Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201318106 nr. 216

18 106 Voortgang rivierdijkversterkingen

Nr. 216 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 5 maart 2013

Met deze brief informeer ik u mede namens de staatssecretaris van Economische Zaken over de gevolgen van de herijking van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en de daardoor verminderde financiële middelen voor het realiseren van de natuurdoelstelling van het programma Maaswerken.

De deelprogramma’s Grensmaas en Zandmaas (fase I) dragen primair bij aan de hoogwaterveiligheidsdoelstelling. Daarnaast wordt met deze projecten natuur gerealiseerd die ten goede komt aan de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). In het Onderhandelingsakkoord Natuur d.d. 20 september 2011 is enerzijds aangegeven dat het realiseren van nieuwe natuur gekoppeld aan de hoogwaterveiligheidsdoelstelling in de Rijkswateren een Rijkstaak blijft. Anderzijds maken het gewijzigde natuurbeleid en bezuinigingen door het Kabinet Rutte I wijzigingen noodzakelijk in de invulling van de natuuropgave in de Zandmaas en de Grensmaas. Uitgangspunten hierbij zijn het vasthouden aan deelprojecten waarin natuurontwikkeling is gekoppeld aan hoogwaterveiligheid dan wel aangegane verplichtingen onder de Kaderrichtlijn Water of Natura 2000, het nakomen van juridische verplichtingen en het respecteren van afspraken met politiek-bestuurlijke of financieel-economische implicaties.

Dit leidt ertoe dat in de Grensmaas de scope nagenoeg gelijk blijft. Alleen de verwerving van natuurgronden bij de locatie Roosteren (44 ha) komt te vervallen. Deze locatie valt buiten de uitvoeringsovereenkomst met het Consortium Grensmaas. De totale oppervlakte natuurontwikkeling in de Grensmaas wordt daarmee 1208 ha. Het ministerie van EZ neemt hiervan thans 725 ha voor haar rekening.

In de Zandmaas vervalt de realisatie van de nevengeulen langs de stuwen bij Sambeek en Belfeld (ook bekend als Afferden resp. Baarlo; samen 129 ha). De nevengeulen leveren geen bijdrage aan de hoogwaterveiligheidsdoelstelling. De overige natuurmaatregelen in de Zandmaas (fase I) blijven onderdeel van de scope. Het betreft de Hoogwatergeul Lomm, de hoogwatergeul Well-Aijen, de Heukelomse Beek en de natuurvriendelijke oevers. De totale scope natuur in de Zandmaas (fase I) daalt van 556 ha naar 427 ha. Hiervan wordt 117 ha gefinancierd door het ministerie van EZ.

De aanpassing van de scope natuur in de Grensmaas en de Zandmaas is in goed overleg tot stand gekomen met de Provincie Limburg, de derde convenantpartij in het programma Maaswerken.

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld