effecten op de zand- en grindmarkt en blijven daardoor de afzetvolumes bij het Consortium Grensmaas achter bij de eerdere aannamen. Verwacht wordt dat de opgelopen achterstand tijdens de looptijd van het project (tot en met 2024) ingehaald wordt en uiteindelijk het totale voorziene afzetvolume gerealiseerd wordt.

Vraag 3

In hoeverre resteren na neerwaartse bijstelling van het areaal natuurontwikkeling bij Zandmaas en Grensmaas nog planningsachterstanden bij de verwerving van natuurgronden? Welk deel van de te realiseren natuur is inmiddels gerealiseerd?

Antwoord 3

Na de neerwaartse bijstelling van het areaal natuurontwikkeling ligt de verwerving van de natuurgronden op schema. Voor de Grensmaas is, na neerwaartse bijstelling van het areaal, 1025 ha (84,8%) van de verwerving gerealiseerd en voor de Zandmaas 374 ha (87,5%).

Vraag 4

Wie is verantwoordelijk voor de gemaakte vormfout in de vernietigde vergunning voor de hoogwatergeul Well Aijen?

Antwoord 4

De provincie Limburg heeft op aanvraag van Kampergeul bv een vergunning verleend. De provincie Limburg is als bevoegd gezag verantwoordelijk voor de gevolgde procedure.

Vraag 5

In hoeverre resteren na neerwaartse bijstelling van het areaal natuurontwikkeling bij Zandmaas en Grensmaas nog planningsachterstanden bij de verwerving van natuurgronden? Welk deel van de te realiseren natuur is inmiddels gerealiseerd?

Antwoord 5

Zie mijn antwoord op vraag 3.

Vraag 6

Waarom neemt het Ministerie van Economische Zaken een deel van de kosten van de natuurgronden voor haar rekening? Heeft dit consequenties voor de realisatie en/of bestemming van de natuurgronden?

Antwoord 6

Het ministerie van Economische Zaken (voorheen Ministerie van LNV/ EL&I) is één van de drie Convenantpartijen van het programma Maaswerken. Daarmee dragen zij ook financieel bij aan de realisatie van dit programma. Over de gevolgen van het gewijzigd beleid t.a.v. natuur heb ik u bij brief van 5 maart 2013 (kenmerk IenM/BSK-2013/31340) geïnformeerd. Zie verder ook het antwoord op vraag 3.

Vraag 7

Blijven de financiële consequenties van een extra hoogwatergeul bij Well beperkt tot € 1 miljoen, zoals de bij de toelichting op de risico’s op pagina 23 wordt gesteld?

Antwoord 7

Maaswerken onderzoekt momenteel de mogelijkheid van een extra hoogwatergeul ter hoogte van Well. Over de financiële consequenties in geval van het aanleggen van de extra geul kan ik u daarom nu nog niet informeren. Ik verwacht u voor het Algemeen Overleg Waterveiligheid van 13 juni te kunnen informeren over de besluitvorming.

Vraag 8

Kunt u toelichten waarom u vooralsnog geen beroep op de leningsfaciliteit door Consortium Grensmaas voorziet?

Antwoord 8

Zie mijn antwoord op vraag 2.

Vraag 9

Hoe groot is de kans dat de beoogde waterstandsdaling bij Well Aijen daadwerkelijk ultimo 2015 zal zijn gerealiseerd? Hoe zal een mogelijke extra hoogwatergeul geïmplementeerd worden? Wat zijn de kosten daarvan?

Antwoord 9

Zoals ik in mijn antwoord op vraag 7 heb aangegeven verwacht ik u voor het Algemeen Overleg Waterveiligheid van 13 juni nader te kunnen informeren over de besluitvorming.

Vraag 10

Wie draagt de extra kosten voor onderzoek, die gemaakt moeten worden om te bezien of de realisatie van een «zuidgeul» voor voldoende waterdaling kan zorgen, nu de tijdige realisatie van de waterstandsverlaging door Kamergeul B.V. ernstig vertraagd is?

Antwoord 10

De kosten worden gedragen door het progamma Zandmaas.