17 050 Misbruik en oneigenlijk gebruik op het gebied van belastingen, sociale zekerheid en subsidies

Nr. 539 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 juli 2017

Hierbij bied ik uw Kamer de door het OM ontwikkelde Fraudemonitor over het jaar 2016 aan1. In deze Fraudemonitor wordt door middel van cijfers een beeld gegeven van de strafrechtelijke prestaties in de bestrijding van fraude waarbij zowel overheid als burgers en bedrijven in 2016 slachtoffer werden.

Het betreft de tweede editie van de OM Fraudemonitor. Bij de aanbieding van de eerste OM Fraudemonitor (Kamerstuk 17 050, nr. 530) is aangegeven dat deze verder zou worden ontwikkeld. In deze Fraudemonitor is in dat kader onder meer aandacht besteed aan de prestaties van de bijzondere opsporingsdiensten van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit en de Inspectie Leefomgeving en Transport en aan de duiding van de afdoeningen ten opzichte van 2015 inclusief onvoorwaardelijke sepotpercentages. Daarnaast wordt de toezegging, gedaan tijdens het algemeen overleg strafrechtelijke onderwerpen van 17 november 20162, gestand gedaan om de OM Fraudemonitor aan te vullen met informatie over verschillende categorieën opgelegde vrijheidsstraffen. Ook wordt antwoord gegeven op de motie van leden Aukje de Vries en Groot3, waarin is gevraagd of het OM voldoende instrumenten heeft om partijen aan te pakken die helpen bij illegale activiteiten, waaronder belastingontduiking.

Fraudebestrijding vraagt om een gelaagde en diverse aanpak. Strafrechtelijk optreden is daarvan een onderdeel. Ik benadruk dat de beschreven resultaten in de OM Fraudemonitor niet op zichzelf staan, zij dienen in een breder verband te worden bezien. Juist de manier waarop en de mate waarin het strafrecht in relatie staat tot andere maatregelen, zoals preventie en civiel, fiscaal of bestuurlijk optreden, is van belang voor een zo groot mogelijk effect van het strafrecht. De OM Fraudemonitor beslaat dus slechts een deel van het geheel aan inspanningen tegen fraude; uitsluitend de resultaten die het strafrecht in 2016 bij de aanpak van fraude heeft behaald, worden weergegeven.

Het OM zal ook in komende jaren rapporteren over de strafrechtelijke prestaties op het terrein van de fraudebestrijding en zal daarbij bezien welke verdere ontwikkeling noodzakelijk en wenselijk is.

De Minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.n

X Noot
2

Kamerstuk 29 279, nr. 358

X Noot
3

Kamerstuk 25 087, nr. 126

Naar boven