17 050 Misbruik en oneigenlijk gebruik op het gebied van belastingen, sociale zekerheid en subsidies

Nr. 402 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 december 2010

Conform mijn toezegging tijdens het Algemeen Overleg Handhaving van 17 november jongstleden (kamerstuk 17 050, nr. 401), ontvangt u bijgaand het Handhavingsprogramma 2011–20141. Het SZW-handhavingsprogramma 2011–2014 schetst de lijnen waarlangs we het handhavingsbeleid voor de sociale zekerheid en in het domein van de arbeidswetgeving deze kabinetsperiode willen herijken.

In de sociale zekerheid zal in de komende jaren veel aandacht uitgaan aan het activerender maken van het stelsel. Mensen die nu nog in de uitkering zitten of werken in een gesubsidieerde baan, moeten zo veel mogelijk in een gewone baan aan de slag. Voor diegenen die aangewezen blijven op een uitkering moet duidelijk zijn dat misbruik niet wordt geaccepteerd, niet door de samenleving en niet door dit kabinet. Personen die zich niet aan de regels houden zullen actief worden opgespoord en uitkeringsfraude zal veel zwaarder dan nu worden bestraft. Dat betekent dat er heldere grenzen worden gesteld en dat het overschrijden van die grenzen ook lik-op-stuk zal worden gesanctioneerd. Het kabinet verwacht dat een striktere aanpak van uitkeringsfraude tot een aanzienlijke vermindering van het aantal uitkeringen kan leiden. Voor de jaren 2012–2015 is een bedrag aan besparingen ingeboekt dat oploopt tot structureel € 180 miljoen.

Ook de arbeidswetgeving zal stringent worden gehandhaafd, ondermeer om mensenhandel en uitbuiting te voorkomen. Het is onaanvaardbaar dat mensen in strijd met de regels naar Nederland worden gehaald en onder onacceptabele arbeidsomstandigheden en tegen zeer slechte arbeidsvoorwaarden aan het werk gaan. Ook de aanpak van arbeidsmarktfraude blijft van onverminderd belang: illegale tewerkstelling en oneerlijke concurrentie met goedkope buitenlandse werknemers moeten worden tegengegaan. Bonafide bedrijven zijn van deze praktijken het slachtoffer en dat vind ik onacceptabel.

In het Regeerakkoord zijn diverse afspraken gemaakt om het handhavingsbeleid aan te scherpen. Deze komen ook in het Handhavingsprogramma aan de orde:

  • Inhouding (bijstands-)uitkering bij fraude voor drie maanden.

  • Aanpak mensen die door kleding of gedrag arbeidsinpassing bemoeilijken.

  • Betere controles arbeids- en kennismigranten.

  • Het tegengaan van de illegale tewerkstelling van vreemdelingen en van onregelmatigheden bij het werven en laten werken van werknemers uit Midden- en Oost-Europa.

  • Eerste invulling van de taakstelling van 180 miljoen door handhaving in de sociale zekerheid: aanpak witte fraude en notoire overtreders door beter gebruik van informatie en forse aanscherping sanctie instrumentarium sociale zekerheid. Fraudebestrijding bij gemeenten zal worden ondersteund door Regionale Centra Fraudebestrijding en de SIOD.

De verdere uitwerking van het Regeerakkoord kan leiden tot verdere aanscherping en aanpassing van het beleid, de maatregelen en de budgetten. In februari ontvangt u van mij een uitgewerkt plan voor de invulling van de taakstelling van 180 miljoen Euro door handhaving in de sociale zekerheid.

Met deze maatregelen wil ik realiseren dat werkgevers, werknemers en uitkeringsgerechtigden hun verantwoordelijkheid nemen om samen met de overheid te werken aan een financieel gezond en sociaal en economisch krachtig Nederland.

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

P. de Krom


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven