Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201218106 nr. 207

18 106 Voortgang rivierdijkversterkingen

Nr. 207 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 oktober 2011

In het kader van de Regeling grote projecten bied ik u hierbij, mede namens de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de twintigste Voortgangsrapportage Zandmaas en Grensmaas aan1. De rapportage bestrijkt de periode van 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011.

Grensmaas

In mijn brief van 14 juni jl. (Kamerstuk 18 106 nr. 204) heb ik u geïnformeerd over de gang van zaken met betrekking tot de Maasveiligheid, in het bijzonder bij de Zandmaas en de Grensmaas. Daarin heb ik aangeven dat ik tijdens het Bestuurlijk Overleg met de provincie Limburg een afspraak heb gemaakt over de integrale benadering van het waterveiligheidsvraagstuk. Dat geldt voor de aanpak van het Grensmaasdossier, voor de werkzaamheden om een wettelijk beschermingsniveau (bij een waterstand met een overschrijdingskans van 1/250 per jaar) te bereiken en voor het gebiedsplan Ooijen-Wanssum. Daarbij heb ik aangeven dat de oplossing van de Grensmaasproblematiek voor het Rijk de hoogste prioriteit heeft. Omdat het overleg over de voorgestane aanpak nog plaatsvindt, kan ik u op dit moment niet nader informeren over de uitkomsten. Zodra er overeenstemming bestaat zal ik u via een separate brief informeren.

Natuur

De projecten Zandmaas en Grensmaas dragen bij aan de realisatie van de hoogwater veiligheidsdoelstelling. Daarnaast wordt met deze projecten natuur gerealiseerd ten bate van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Vooruitlopend op de besluitvorming over de herijking EHS en decentralisatie Natuur heeft de staatssecretaris van EL&I besloten om terughoudend om te gaan met het verwerven van natuurgronden. Daarom heeft hij besloten om het subsidieplafond voor de van toepassing zijnde subsidieregeling 2 voor het lopende jaarvooralsnog te beperken voor te vergraven natuur.

Wij bezien op dit moment wat de gevolgen zijn voor de projecten voor het lopende jaar en volgende jaren en op welke wijze de contractuele verplichtingen, die op de convenantpartners rusten op basis van het contract met het Consortium Grensmaas, nagekomen kunnen worden.

Op dit moment ligt de aankoop van gronden binnen het project Zandmaas stil. Het ruilplan van gronden ten behoeve van de Heukelomse Beek heeft wel plaatsgevonden. Dit is een onderdeel van de Zandmaas. Het betreft hier geen aankopen, maar het gaat om het ruilen van reeds in het kader van de Zandmaas aangekochte gronden. Het Heukelomse Beekgebied staat onder invloed van vernatting als gevolg van de peilopzet. Door de ruiltransactie zijn mogelijke schadeclaims in het kader van die peilopzet voorkomen.

Lateraalkanaal-West bereiken overeenstemming in zicht

Afgelopen periode is Maaswerken in onderhandeling geweest met de opdrachtnemer (aannemer) om tot overeenstemming te komen ten aanzien van de consequenties van tijd en geld als gevolg van de arbitragezaak. Gebleken is dat er tussen de partijen een aanzienlijk verschil van inzicht bestond ten aanzien van de omvang van de claim. Dit heeft er toe geleid dat de gesprekken, noodzakelijk voor het bereiken van de overeenstemming, langer hebben geduurd dan op voorhand was ingeschat. Hierdoor is het niet mogelijk geweest om de onderhandelingen in deze rapportageperiode af te ronden, in tegenstelling tot hetgeen ik u in de vorige rapportage heb gemeld. De gesprekken over de claim zijn inmiddels afgerond zodat in de komende periode deze zaak definitief wordt afgehandeld. Ik kan u dan berichten over het bereikte resultaat. Verder is de samenwerking verbeterd en is de opdrachtnemer momenteel voortvarend met de uitvoering van de werkzaamheden gestart en zijn de resultaten in het veld waarneembaar.

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

J. J. Atsma


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

X Noot
2

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 7 juli 2011, nr. 214263, houdende wijziging van de Regeling subsidies particuliere terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties