Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-2019nr. 44, item 5

5 Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Ik stel voor toe te voegen aan de agenda van de Kamer:

  • -het wetsvoorstel wijziging van de Wet foetaal weefsel in verband met het mogelijk maken van het bewaren en gebruiken van foetaal weefsel ten behoeve van de opsporing en vervolging van ernstige zedenmisdrijven (34893).

Op verzoek van een aantal leden stel ik voor de volgende door hen ingediende motie opnieuw aan te houden: 35000-XVI-75.

Ik stel voor de volgende stukken van de stand van werkzaamheden af te voeren: 32851-51; 32851-53; 35095-XV-3; 21501-02-1943; 21501-07-1560; 21501-20-1407; 35000-VII-84; 34993-6; 30985-30; 22112-2746; 35000-VII-79; 35000-X-76; 35000-X-75; 34919-24; 35000-X-13; 20361-179; 26642-138; 29544-789; 30982-33; 30420-260; 30982-34; 32855-33; 34256-10; 34256-5; 34256-9; 34700-47; 34550-XV-78; 34765-18; 34765-19; 34775-XV-88; 34801-7; 34801-6; 34801-8; 34845-XV-4; 2017Z10006; 2017Z06901; 2017Z10027; 22112-2694; 32813-194; 2018Z21759; 31389-154; 32793-327; 33279-28; 35000-X-68; 2018Z22719; 30139-206; 33763-146; 33321-9; 30139-205; 35000-X-19; 22112-2742; 35000-XIV-62; 35000-XIV-69; 35000-XIII-77; 35000-J-29; 22112-2743; 2018Z23939; 29398-643; 29398-653; 29398-637; 34534-36; 21501-07-1555;

Ik stel voor toe te voegen aan de agenda:

  • -het VAO Toekomst van het rekenen in vo en mbo, met als eerste spreker de heer Van Meenen namens D66;

  • -het VAO Gesubsidieerde rechtsbijstand, met als eerste spreker de heer Van Nispen namens de SP.

Dan geef ik nu het woord aan de heer Van Ojik namens GroenLinks.

De heer Van Ojik (GroenLinks):

Voorzitter, dank u wel. Vanochtend hebben wij de door de Kamer gevraagde brief van staatssecretaris Harbers over het kinderpardon gehad. Ik begrijp, eerlijk gezegd, wel wat hij in die brief zegt. Hij zegt: ik heb nog een paar dagen extra nodig voordat ik de vragen van de Kamer kan beantwoorden; die brief probeer ik eind van de week naar de Kamer te sturen. Dat vind ik prima. Daar kan ik heel goed mee leven.

Ik heb gisteren ook al duidelijk gemaakt dat het mijn fractie erom gaat dat er in afwachting van zo'n debat en een Kameruitspraak geen nieuwe uitzettingen plaatsvinden. Daarom zou ik nu in plaats van een debat eigenlijk aan de staatssecretaris willen vragen — uiteraard via u, voorzitter — om ons vandaag een briefje te sturen waarin hij aangeeft of hij überhaupt het plan heeft om voor volgende week uitzettingen door te zetten. Is dat niet het geval, dan kunnen we gewoon wachten met ons debat tot volgende week. Is dat wel het geval, dan kan ik bij de regeling een kort debat vragen, dat eigenlijk wat mij betreft vooral bedoeld is om in afwachting van die Kameruitspraak een motie in te dienen om uitzettingen te voorkomen. Dus als er vanmiddag een briefje zou kunnen komen, laten we zeggen voor 18.00 uur, dan hebben we afhankelijk van de inhoud van dat briefje óf helemaal geen debat nodig deze week, óf ik vraag bij een nieuwe regeling een debat aan.

De voorzitter:

Dus u vraagt gewoon om een brief?

De heer Van Ojik (GroenLinks):

Ja, om op basis daarvan te kunnen bepalen of een debat waarin wij een Kameruitspraak kunnen vragen, zoals ik gisteren ook heb gezegd …

De voorzitter:

Ja, dat begrijp ik.

De heer Van Ojik (GroenLinks):

Ja, u begrijpt het.

De voorzitter:

Kijk, als het gaat om een brief, dan stel ik voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

De heer Van Ojik (GroenLinks):

Ik dacht: ik geef mijn collega's de gelegenheid om zich al dan niet bij dat verzoek aan te sluiten. Misschien helpt dat.

De voorzitter:

Maar als het gaat om een brief, dan hoeft dat niet.

De heer Van Ojik (GroenLinks):

Dan hoeft dat niet. Nee, ik weet het. Formeel niet.

Mevrouw Kuiken (PvdA):

Voorzitter, u als geen ander weet dat dat niet hoeft. Maar ik zou wel willen specificeren dat die brief er dus wel morgenochtend moet zijn. Ik heb dinsdag gevraagd om een brief die er dezelfde dag moest zijn. Die is er pas woensdag. Dus als die er pas morgenmiddag aan het eind van de dag is, dan hebben we een probleem met elkaar. Dus dan moet die er wel morgenochtend zijn.

De heer Van Ojik (GroenLinks):

Ik zei: eind van deze middag. Mevrouw Kuiken zegt nu morgenochtend. Het gaat mij erom dat als er uitzettingen komen voordat wij in deze Kamer gedebatteerd hebben, wij een Kameruitspraak kunnen vragen om die uitzettingen te voorkomen. Er zijn verwachtingen gewekt op dat gebied. Die willen we dan ook toetsen aan wat er in deze Kamer wordt gedacht. Zo simpel is het.

De voorzitter:

Dan stel ik voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. En morgenochtend zien we inderdaad of er een brief ligt en, zo ja, wat er in die brief wordt aangekondigd. Dat zal voor u kennelijk aanleiding zijn om wel of niet weer hier bij de regeling te verschijnen.

De heer Azarkan zwaait naar mij.

De heer Azarkan (DENK):

Sorry, voorzitter. Goed dat u dat meteen opviel en dank dat ik eventjes iets mag zeggen. Dat betekent dat we dan morgenochtend weer een dag verder zijn. En dan zijn de mogelijkheden voor het aanvragen van een debat minder dan vandaag. Dus kunnen we niet afspreken voor 18.00 uur vanavond en dan vanavond nog een regeling?

De voorzitter:

Dat gaat niet zo makkelijk.

De heer Van Ojik (GroenLinks):

Volgens mij is van belang, althans in de visie van mijn fractie, dat deze Kamer voordat er een uitzetting plaatsvindt een uitspraak kan doen over de vraag of dat wenselijk is. Daar gaat het om. Als die brief er eind van de middag is, tenzij de staatssecretaris gaat schrijven "ik ga vanavond nog een gezin uitzetten", maar daar ga ik eerlijk gezegd, ook gezien het debat hier in de Kamer, niet van uit …

De voorzitter:

Dan herhaal ik toch mijn conclusie, dat ik het stenogram van dit deel van de vergadering doorgeleid naar het kabinet. Afhankelijk van die brief, die of aan het eind van de middag of morgen verschijnt …

De heer Van Ojik (GroenLinks):

Vroeg!

De voorzitter:

… gaan we kijken wat u gaat doen. Dank u wel, meneer Van Ojik.

De heer Van Ojik (GroenLinks):

Dat lijkt me logisch.

De voorzitter:

Dan ga ik naar mevrouw Ouwehand namens de Partij voor de Dieren.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Voorzitter. Nederland is het meest veedichte land ter wereld. Nergens leven zo veel dieren op een kluitje gepropt als hier. Gisteren is naar buiten gekomen dat het zomaar eens zou kunnen zijn dat dat nog meer dieren zijn dan waar de overheid rekening mee houdt. Het is niet voor het eerst dat er ernstige signalen zijn van fraude met dierenaantallen in de veehouderij. Er staat al een dertigledendebat met de ministers van LNV en van Binnenlandse Zaken. Ik zou heel graag het voorstel willen doen om dat dertigledendebat op te waarderen naar een normaal debat en het kabinet, de minister van LNV te vragen om opheldering te verstrekken over de gisteren naar buiten gekomen berekeningen.

De heer Geurts (CDA):

Geen steun voor een debat over ongedocumenteerde varkens.

De voorzitter:

Dat laatste heb ik niet goed gehoord.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Ongedocumenteerde varkens. De heer Geurts bedoelt dat we 2 tot 4 miljoen varkens kwijt zijn. Dat lijkt me reden tot zorg.

Mevrouw Lodders (VVD):

Geen steun, maar wel steun om een brief aan de minister te vragen waarin zij duiding geeft. Die zal er echt eerst moeten zijn alvorens het dertigledendebat wat mij betreft ingepland zou kunnen worden. Dat geef ik ook graag mee.

De heer De Groot (D66):

Wij hebben morgenvroeg een debat met de minister. D66 zal de minister hier tijdens dat debat al over bevragen, dus niet een extra debat nu.

De heer Moorlag (PvdA):

Er wordt veel geld uitgetrokken voor een warme sanering van de varkenshouderij. Dat schiet niet erg op als er heel veel varkens illegaal gehouden worden. Daar moet opheldering over komen. Ik heb er vragen over gesteld, maar steun voor het debat.

Mevrouw Bromet (GroenLinks):

Ook GroenLinks steunt dit verzoek van de Partij voor de Dieren, alhoewel we er morgen in het debat ook over zullen beginnen.

De heer Futselaar (SP):

Steun voor het verzoek, mits het wel snel kan, want we moeten dit ook niet maanden laten liggen en dat wil nog wel eens gebeuren.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Eens.

Mevrouw Agema (PVV):

Eerst een brief met opheldering.

De voorzitter:

Dus voorlopig geen steun.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Voorzitter. Zou u dan, als u de minister vraagt om de brief, willen verzoeken of dat binnen twee weken kan? Dank u wel.

De voorzitter:

Dan stel ik voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Mevrouw Leijten namens de SP.

Mevrouw Leijten (SP):

Voorzitter. Zo pijnlijk ingewikkeld als het verblijfsrecht voor kinderen is die hier al langer dan vijf jaar zijn, zo simpel is het om als crimineel of iemand die wil witwassen, gebruik wil maken van de toegang tot de euro, om een paspoort te kopen. Dat kan op Cyprus, Malta, maar ook Nederland heeft regelingen waarmee je je Nederlanderschap kan verwerven door investeringen.

De voorzitter:

En daar wilt u een debat over?

Mevrouw Leijten (SP):

Ja, daar wordt een noodklok over geluid en het lijkt mij goed dat we een debat voeren over hoe we hiermee omgaan, zeker ook gezien het vrij verkeer van personen binnen Schengen.

Mevrouw Den Boer (D66):

Het is goed dat de Europese Commissie hierover aan de bel trekt en het gaat uiteraard om een hele zorgelijke ontwikkeling. Dat is ook waarom D66 hier vanochtend schriftelijke vragen over heeft ingediend. Wat ons betreft kan dit toegevoegd worden aan het AO Paspoorten dat volgende week donderdag zal plaatsvinden.

De heer Koopmans (VVD):

Ik sluit mij aan bij de woorden van mevrouw Den Boer.

De heer De Roon (PVV):

Ik sluit me daar ook bij aan.

De heer Kuzu (DENK):

Gezien inderdaad de agenda en het belang van de onderwerpen die de komende week op de rit staan, denk ik dat een AO sneller is, maar ik wil het verzoek wel steunen.

De heer Van Helvert (CDA):

Ik zou graag een brief ontvangen, niet alleen over het artikel in de Volkskrant maar ook over het onderzoek en het rapport van de Commissie. Dan kunnen we daarna kijken of er een apart debat nodig is of dat we het, desgewenst, bij het AO Paspoorten meenemen.

Mevrouw Özütok (GroenLinks):

Volgende week hebben we een AO over dit onderwerp, dus daar zouden wij het graag willen bespreken.

De voorzitter:

Dus geen steun. Oké. Dan de heer Moorlag of mevrouw Kuiken van de PvdA.

Mevrouw Kuiken (PvdA):

Steun, voorzitter.

Mevrouw Leijten (SP):

Voorzitter. Ik vind het een goed idee om het bij het AO Paspoorten op te brengen. Ik zou tegen D66 willen zeggen dat ik hier vaker Kamervragen over heb gesteld en dat er eigenlijk geen beweging in zat. Wellicht komt er nu wel beweging in. De reactie die de heer Van Helvert heeft gevraagd, zou er dus moeten komen. Ik zou daarbij ook graag informatie willen over de mogelijkheid om je Nederlanderschap te kopen met investeringen, die is ingesteld door Fred Teeven onder Rutte I. Het lijkt me goed om te weten hoe daarbij gecheckt wordt dat het niet gaat om criminelen of mensen die gesignaleerd zijn op allerlei lijsten vanwege witwassen, terrorisme enzovoorts.

De voorzitter:

Dank u wel. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. Daarmee zijn we aan het eind gekomen van …

O ja, mevrouw Buitenweg krijgt nog het woord. Excuses. Mevrouw Buitenweg.

Mevrouw Buitenweg (GroenLinks):

Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ik vat het niet persoonlijk op dat u mij over het hoofd heeft gezien.

De voorzitter:

Nee.

Mevrouw Buitenweg (GroenLinks):

Ik las in de krant dat het Openbaar Ministerie met een nieuwe strategie komt voor het afpakken van geld van criminelen. Dat lijkt mij heel goed, want ik denk dat we Kamerbreed vinden dat het belangrijk is dat dat beter gebeurt. Ik wil wel graag wat meer informatie over die strategie hebben. Ik wil ook weten wat daar nou echt voor nodig is, want volgens mij heeft het wel degelijk met de capaciteit te maken. Dus ik wil daarover graag een debat aanvragen, voorafgegaan door een brief van de minister over deze nieuwe strategie en over de vraag of alles op orde is, zowel bij de politie als bij het OM, om deze strategie wel te laten slagen.

Mevrouw Van Toorenburg (CDA):

Voorzitter. Een brief steun ik zonder meer. Ik denk dat we sneller een AO Strafrechtelijke onderwerpen hebben, waarin we dit kunnen agenderen. Ik vind het een belangrijk onderwerp, maar ik kies voor een algemeen overleg.

De heer Van Nispen (SP):

De SP wil ook altijd in debat over het afpakken van misdaadgeld van criminelen, maar ik denk ook dat het echt sneller is om een brief te vragen en die dan te betrekken bij een algemeen overleg. Dat heeft dus ook mijn voorkeur.

Mevrouw Kuiken (PvdA):

Ik sluit me hier even bij aan. Dus steun voor een brief, maar nu niet voor een debat.

De heer Markuszower (PVV):

Steun voor het debat. In Nederland is het een soort paradijs voor criminelen. Dat moet worden aangepakt.

Mevrouw Laan-Geselschap (VVD):

Het onderwerp is heel belangrijk en we willen daar graag over praten, maar gezien de lange lijst van debatten, denk ik dat een AO sneller is. Ik dank mevrouw Buitenweg voor het aanvragen. Een brief steunen wij uiteraard. Laten we het zo snel mogelijk in een AO bespreken, maar het hoeft nu niet plenair.

De heer Groothuizen (D66):

Ik sluit mij aan bij mevrouw Laan-Geselschap.

De heer Voordewind (ChristenUnie):

Voorzitter. Ik wil zo snel mogelijk opheldering via een brief en ook zo snel mogelijk een debat, maar ik denk dat we het het snelst kunnen doen via een AO. Dus nu geen steun.

De heer Van der Staaij (SGP):

Dat geldt ook voor de SGP, voorzitter. Dus wij willen wel een brief en willen het dan bij een algemeen overleg aan de orde stellen.

De heer Azarkan (DENK):

Steun voor het verzoek.

De voorzitter:

Ja, mevrouw Buitenweg?

Mevrouw Buitenweg (GroenLinks):

Ja. Dan krijgen we een brief en dan zullen we het betrekken bij het algemeen overleg.

De voorzitter:

Fijn! Dank u wel, mevrouw Buitenweg. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Ben ik niemand vergeten? Nee. Dan zijn we hiermee aan het eind gekomen van deze regeling van werkzaamheden.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Voorzitter: Agema