10 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Brieven regering:

Kwartaalrapportage lopende EU-wetgevingshandelingen LNV - 22112-2831

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 25 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken brexitvoorbereidingen in de zorg - 23987-372

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 28 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Toezegging overheadkosten gehandicaptenzorg - 24170-199

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 28 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over VSO Kostenoverzicht PGB 2.0 systeem - 25657-323

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 22 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie inzake Toelichting tarieven pgb - 25657-324

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 22 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgangsrapportage Agenda persoonsgebonden budget (pgb) - 25657-325

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 28 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voorkomen van het ontstaan en van het verspreiden van resistentie bij de schimmel Aspergillus fumigatus tegen azolen - 27858-486

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 24 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken diverse onderwerpen gewasbescherming - 27858-487

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 25 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over het jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2018 - 28165-306

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 24 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over diverse brieven inzake Bloedvoorziening - 29447-52

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 21 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over een afschrift van het antwoord op een brief van de Vredesbeweging Pais over de mogelijke inzet van een Nederlands fregat in de Straat van Hormuz - 29521-388

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 22 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over risicovereveningsmodel 2020 - 29689-1029

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 21 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Wetsvoorstel bevorderen contracteren - 29689-1030

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 25 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Informatie over de manier waarop verzekeraars ouders informeren dat zij niet hoeven te betalen voor de mondzorg voor hun kinderen - 29689-1031

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 25 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang Leven Lang Ontwikkelen oktober 2019 - 30012-122

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 10 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Inkoopstrategie voor duurzaam, sociaal en innovatief opdrachtgeverschap door de rijksoverheid - 30196-679

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 28 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over tussenevaluatie experiment promotieonderwijs - 31288-788

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 22 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op rapporten ProDemos - 31475-22

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 28 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Loopbaansysteem topambtenaren - 31490-259

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 18 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Continuïteit jeugdzorg - 31839-697

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 25 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitstel toezending reactie op het verzoek van het lid Paternotte, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 24 september 2019, over Nederlandse Marokkanen die afstand willen doen van hun verplichte nationaliteit - 32824-285

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 28 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Kaderwetevaluatie Zorginstituut - 33147-9

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 22 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken intensieve kindzorg - 34104-266

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 28 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op nader gewijzigde motie van het lid Ploumen c.s. over uitdragen dat ME/CVS wordt erkend als chronische ziekte - 34170-15

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 28 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

De volgende brieven:

Reactie op verzoek commissie om ambtelijke ondersteuning voor het voorgenomen werkbezoek van een delegatie aan Italië van 15 tot en met 18 november 2019 - 2019Z19614

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 14 oktober 2019

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Reactie op verzoek commissie om ambtelijke ondersteuning voor het voorgenomen werkbezoek van een delegatie aan Italië van 15 tot en met 18 november 2019 - 2019Z19614

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 14 oktober 2019

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Toestemming voor deelname aan een technische briefing over Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer - 2019Z20050

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 18 oktober 2019

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Toestemming voor deelname aan een technische briefing over Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer - 2019Z20050

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 18 oktober 2019

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Reactie op verzoek commissie over een technische briefing CETA - 2019Z20057

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 18 oktober 2019

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Naar boven