Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201717050 nr. 530

17 050 Misbruik en oneigenlijk gebruik op het gebied van belastingen, sociale zekerheid en subsidies

Nr. 530 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 september 2016

Bij brief van 19 december 20141 rapporteerde mijn ambtsvoorganger uw Kamer over onder meer de behaalde resultaten en de voortgang van de uitvoering van het rijksbrede actieplan tegen fraude met publieke middelen. Bij die gelegenheid is reeds aangekondigd dat het OM een Fraudemonitor ontwikkelt die cijfers en kwalitatieve informatie zal bevatten over de hoofdthema’s uit de rijksbrede aanpak van fraude en de belangrijkste vormen van fraude tussen burgers en bedrijven, waarover ook kwantitatieve afspraken zijn gemaakt tussen OM en politie.

Fraude is een containerbegrip waarbinnen uiteenlopende strafrechtelijke delictsomschrijvingen vallen. De strafrechtelijke bestrijding van fraude geschiedt door verschillende (bijzondere) opsporingsdiensten onder gezag van meerdere OM-onderdelen, elk met hun eigen sturings- en verantwoordingssystemen, met variëteit in (het niveau van) de doelstellingen. Om een eenduidig overzicht te verkrijgen is sinds 1 januari 2015 in de registratiesystemen van zowel politie als OM een nieuwe, gelijkluidende set classificaties opgenomen die het mogelijk maakt om de strafrechtelijke prestaties in de bestrijding van fraude tegen burgers en bedrijven beter inzichtelijk te maken.

Hierbij bied ik uw Kamer de door het OM ontwikkelde Fraudemonitor over het jaar 2015 aan2. In deze Fraudemonitor wordt allereerst aandacht besteed aan de positionering van het strafrecht bij fraudebestrijding, het zogenoemde kwalitatieve kader. Vervolgens wordt door middel van cijfers een beeld gegeven van de strafrechtelijke prestaties met betrekking tot de bestrijding van fraude met overheidsgeld (verticale fraude) en van fraude waarbij burgers of bedrijven slachtoffer werden (horizontale fraude). De instroom en uitstroom van zaken in voornoemd jaar inclusief de afdoeningsvormen door zowel het OM als de rechter alsook het type zaken zijn daarbij vermeld. Tot slot wordt nader ingegaan op de opgelegde straffen door het OM en door de rechter.

Hiermee doe ik mijn toezegging, gedaan tijdens het Algemeen Overleg Fraude van 17 maart jl. (Kamerstuk 17 050, nr. 528), gestand om uw Kamer de OM Fraudemonitor toe te sturen en te laten aanvullen met veroordelingen en straffen. Dat geldt ook ten aanzien van de toezegging van Minister Dijsselbloem, zoals verwoord tijdens het Wetgevingsoverleg Marktmisbruik van 4 juli jl. (Kamerstuk 34 455, nr. 11), dat ik uw Kamer nader zal informeren over de strafrechtelijke aanpak van marktmisbruik.

Ik benadruk dat de OM Fraudemonitor dus slechts een deel beslaat van het geheel aan inspanningen tegen fraude, het betreft uitsluitend de resultaten die het strafrecht in 2015 bij de aanpak van bepaalde vormen van fraude heeft behaald. De aanpak van fraude behelst uiteraard meer en het beter voorkómen van fraude staat daarbij centraal. Bovendien kan ook op andere wijze dan middels de inzet van het strafrecht, bijvoorbeeld bestuursrechtelijk, civiel of fiscaal, handhavend door verschillende partijen worden opgetreden.

Het betreft de eerste editie van de Fraudemonitor. Het OM zal ook in komende jaren rapporteren over de strafrechtelijke prestaties op het terrein van de fraudebestrijding en zal de Fraudemonitor in dat licht verder ontwikkelen.

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur


X Noot
1

Kamerstuk 17 050, nr. 496.

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl