17 050 Misbruik en oneigenlijk gebruik op het gebied van belastingen, sociale zekerheid en subsidies

31 322 Kinderopvang

Nr. 517 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 juli 2015

In een eerdere brief aan uw Kamer heb ik u geïnformeerd over de stand van zaken rond de kinderopvanginstelling De Parel (Kamerstuk 31 322, nr. 268). Hierbij bericht ik u over de meest recente ontwikkelingen in deze zaak.

Het kinderopvangverblijf de Parel is de afgelopen jaren regelmatig in het nieuws geweest. De kwestie kwam in 2013 aan het licht na signalen van fraude. De Belastingdienst is hierop een onderzoek gestart. Naar aanleiding van dit onderzoek zijn alle aanvragen individueel behandeld.

De behandeling is inmiddels afgerond en heeft aangetoond dat een beperkt aantal ouders zich wel aan de regels heeft gehouden en voldoet aan de wettelijke vereisten. Daarom behouden zij het recht op kinderopvangtoeslag en hoeven zij niets terug te betalen. Uit de behandeling is tevens gebleken dat het merendeel van de ouders zich op verschillende manier niet aan de regels heeft gehouden en daardoor niet voldoet aan de wettelijke vereisten. Het onderzoek toont aan dat ze geen recht hebben op kinderopvangtoeslag. Het gaat hierbij onder andere om (een combinatie van) de volgende aan de ouders toerekenbare factoren die ook eerder aan uw Kamer zijn medegedeeld (Aanhangsel Handelingen II 2014/15, nr. 1669): er is geen eigen bijdrage betaald, de daadwerkelijk afgenomen uren zijn lager dan de uren waarvoor kinderopvangtoeslag is aangevraagd, er zijn in de contracten meer uren overeengekomen dan daadwerkelijk genoten en/of de aanvraag is niet stopgezet nadat er geen opvang meer werd genoten.

De ouders zijn op 30 juni 2015 per brief geïnformeerd over de resultaten van de behandeling en de hieruit voortvloeiende consequenties van terugvorderingen en (bij een beperkt aantal) een sanctie. Voor ouders die het niet eens zijn met de beschikking die zij deze maand hierover ontvangen, staan de reguliere mogelijkheden van bezwaar en beroep open.

De Staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes

Naar boven