4 Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Dan is nu de regeling van werkzaamheden aan de orde.

Ik stel voor toe te voegen aan de agenda van de Kamer:

 • -het wetsvoorstel Wijziging van de Wet basisregistratie personen in verband met het opnemen van gegevens over kinderen die op het moment van de geboorte niet meer in leven zijn of omtrent wie een Nederlandse akte is opgemaakt die vermeldt dat het kind op het ogenblik van de aangifte niet in leven is (34882).

Ik stel voor dinsdag 25 september aanstaande ook te stemmen over de aangehouden motie-Dik-Faber (32820, nr. 257) en en de aangehouden motie-Van der Lee (34902, nr. 6).

Op verzoek van de PvdA-fractie benoem ik:

 • -in de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken het lid Kuiken tot plaatsvervangend lid in plaats van het lid Van den Hul.

Op verzoek van de PVV-fractie benoem ik:

 • -in de vaste commissie voor Defensie het lid Popken tot lid in de bestaande vacature;

 • -in de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport het lid Van Aalst tot lid in plaats van het lid Helder en het lid Helder tot plaatsvervangend lid in plaats van het lid Van Aalst.

Op verzoek van de VVD-fractie benoemd ik:

 • -in de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken het lid Van Gent tot plaatsvervangend lid in plaats van het lid Koopmans;

 • -in de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken het lid Koopmans tot lid in plaats van het lid Becker en het lid Bosman tot lid in de bestaande vacature;

 • -in de vaste commissie voor Defensie het lid Aukje de Vries tot lid in de bestaande vacature;

 • -in de vaste commissie voor Europese Zaken het lid Van Oosten tot lid in de bestaande vacature;

 • -in de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat het lid Middendorp tot lid in plaats van het lid Van Oosten;

 • -in de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het lid Aartsen tot lid in plaats van het lid Laan-Geselschap;

 • -in de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid het lid Aartsen tot lid in plaats van het lid Van Haga;

 • -in de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid de leden Laan-Geselschap, Van Gent en Becker tot lid in plaats van de leden Arno Rutte, Koopmans en Middendorp;

 • -in de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport het lid Arno Rutte tot lid in plaats van het lid Aukje de Vries en het lid Van Gent tot plaatsvervangend lid in plaats van het lid Van Haga;

 • -in de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking het lid Van Haga tot lid in plaats van het lid Becker.

Op verzoek van een aantal leden stel ik voor de volgende door hen ingediende moties opnieuw aan te houden: 28089-82; 28089-81; 21501-08-707; 34648-10; 34058-22; 34041-34; 34000-XIII-90; 33930-XIII-11; 33835-69; 33750-XIII-80; 33605-XIII-15; 33576-24; 33529-78; 33400-XIII-118; 33400-XIII-117; 33400-XIII-115; 33400-VI-110; 32813-31; 32670-134; 32336-37; 31936-207; 30196-270; 30175-209; 30175-208; 30175-207; 29383-238; 28694-107; 28694-106; 27858-257; 27858-256; 27858-195; 27858-194; 27858-158; 27858-157; 27858-156; 27858-128; 27858-126; 27625-295; 27428-311; 27428-302; 26991-449; 21501-32-1105; 21501-32-1104; 21501-32-1019; 21501-32-1017; 21501-32-752; 21501-32-687; 21501-32-681; 21501-20-734; 21501-08-552; 21501-08-551; 23235-161; 28089-85; 28089-83; 31305-246; 31305-245; 29862-40; 32813-134; 25883-303; 31532-202; 34775-XVI-99; 29614-81; 32849-125; 34775-XIII-78.

Ik stel voor om de volgende stukken van de stand van werkzaamheden af te voeren: 21501-20-1358; 32813-166; 32813-165; 34762-16; 30196-573; 32813-163; 32357-40; 22112-2689; 22112-2688; 34927-(R2104)-2; 34973-3; 21501-07-1538; 22112-2660; 25087-219; 22112-2687; 21501-07-1541; 21501-07-1543; 29453-478; 29453-479; 29453-481; 33625-262; 25087-218; 2018Z14347; 34245-3; 2018Z14066; 28325-177; 28325-175; 30196-609; 32127-232; 28750-72; 34588-78; 34471-34; 24557-148; 24557-147; 25268-149; 24557-146; 34775-IX-30; 34245-4; 34775-X-138; 22112-2636; 33358-7; 34919-23; 34960-X-3; 2018Z12754; 30420-293; 34775-VII-71; 32851-49; 25764-109; 22112-2634; 34661-4; 33763-142; 23530-119; 21501-07-1542; 21501-07-1540; 29521-365; 27925-633; 21501-07-1535; 32637-320; 34966-5; 34775-VII-72; 34775-85; 34270-36.

Ik stel voor toe te voegen aan de agenda:

 • -het VAO Bestaansminimum Caribisch Nederland (AO d.d. 13/09), met als eerste spreker de heer Van Raak namens de SP;

 • -het VAO Klimaat en Energie (AO d.d. 13/09), met als eerste spreker de heer Wassenberg namens de Partij voor de Dieren.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Dan geef ik nu het woord aan de heer Renkema namens GroenLinks.

De heer Renkema (GroenLinks):

Voorzitter, dank u wel. Sinds 2015 is er een toename van mensen die ziek worden van de bacterie meningokokken type W. Die kan heel ernstige bloedvergiftiging veroorzaken, maar ook hersenvliesontsteking, regelmatig zelfs met dodelijke afloop. Al in 2016 had de regering aanwijzingen dat er mogelijk vaccins moesten worden aangeschaft. Pas eind 2017 besloot het kabinet dat er gevaccineerd moest gaan worden. Daardoor kunnen dit jaar alleen baby's van veertien maanden en alle 14-jarigen worden ingeënt. Pas in 2018 worden jongeren breed gevaccineerd. Ik maak me zorg over het feit dat er vier jaar zit tussen de eerste signalen en deze brede vaccinatie.

De voorzitter:

Ja, en u wilt een debat.

De heer Renkema (GroenLinks):

Vanwege de onrust onder ouders en kinderen, die willen weten hoe het gelopen is, wil ik graag een debat met de staatssecretaris van VWS.

De voorzitter:

Goed. Mevrouw Sazias namens 50PLUS.

Mevrouw Sazias (50PLUS):

Volle steun van de fractie van 50PLUS, voorzitter. En voorafgaand aan het debat graag een brief.

De heer Hijink (SP):

Het punt is wel dat er door verschillende fracties al heel veel vragen zijn ingediend over dit probleem. Wij zouden liever zien dat die eerst worden beantwoord. Daar komt nog bij dat er binnenkort ook een overleg is over infectieziekten. En we hebben, geloof ik, al een meerderheidsdebat staan over het vaccinatiebeleid. Dat is vorige week aangevraagd. Dus volgens mij is er voldoende ruimte om dit op een van die plekken te bespreken.

De voorzitter:

Dus geen steun?

De heer Hijink (SP):

Geen steun.

Mevrouw Kuik (CDA):

Voorzitter, er zijn nog schriftelijke vragen die moeten worden beantwoord. Daar wachten wij graag op. En mijn collega van de SP gaf het inderdaad al aan: er staat een AO Vaccineren gepland. Dus geen steun.

De heer Veldman (VVD):

Ik heb afgelopen vrijdag de berichtgeving ook gezien en ik heb daar ook zorgen over. Juist daarom heb ik afgelopen vrijdag schriftelijke vragen gesteld. Wat mij betreft wachten we eerst de antwoorden daarop af en kijken we dan of er nog een debat nodig is.

Mevrouw Ploumen (PvdA):

Ik sluit me kortheidshalve aan bij de heer Hijink: geen steun.

Mevrouw Diertens (D66):

Ik sluit me aan bij mevrouw Kuik en de heer Veldman.

De heer Voordewind (ChristenUnie):

Voorzitter, eerst de beantwoording van de Kamervragen en dan kijken we verder.

Mevrouw Agema (PVV):

Voorzitter, wel steun. Elke dodelijke afloop naar aanleiding van deze bacterie, zonder dat er gevaccineerd was, is zo ernstig dat we hier plenair over zouden moeten spreken.

De voorzitter:

Meneer Renkema, u heeft geen meerderheid.

De heer Renkema (GroenLinks):

Als ik het goed heb geteld, heb ik wel een dertigledendebat. Dat wil ik graag toevoegen aan de lijst met dertigledendebatten. En ik wil heel graag een week voor het AO van 1 november een brief, inclusief informatie over de besluitvorming in deze zaak. Dank u wel.

De voorzitter:

Dan voegen we dit debat toe aan de lijst van dertigledendebatten. En ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

De heer Omtzigt namens het CDA.

De heer Omtzigt (CDA):

Trouw berichtte — wij hebben die stukken ook gezien — dat de Belastingdienst in het bestuursrecht niet het hele dossier bij de rechter indient, op meerdere punten niet. Dus de telefoonnotities zijn niet compleet, andere stukken zitten er niet in. In een rechtsstaat dient de rechter te kunnen besluiten op basis van alle stukken die voorliggen. Dus ik zou graag een brief hebben van de regering of dit probleem zich hier voordoet, of het breder is en hoe het aangepakt gaat worden. Er zijn ook schriftelijke vragen over gesteld, waarvan ik wil dat die beantwoord worden. Dan zou ik er graag een debat over voeren. Dat kan samengevoegd worden met het debat over de kinderopvangtoeslag, als daar een minuut bijkomt. Dat debat zou ik ook over ongeveer een maand of vijf weken inplannen voor het Belastingplan. Het hoeft niet morgen, maar er zit wel haast achter, want het gaat om de integriteit van de Belastingdienst.

De voorzitter:

Het verzoek is om een bestaand debat ...

De heer Omtzigt (CDA):

... iets uit te breiden,

De voorzitter:

... iets uit te breiden ...

De heer Omtzigt (CDA):

... in te plannen over een week of vier, vijf, wanneer het u uitkomt, en daar een brief over te hebben.

De voorzitter:

U kunt het volgen, meneer Van Rooijen?

De heer Van Rooijen (50PLUS):

Ja, en daarom van harte steun.

Mevrouw Leijten (SP):

Ik vind het nogal wat als de heer Omtzigt zegt: het gaat om de integriteit van de Belastingdienst, maar het kan wel over vier weken. Ik weet niet hoe ik dat precies moet duiden. Steun voor het verzoek, maar hoe moet ik dat precies duiden? Dat zou ik aan de heer Omtzigt willen vragen.

De heer Azarkan (DENK):

Krijgen we nog een antwoord van de heer Omtzigt daarop?

De voorzitter:

Eerst even van u horen of u het verzoek van de heer Omtzigt ...

De heer Azarkan (DENK):

Het is voor mij belangrijk hoe dat dan uitpakt, want ik steun de aanvraag en wat mij betreft mag dat debat ook iets eerder.

De heer Van der Lee (GroenLinks):

Steun namens de GroenLinks-fractie. Over de timing gaat de voorzitter, denk ik.

De heer Nijboer (PvdA):

Af en toe denk ik: hadden we niet toch een groot project moeten maken van die Belastingdienst? Maar ik steun dit verzoek.

De heer Edgar Mulder (PVV):

Steun.

De heer Snels (GroenLinks):

Steun.

Mevrouw Lodders (VVD):

Steun voor de brief. Voorzitter, u gaat over de agendering, dus we moeten misschien tegen die tijd kijken of we er een algemeen overleg van maken als dat sneller kan, want ik denk wel dat het belangrijk is om dit voor het debat over het Belastingplan te hebben.

De heer Bisschop (SGP):

Steun namens de SGP.

De heer Van Weyenberg (D66):

Ik sluit mij aan bij mevrouw Lodders. Ik wil vooral ook een heel goede, gedegen brief.

De heer Bruins (ChristenUnie):

Steun.

De voorzitter:

Er is wel brede steun om het debat snel te plannen.

De heer Omtzigt (CDA):

Voorzitter, er werd mij iets gevraagd. Op het moment dat deze berichten kloppen — er zijn meer mensen bij die hoorzitting geweest — dan gaat het er inderdaad om dat de Belastingdienst zich houdt aan het Burgerlijk Wetboek en de Algemene wet bestuursrecht. Dat hoort bij integriteit van de Belastingdienst. Maar ik heb graag dat het goed uitgezocht wordt, dus daarom niet morgen of overmorgen een debat maar over een week of drie, vier. Dat is het antwoord aan mevrouw Leijten. Voor de rest dank voor de steun.

De voorzitter:

Dank u wel. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

De heer Van Raak. U gaat het een beetje rustig aan doen, vandaag?

De heer Van Raak (SP):

Zeker, voorzitter.

In aanloop naar het referendum over de sleepwet maakten veel mensen zich zorgen of hun gegevens wel veilig waren bij buitenlandse geheime diensten. De CTIVD, de onafhankelijke toezichthouder, heeft daar toen een onderzoek naar gedaan, een heel kritisch onderzoek, waaruit bleek dat die gegevens niet veilig waren. En nu bleek na onderzoek van Nieuwsuur dat de minister van Binnenlandse Zaken dat rapport doelbewust niet naar de Kamer heeft gestuurd met het oog op dat referendum. Daarom wil ik mede namens de Partij voor de Dieren een debat met de minister van Binnenlandse Zaken, voorafgegaan door een brief.

De heer Martin Bosma (PVV):

Goed plan. Ik zou dat debat ook een beetje snel ingeboekt willen zien.

Mevrouw Kuiken (PvdA):

Steun. Wij hebben ook schriftelijke vragen gesteld, dus het zou fijn zijn als die toegevoegd kunnen worden in de reactie die we krijgen in de brief.

Mevrouw Buitenweg (GroenLinks):

Ik wil inderdaad ook die brief en graag ook de beantwoording van de vragen van de PvdA, voorafgaand aan het debat. Maar absoluut steun voor het debat. Ik vind het heel belangrijk dat duidelijk is of de waarheid is gesproken en of er niet informatie is achtergehouden voordat het referendum plaatsvond.

De heer Bisschop (SGP):

Voorzitter. Ik zou de beantwoording van de schriftelijke vragen willen afwachten en dan bepalen of er een debat nodig is. Maar als dat het geval is, wil ik het wel op korte termijn.

De voorzitter:

Dus voorlopig geen steun.

De heer Azarkan (DENK):

Voorzitter. De minister heeft toch een klein beetje de schijn tegen. Ik denk dat het goed is dat in die brief duidelijk wordt gesteld hoe het gelopen is. Op basis daarvan nu al steun voor een debat.

De heer Krol (50PLUS):

Steun, mevrouw de voorzitter.

De heer Verhoeven (D66):

Voorzitter. Op zich is het goed om dit te bespreken. Eerst dienen de vragen te worden beantwoord. Dan kunnen we wat mij betreft het AO op 3 oktober — dat is volgens mij echt een hele mooie termijn — benutten om dit te behandelen. Dus geen steun voor een apart debat, maar wel steun voor een snelle beantwoording en behandeling in het AO.

De heer Azmani (VVD):

Voorzitter. De VVD heeft ook vragen, dus wat mij betreft gaan we dit zo snel mogelijk behandelen, alvorens de vragen die er uit de Kamer gesteld zijn, schriftelijk beantwoord zijn. Volgens mij is de snelste mogelijkheid om dat na volgende week te doen, op het moment dat er een AO is over juist deze onderwerpen.

De voorzitter:

Dus niet een plenair debat.

De heer Azmani (VVD):

Niet een apart debat nu alvast. Maar laten we het behandelen in een AO dat we na volgende week al gaan houden.

De heer Van der Molen (CDA):

Voorzitter, steun voor de snelle beantwoording en ook voor de brief. Laten we die snelheid erin houden. Ik vind het AO dat er snel aankomt, de aangewezen gelegenheid om het met de minister hierover te hebben.

Mevrouw Van der Graaf (ChristenUnie):

Ik sluit me daarbij aan. Ook de ChristenUnie heeft vragen. Wij hopen die snel beantwoord te krijgen.

De heer Van Raak (SP):

Dank voor de geste van de coalitiepartijen. Dat is mooi. Dan gaan we het gewoon op 3 oktober bespreken. Dan is het wel zaak dat de minister ons ruim voor die tijd de gevraagde informatie stuurt.

De voorzitter:

Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Daarmee zijn we ook aan het eind gekomen van deze regeling van werkzaamheden.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Naar boven