Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-2018nr. 13, item 10

10 Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

We gaan verder met de regeling van werkzaamheden. 

Op verzoek van de VVD-fractie benoem ik in de commissie voor het onderzoek van de Geloofsbrieven het lid Van Oosten tot lid in plaats van het lid Visser. 

Op verzoek van een aantal leden stel ik voor de volgende door hen ingediende moties opnieuw aan te houden: 28973-189; 34397-22. 

Ik stel voor de volgende stukken van de stand van werkzaamheden af te voeren: 

2017Z13458; 2017Z13129; 2017Z12814; 21501-02-1779; 21501-02-1776; 21501-20-1249; 21501-20-1247; 21501-20-1250; 21501-20-1251; 21501-31-455; 22112-2355; 21501-31-453; 21501-31-452; 21501-31-457; 34796-1; 34796-2; 2017Z12796; 27859-114; 27859-113; 27859-112; 25764-105; 27858-406; 2017Z10364; 34550-45. 

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten. 

De voorzitter:

Dan geef ik nu het woord aan mevrouw Van Brenk namens 50PLUS. 

Mevrouw Van Brenk (50PLUS):

Dank, voorzitter. Trouw spreekt over een ongekende toename van het aantal arbeidsongeschikten. Het aantal werkende ouderen is de afgelopen jaren met 20% toegenomen, maar daarentegen steeg het aantal ouderen dat arbeidsongeschikt raakte met 43%. De instroom van 60-plussers in de WIA is drie keer hoger dan die in andere leeftijdscategorieën. Volgens 50PLUS is het hoog tijd om hierover met de minister te spreken en wij verzoeken om een debat. 

De heer Jasper van Dijk (SP):

Steun voor het voorstel, voorzitter. 

De heer Gijs van Dijk (PvdA):

Steun voor het voorstel. 

De heer Van Weyenberg (D66):

Ik ontvang graag eerst een brief, voorzitter. Daarna zal ik kijken of een debat wenselijk is. 

De heer Wiersma (VVD):

Daar sluit ik me bij aan, voorzitter. 

Mevrouw Voortman (GroenLinks):

GroenLinks steunt het verzoek van mevrouw Van Brenk. 

De heer Pieter Heerma (CDA):

Ik sluit me aan bij de heer Van Weyenberg. 

De heer Dijkgraaf (SGP):

Voorzitter, er liggen nu heel veel verzoeken. Wat voor dit verzoek geldt, geldt ook voor veel andere. We krijgen allemaal begrotingsbehandelingen en dat lijken me ideale gelegenheden om dit soort dingen naar voren te brengen. 

De voorzitter:

Dus geen steun. Mevrouw Dik-Faber, ChristenUnie. 

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Voorzitter, steun voor een brief maar inderdaad niet voor een debat. De heer Dijkgraaf schetst terecht dat er veel begrotingsbehandelingen aankomen. Laten we het daar agenderen. 

De heer Öztürk (DENK):

Steun voor een brief en een debat. 

De heer De Jong (PVV):

Voorzitter, steun voor een brief. Het is zo'n ontzettend belangrijk onderwerp dat ik het juist bij de begrotingsbehandeling zou willen behandelen. Dus dat is de afspraak. 

De voorzitter:

Oké. Mevrouw Van Brenk. 

Mevrouw Van Brenk (50PLUS):

Ja, voorzitter, ik snap dat een heleboel mensen de begrotingsbehandeling noemen, maar kleinere partijen hebben niet zo veel minuten. Ik zou dan in ieder geval een dertigledendebat willen aanvragen. Dank u wel. 

De voorzitter:

Dan zullen we dat debat toevoegen aan de lijst met dertigledendebatten. Verder stel ik voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. 

Mevrouw Kröger namens GroenLinks. 

Mevrouw Kröger (GroenLinks):

Dank u wel, voorzitter. In de afgelopen weken is er veel onrust ontstaan over de milieueffectrapportage die aan de basis ligt van het luchthavenbesluit voor de uitbreiding van vliegveld Lelystad. Bewonersgroep HoogOverijssel en diverse experts hadden indicaties dat de vliegroutes van en naar vliegveld Lelystad veel meer geluidsoverlast zouden genereren dan aangenomen. 

De voorzitter:

En daarom wilt u een debat. 

Mevrouw Kröger (GroenLinks):

De staatssecretaris heeft na overleg met de bewonersgroepen aangegeven dat er onvolkomenheden zitten in de milieueffectrapportage. De Kamer is hierover geïnformeerd. Het is cruciaal dat we als Kamer uit kunnen gaan van betrouwbare informatie en wij willen graag op korte termijn een debat met de nieuwe bewindspersoon over wat er met de MER is misgegaan en hoe we een MER krijgen die boven elke twijfel verheven is. 

De voorzitter:

Ja, dank u. De heer Van Helvert, CDA. 

De heer Van Helvert (CDA):

Dank u wel, voorzitter. We delen de zorgen van GroenLinks. Dat zijn niet alleen de zorgen van GroenLinks maar van vele mensen in Nederland. Wij hebben ook die vragen. Het zijn vooral technische vragen. Wat is er exact misgegaan en wat moeten we precies weten? De vraag is of die zich direct lenen voor een politiek debat of eerder voor een technische briefing. Ik zou liever eerst met mevrouw Kröger in de commissievergadering … 

De voorzitter:

Dus geen steun. 

De heer Van Helvert (CDA):

… vragen om een technische briefing en dan kunnen we daarna samen kijken of we daar een politiek debat op willen laten volgen. 

De voorzitter:

Geen steun. Dank u wel. De heer Laçin namens de SP. 

De heer Laçin (SP):

Volgens mij zijn de ontwikkelingen dusdanig duidelijk en is er zo veel fout gegaan dat ik samen met GroenLinks heel erg behoefte heb aan een debat hierover. Steun. 

De heer Jetten (D66):

Voorzitter. Naast de onduidelijkheid die mevrouw Kröger noemde over de MER bij Lelystad is er ook onduidelijkheid over de MER bij Schiphol en Maastricht Aachen Airport. Ik steun dan ook het voorstel van de heer Van Helvert om daar eerst met een technische briefing helderheid over te krijgen en wellicht dat we daarna dan een debat met de minister of de staatssecretaris moeten voeren. 

Mevrouw Visser (VVD):

Voorzitter, ik sluit me bij D66 aan: eerst helderheid door middel van een technische briefing en dan kijken hoe verder. 

Mevrouw Arissen (PvdD):

Voorzitter, namens de Partij voor de Dieren van harte steun voor het verzoek. Het is een zeer belangrijk onderwerp waar wij ook snel over in gesprek willen. 

De heer Bruins (ChristenUnie):

Voorzitter. De onderste steen moet boven komen en ik denk dat een technische briefing hiervoor inderdaad het goede instrument is. 

Mevrouw Van Brenk (50PLUS):

Volgens mij hebben we al antwoord gekregen van de staatssecretaris, dus wat mij betreft is een debat nu aan de orde. 

De heer Gijs van Dijk (PvdA):

Steun voor het verzoek. 

De voorzitter:

U hebt geen meerderheid voor uw verzoek, mevrouw Kröger. 

Mevrouw Kröger (GroenLinks):

Ik zou graag een dertigledendebat over de MER willen laten inplannen. Daarnaast wil ik in de commissie graag in gesprek gaan over een eventuele technische briefing. 

De voorzitter:

Dan zullen we dit dertigledendebat toevoegen aan de lijst. 

De heer Jasper van Dijk namens de SP. 

De heer Jasper van Dijk (SP):

Voorzitter. Circa 1,5 miljoen mensen in Nederland hebben problematische schulden, zo blijkt uit diverse berichten, waaronder het manifest Schuldvrij! Rond deze mensen is een ware gekte van incassobureaus ontstaan, een schuldenindustrie. Ze misbruiken de rechtbank om mensen maar te laten betalen en dat gaat ten koste van de zorgvuldigheid. 

De voorzitter:

Ja, en nu komt het. 

De heer Jasper van Dijk (SP):

Zo is het. U kunt dit manifest ondertekenen op de website van De Correspondent. Dank u, voorzitter. 

De voorzitter:

U wilt een debat? 

De heer Jasper van Dijk (SP):

Er staan namelijk interessante oplossingen in. Ik wil graag een debat met de verantwoordelijke bewindspersoon van Sociale Zaken en die van Justitie over de oplossingen in dat manifest. 

De voorzitter:

Dank u wel. 

De heer Gijs van Dijk (PvdA):

Wij hebben over dit belangrijke onderwerp al meerdere keren gesproken. Ook zijn hierover al meerdere moties aangenomen, dus wij steunen een debat van harte. 

Mevrouw Van Brenk (50PLUS):

Er is inderdaad handel in het opkopen van schulden, dus wat mij betreft komt er gauw een debat. 

De heer Azarkan (DENK):

Van harte steun vanuit DENK voor dit debat. 

Mevrouw Voortman (GroenLinks):

Voorzitter, volgens mij kunnen mensen tekenen op www.nederlandschuldvrij.nl, maar dat weet ik niet zeker. GroenLinks steunt dit debat van harte. 

De heer Raemakers (D66):

Voorzitter. Wij hebben in het regeerakkoord heel veel maatregelen over armoede en schulden opgenomen, dus wij willen als D66 de minister en de staatssecretaris eerst de kans geven om zelf voorstellen te doen. Daarom steunen wij het debat niet. 

Mevrouw Nijkerken-de Haan (VVD):

Ik sluit mij daar graag bij aan: geen steun voor een debat. 

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Ook de ChristenUnie sluit zich daarbij aan. 

De heer Peters (CDA):

Het CDA ook. 

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Om de wens van de andere kant van de Kamer te benadrukken, steun ik dit debat van harte. 

De heer Jasper van Dijk (SP):

Voorzitter, misschien kan de coalitie gewoon één persoon afvaardigen, want nu krijgen we vier keer hetzelfde verhaal te horen. Tegen D66 zou ik willen zeggen: grijp dat debat aan voor uw nieuwe bewindslieden om die voorstellen te promoten. Wat een gemiste kans! 

De voorzitter:

Dank u wel. Had u nou om een brief gevraagd? Nee, hè? 

De heer Jasper van Dijk (SP):

Nee. Had ik wel genoeg steun voor een dertigledendebat? 

De voorzitter:

Ja. 

De heer Jasper van Dijk (SP):

Dat wil ik dan graag op de agenda. 

De voorzitter:

Dat dacht ik al. Dank u wel. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. 

Mevrouw Ouwehand namens de Partij voor de Dieren. 

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Voorzitter. Een wrang grapje binnen milieubeschermingsorganisaties luidt: als bomen wifi zouden leveren, zouden we er nooit meer een omzagen, maar er iedere dag een planten. Jammer genoeg leveren ze alleen maar de zuurstof die we inademen. Daarmee wil ik maar zeggen: we hebben niet zo'n heel groot talent om te beschermen wat echt belangrijk voor ons is. Uit onderzoek is gebleken dat in Duitsland de afgelopen 27 jaar driekwart van de insectenpopulatie is verdwenen. Het lijkt erop dat het in Nederland nog veel erger is. Ik wil dus een debat met de nieuwe minister van Landbouw over hoe we deze zesde uitstervingsgolf tot staan kunnen brengen. Dit verzoek doe ik overigens mede namens GroenLinks. 

De heer Futselaar (SP):

Voorzitter, de SP steunt het verzoek. 

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Voorzitter. Het is een zorgelijk rapport. Ik zou hier ook een reactie op willen van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Ik noem met opzet ook "natuur" hierbij, omdat de natuur, de biodiversiteit, in het geding is en er nog discussie is over de oorzaak. Omdat er nog zo veel onduidelijkheid is, zal de ChristenUnie met D66 vandaag in de procedurevergadering voorstellen om een hoorzitting te houden. Daarom zullen we de debataanvraag nu niet steunen. We willen eerst meer weten over wat er precies aan de hand is en wat we moeten doen. 

De heer Graus (PVV):

Mevrouw de voorzitter, ik heb me met het voormalige PvdA-Kamerlid Lutz Jacobi al vanaf 2008 ingezet tegen de bijensterfte, onder andere wat betreft glyfosaat en andere neonicotinoïden. Dus graag steun. 

De heer Dijkgraaf (SGP):

Voorzitter, steun voor een reactie van het kabinet. Het lijkt me goed om de zaken eerst goed uit te zoeken. Dus nog geen steun voor het debat. Maar dat kan later wel. 

De heer Nijboer (PvdA):

Voorzitter, deze keer in de voetsporen van Lutz, van mevrouw Jacobi: steun voor het aanvragen van een debat, steun voor de hoorzitting en steun voor de brief. 

De heer Geurts (CDA):

Voorzitter. Wij hebben zo meteen een procedurevergadering. Daarin kunnen we dit even bespreken. Geen steun voor dit verzoek. 

Mevrouw Lodders (VVD):

Geen steun voor een debat op dit moment. 

De heer Grashoff (GroenLinks):

Voorzitter. Ik ben wel een beetje verbijsterd. We voeren in deze Kamer wel debatten over minder dan een ecologische catastrofe die ons te wachten staat. Het is top dat we een hoorzitting organiseren. Ik steun dat van harte. Maar dat die niet zou leiden tot een meerderheidsdebat in deze Kamer, vind ik onvoorstelbaar. Ik doe nog een keer een oproep in de richting van de coalitiepartijen om het debat te steunen. En dan houden wij vooraf ook een hoorzitting. 

De voorzitter:

Het verzoek was mede namens GroenLinks. Maar goed! 

De heer Öztürk (DENK):

Wel steun voor een brief en het debat. 

De heer De Groot (D66):

Het is inderdaad een zorgwekkend onderzoek. We moeten hierbij ook de volgorde der dingen betrachten. Dus eerst een hoorzitting en daarna gaan we kijken naar een debat. Het is er zeker belangrijk genoeg voor. Maar nu geen steun. 

De voorzitter:

Mevrouw Ouwehand, geen meerderheid. 

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Er is inderdaad geen meerderheidsdebat. Ik stel voor dat we het noteren als dertigledendebat. De hoorzitting en de brief doen we uiteraard, maar misschien kan het kabinet in de brief ook ingaan op de uitvoering van de allang door deze Kamer aangenomen moties, waarin staat dat er een verbod moet komen op die superschadelijke giffen in de landbouw, de neonicotinoïden. 

De voorzitter:

Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. We zullen het dertigledendebat aan de lijst toevoegen. 

Mevrouw Ouwehand, volgens mij had u nog een verzoek. 

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Voorzitter, dat verzoek wil ik graag doorschuiven naar de regeling van morgen. Dank u wel. 

De voorzitter:

Dank u wel. 

Dan ga ik nu naar mevrouw Van Tongeren namens GroenLinks. 

Mevrouw Van Tongeren (GroenLinks):

Voorzitter. Graag zou ik een debat willen aanvragen met de minister van Economische Zaken over de Nationale Energieverkenning. Dat is hét jaarlijkse document waarin we kunnen zien of we op weg zijn naar het halen van de doelen die zijn gesteld in het energieakkoord, in de afspraken van Parijs en bij de uitspraak naar aanleiding van de Urgendarechtszaak. 

De heer Paternotte (D66):

Voorzitter, het lijkt me volkomen logisch om hier een debat over te voeren. Ik kan me voorstellen dat mevrouw Van Tongeren dat wil na het debat over de regeringsverklaring. 

Mevrouw Van Tongeren (GroenLinks):

Zeker. 

De voorzitter:

U steunt het dus. 

De heer Bosman (VVD):

Steun voor het debat, voorzitter. 

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Steun voor het debat. 

De heer Wassenberg (PvdD):

Uiteraard steun voor het debat. 

De heer Geurts (CDA):

Steun voor het debat. 

Mevrouw Beckerman (SP):

Steun voor het debat. 

De heer Nijboer (PvdA):

Steun van de PvdA. 

De voorzitter:

Mevrouw Van Tongeren, u heeft steun voor het debat. Dank u wel. 

Dan ga ik nu naar de heer Nijboer namens de PvdA. 

De heer Nijboer (PvdA):

Voorzitter. De Wet normering topinkomens 3 is van tafel, maar de heer Welten, die een torenhoge beloning kreeg, heeft ook nog via allerlei schimmige belastingconstructies een huis van zijn werkgever teruggekocht. Wij willen gewoon precies weten hoe dat zit, of een voormalig korpschef van de politie met een fiscale constructie zijn eigen inkomen ophoogt nog ver boven de normering van ministers, nog ver boven wat gangbaar is in de publieke sector. Dat lijkt niet in de haak. Daar willen we de minister over spreken. 

Mevrouw Leijten (SP):

Dat lijkt mij ook een goed idee. Dus dat steun ik. Maar het lijkt me ook goed dat wij een overzicht krijgen waaruit duidelijk wordt of er nog meer mensen bij de politie, topambtenaren of mensen bij semipublieke uitvoerders zijn die dit soort constructies hebben. Daaruit kan blijken of het wellicht een arrangement is dat op de plank ligt en dat wordt gegeven aan ambtenaren om ze voordeeltjes te geven die gewone mensen niet krijgen. 

De heer Omtzigt (CDA):

Als wij echt willen weten wat er aan de hand is, dan stel ik voor dat we hier een schriftelijke ronde over organiseren om heel precies te weten welk voordeel er is gegeven. De constructie die gekozen is, is namelijk dat je je huis dat gedeeltelijk is betaald door de belastingbetaler tijdelijk voor niets kan krijgen en dat je het dan terug mag kopen voor de bewoonde waarde omdat je er zelf in woont en het niet op de vrije markt verkoopt. 

De voorzitter:

Ja, maar dat komt in de schriftelijke vragenronde. 

De heer Omtzigt (CDA):

Ja, maar dat kan scherper in schriftelijke vragen dan in een open debat, zeg ik in alle eerlijkheid. 

De voorzitter:

Dus u steunt het debat niet? 

De heer Omtzigt (CDA):

Weet u, ik zit even heel open met een vraag aan de oppositie. Ik zie een regeling van werkzaamheden met dertien debataanvragen. Na vandaag is er geen enkel debat meer aan te vragen dat voor kerst wordt gehouden, behalve de begrotingen. Dus ik denk echt even: dit wil ik best bespreken, en die brief wil ik ook best bespreken in een algemeen overleg van de commissie voor Financiën, maar ik zit hier wel te twijfelen. Welke debatten zouden wij dan eens niet houden in de Kamer of wilt u elke nacht doorgaan, voorzitter? 

De heer Nijboer (PvdA):

Voorzitter. Dit is mijn eerste debataanvraag sinds de zomer. Ik ben altijd terughoudend. En ik vind het echt belangrijk. 

De voorzitter:

Goed. Mijnheer Omtzigt, u steunt het debat niet. De heer Azarkan namens DENK. 

De heer Azarkan (DENK):

Voorzitter, ik steun het voorstel van mevrouw Leijten, namelijk dat wij in een brief graag uiteengezet krijgen binnen welk kader dit past en of er andere manieren zijn om hoog kader, korpschef of anderen, te voorzien van fiscale voordelen. En vervolgens ook nog steun voor het debat. 

De voorzitter:

Nee, mevrouw Leijten. Het woord is aan de heer Groothuizen. 

Mevrouw Leijten (SP):

Maar voorzitter. Er was toch een vraag gesteld aan dé oppositie? 

De voorzitter:

Nou, mevrouw Leijten … 

Mevrouw Leijten (SP):

Het is ook flauw wat hier gebeurt. Natuurlijk zijn er veel debataanvragen. We staan allemaal te trappelen om het debat aan te gaan met het nieuwe kabinet. Wees er blij mee dat de nieuwe bewindspersonen aan de bak kunnen, zou ik zeggen. 

De heer Groothuizen (D66):

Voorzitter, het is een belangrijk onderwerp. Ik sluit mij aan bij de heer Omtzigt. Ik denk dat het verstandig is om eerst helder te krijgen wat er nou precies is en daarna te besluiten of wij daarover een debat willen voeren. 

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Voorzitter, ik vond het ook een goed voorstel om een schriftelijk overleg te plannen, dus nu geen steun voor een debat. 

Mevrouw Aukje de Vries (VVD):

Geen steun voor een debat. Prima als er een schriftelijke ronde gaat plaatsvinden, maar ik denk wel dat wij moeten beseffen dat er over individuele gevallen bij belastingzaken eigenlijk nooit wat kan worden gezegd. 

De heer Wassenberg (PvdD):

Inderdaad, een belangrijk onderwerp, dus wel steun voor het debat. 

De heer Krol (50PLUS):

Een schriftelijke ronde en steun voor het debat. 

De heer Dijkgraaf (SGP):

Voorzitter, steun voor een schriftelijke ronde. Ik zou het graag ook breder trekken dan het individuele geval, want volgens mij wordt het over een individuele fiscale kwestie wel erg lastig, maar het is natuurlijk wel heel interessant om te weten of dit breder toegepast wordt en wat voor constructies er dan zijn. Wat mij betreft kijken wij dan even hoe we het het snelst kunnen inpassen. Misschien bij de behandeling van het Belastingplan; het plan dat er ligt is ook nog niet zo heel dik, daar is ook altijd veel tijd voor. Maar de inhoud even … 

De voorzitter:

Dus voorlopig geen steun. 

Mevrouw Voortman (GroenLinks):

Wel steun van GroenLinks, voorzitter. 

De voorzitter:

Mijnheer Nijboer? 

De heer Nijboer (PvdA):

Voorzitter, ik telde wel 30 leden, dus ik wil graag een dertigledendebat. En over het individuele geval: in zijn algemeenheid deel ik dat, maar hierover is met de Kamer gedebatteerd. De minister heeft ook over dit individuele geval een Kamerbrief gestuurd, precies over deze constructie, dus dan vind ik het ook wel zaak dat de Kamer precies weet hoe het zit. Maar dat wil ik dan graag in een dertigledendebat bespreken. 

De voorzitter:

Dat debat zullen wij toevoegen aan de lijst van dertigledendebatten. Verder stel ik voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. 

Het woord is aan de heer Laçin namens de SP. 

De heer Laçin (SP):

Voorzitter. "De strijd om schoon drinkwater", kopten kranten afgelopen zaterdag. Waterbedrijven slaan publiekelijk alarm. Ze moeten steeds harder werken om ons drinkwater schoon te houden, en dat terwijl het op papier allemaal zo goed is geregeld. De Europese afspraak is dat oppervlaktewater en grondwater steeds schoner worden. Chemische bedrijven moeten sinds 2007 een dossier neerleggen bij het Europees Chemicaliënagentschap als zij een stof op de markt brengen. In de praktijk gaat het echter de verkeerde kant op. 

De voorzitter:

Heeft u straks in het debat nog wat te melden? 

De heer Laçin (SP):

Ja, heel veel, voorzitter. Ik zal het kort houden. Overheden hebben geen capaciteit om de dossiers te controleren en drinkwaterbedrijven komen steeds vaker nieuwe stoffen tegen die zij niet kennen, waardoor de inname moet stoppen. Ik denk dat het belangrijk en noodzakelijk genoeg is om hierover een debat te voeren met de nieuwe minister van I en M. 

De heer Geurts (CDA):

Voorzitter, de heer Omtzigt sprak net een waar woord. Een debat op korte termijn zal niet lukken. We hebben een wetgevingsoverleg Water. Daar zou dit onderwerp heel goed passen. Mijn voorstel is om het daar te behandelen. Daarom geen steun voor dit debat. 

De heer Remco Dijkstra (VVD):

De VVD wil graag in debat met de Socialistische Partij in het wetgevingsoverleg Water. Het is een belangrijk onderwerp en dan hebben we alle tijd om het goed met elkaar te bespreken. 

Mevrouw Arissen (PvdD):

Voorzitter, ook de Partij voor de Dieren vindt schoon drinkwater van levensbelang. Wij steunen dan ook van harte dit verzoek van de SP. 

Mevrouw Van Eijs (D66):

Het is een heel belangrijk onderwerp en we hebben eerder een motie aangenomen gekregen over de nieuwe stoffen, maar ik wil het graag bespreken bij het WGO Water. 

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Voorzitter, schoon drinkwater is van levensbelang. Daarom willen wij het bespreken bij het WGO Water. Dat is al op zeer korte termijn. Het is echt de eerste mogelijkheid, dus laten we die mogelijkheid pakken. 

Mevrouw Van Tongeren (GroenLinks):

Voorzitter, wij steunen het debat wel. Komt dit nou voldoende aan de orde in het WGO Water, dan kan het debat altijd nog weer teruggetrokken worden. Is dat niet zo, dan is het heel belangrijk dat het alvast op de lijst staat, want zonder water geen leven. 

De heer Öztürk (DENK):

Voorzitter, ik merk ook vandaag dat de coalitie met één mond spreekt. Ik ben benieuwd naar de boeken na afloop van deze periode en of er nog meer Ybeltjes in deze coalitie zitten. Steun voor dit voorstel van de heer Laçin van de SP. 

De heer Van Aalst (PVV):

Voorzitter, geen steun voor het debat. Dit kan prima bij het WGO Water. 

Mevrouw Van Brenk (50PLUS):

Voorzitter, ik vond de suggestie van mevrouw Van Tongeren heel goed, dus wat mij betreft: steun. 

De voorzitter:

Mijnheer Laçin, er is geen meerderheid voor het houden van een debat. 

De heer Laçin (SP):

Ik tel wel 30 leden, dus ik wil het graag toevoegen aan de lijst. 

De voorzitter:

Dan zal ik dit debat ook toevoegen aan de lijst. 

Dan ga ik nu naar mevrouw Buitenweg namens GroenLinks. 

Mevrouw Buitenweg (GroenLinks):

Mevrouw de voorzitter. De afgelopen weken hebben veel vrouwen en mannen onder de hashtag #MeToo ervaringen gedeeld over seksuele intimidatie, over verkrachtingen, over aanrandingen, over het gevoel van onmacht, de angst om niet geloofd te worden, over de cultuur waarin je een hand op je kont moet accepteren om niet flauw te worden gevonden. Er is op veel terreinen heel veel werk aan de winkel om te zorgen dat mensen baas over eigen lichaam zijn. Voor de aanvraag van dit debat concentreer ik me op seksuele intimidatie op het werk. Werkgevers zijn verantwoordelijk … 

De voorzitter:

Ja? 

Mevrouw Buitenweg (GroenLinks):

… voor een discriminatievrije werkvloer en daar hoort seksuele intimidatie bij. Ik wil graag een debat met de ministers van V en J en van SZW over het beter en met meer prioriteit aanpakken van seksuele intimidatie. 

Mevrouw Van Toorenburg (CDA):

Voorzitter, wij hebben onlangs een motie ingediend over straatintimidatie en een brief gekregen van het kabinet. Wij hebben in de procedurevergadering al besloten dat we t.z.t. een debat daarover voeren. Ik zou ook hierover een brief willen hebben om het daarbij te kunnen betrekken. 

Mevrouw Arissen (PvdD):

Voorzitter, van harte steun namens de Partij voor de Dieren voor de aanvraag van dit debat. 

De heer Azarkan (DENK):

Voorzitter, collega Buitenweg sprak over seksuele intimidatie tegen vrouwen. Ik heb inmiddels begrepen dat … 

Mevrouw Buitenweg (GroenLinks):

En mannen, zei ik. 

De heer Azarkan (DENK):

Sorry, neem me niet kwalijk, ook mannen. Van harte steun dus om dit samen met de minister te bespreken en een voortvarende aanpak te presenteren. 

De heer Van Oosten (VVD):

Ik sluit me aan bij de woorden van mevrouw Van Toorenburg. 

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Voorzitter, dat doet de ChristenUnie ook. 

De heer Gijs van Dijk (PvdA):

Voorzitter, van de Partij van de Arbeid natuurlijk steun voor dit belangrijke onderwerp. 

De heer Groothuizen (D66):

Voorzitter, het is een belangrijk onderwerp. Het lijkt me goed om eerst een brief te krijgen waarin vooral uiteengezet wordt wat er al gebeurt, wat de verplichtingen van de werkgever zijn en wat de rol van de overheid is, zodat we in een eventueel debat wat gestructureerder hierover kunnen spreken. Op dit moment geen steun voor het debat. 

De heer Krol (50PLUS):

Steun voor het debat. 

De heer Markuszower (PVV):

Geen steun. Ik heb liever dat GroenLinks een keer een debat aanvraagt over seksuele ongelijkheid en seksuele intimidatie die vanuit de islam plaatsvindt en niet op de werkvloer. 

Mevrouw Buitenweg (GroenLinks):

Volgens mij … 

De voorzitter:

De heer Jasper van Dijk. U krijgt zo de gelegenheid, mevrouw Buitenweg. 

De heer Jasper van Dijk (SP):

Steun voor het debat. 

De heer Dijkgraaf (SGP):

Voorzitter, steun voor het debat. Als het kan worden gecombineerd met het debat dat mevrouw Van Toorenburg noemde, lijkt me dat prima. 

De voorzitter:

Mevrouw Buitenweg. 

Mevrouw Buitenweg (GroenLinks):

Ik vind de suggestie van mevrouw Van Toorenburg eigenlijk prima, dus een aparte brief over dit onderwerp en het dan tezamen bespreken. Daar kan ik mij goed in vinden. Wat de PVV zegt, werp ik verre van mij, want ik ben inderdaad tegen seksuele intimidatie door iedereen. 

De voorzitter:

Dank u wel. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. 

Mevrouw Buitenweg (GroenLinks):

En de PVV blijkbaar niet. 

De voorzitter:

Nu het tweede verzoek. 

Mevrouw Buitenweg (GroenLinks):

Mevrouw de voorzitter. De gevangenispopulatie is aan het veranderen. Steeds meer mensen hebben complexe problemen: verslaving, psychische stoornissen et cetera. Dit heeft grote gevolgen voor de werkdruk en de aard van het werk van het gevangenispersoneel, en ook voor de wijze waarop we mensen moeten helpen om weer te re-integreren in de samenleving. Binnenkort is er een hoorzitting over dit onderwerp, maar ik wil ook heel graag de bewindslieden horen. Daarom wil ik graag een debat met de minister van Justitie en Veiligheid over de gevolgen van deze verandering voor zowel de werkdruk en de aard van het werk van het personeel als voor de zorg die nodig is in 2018 en die ingekocht moet worden. Daarover hebben we nu echt veel informatie nodig. 

De heer Van Nispen (SP):

Voorzitter. Omdat de bevolking van de gevangenissen steeds ingewikkelder wordt, wordt het voor het gevangenispersoneel steeds moeilijker om mensen verantwoord terug te brengen in de samenleving na het uitzitten van hun straf. Van harte steun van de SP voor dit debat. Maar ik wil ook graag een brief van de minister van Justitie en Veiligheid. Dat kan niet op al te lange termijn nu het gaat over de inkoop van zorg voor volgend jaar. Liefst binnen nu en twee of drie weken een brief voorafgaande aan het debat. 

Mevrouw Van Toorenburg (CDA):

Voorzitter, wij hebben al afgesproken dat er een debat komt over het gevangeniswezen. Ik vind het belangrijk dat wij hierover eerst een hoorzitting hebben en een brief krijgen. Dan is er nog een aantal rapporten over hoe wij verder moeten met het gevangeniswezen, waar de Kamer uiteindelijk over zal debatteren. Ik wil dat allemaal graag te zijner tijd in een uitvoerig overleg doen. 

De heer Krol (50PLUS):

Steun voor een brief en ook steun voor het debat. 

De heer Van Oosten (VVD):

Voorzitter, ik steun dit verzoek voor een apart debat niet. Dat wil niet zeggen dat wij er niet over spreken, precies zoals mijn collega zo-even al aangaf. Ik wil wel graag een brief met een nadere duiding op dit punt. 

Mevrouw Buitenweg (GroenLinks):

Ook over de zorg die nodig is voor 2018. 

De voorzitter:

Nee, eerst de heer Azarkan namens DENK. 

De heer Azarkan (DENK):

Voorzitter. Er is de afgelopen jaren veel bezuinigd op de ggz. Dan krijg je dit soort problemen door het rechtse rotbeleid. Van harte steun voor dit verzoek. 

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Voorzitter, ik sluit mij aan bij de woorden van mevrouw Van Toorenburg. 

De heer Groothuizen (D66):

Voorzitter, dat doe ik ook. 

De heer Markuszower (PVV):

Geen steun, voorzitter. Hoe gekker de criminelen zijn, hoe langer ze in de cel moeten zitten. 

De heer Nijboer (PvdA):

Steun voor het verzoek. 

De voorzitter:

Mevrouw Buitenweg, ik zie dat u geen meerderheid hebt voor het houden van het debat. 

Mevrouw Buitenweg (GroenLinks):

Nee, maar er is wel een meerderheid voor een brief over die twee elementen: de gevolgen voor het gevangenispersoneel en voor de zorg die nodig is. Wat de PVV betreft: die laat mensen lang gek opgesloten zitten in de gevangenis, maar daarna zullen ze er toch uit moeten. De samenleving wordt een stuk onveiliger door het beleid van de PVV. 

De voorzitter:

Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. 

Mevrouw Marijnissen namens de SP. 

Mevrouw Marijnissen (SP):

Dank u wel, voorzitter. Er zijn 683 zorgjaarrekeningen bekeken en wat bleek? De accountantskosten zijn met 12% gestegen. Wij vinden dit zondegeld, want geld voor zorg moet naar zorg. Wij willen hier een debat over. Uit het onderzoek blijkt dat dit door politieke keuzes komt: meer macht naar de zorgverzekeraars en meer taken in de zorg overgeheveld. Daardoor gaat 12% van het geld voor zorg niet naar zorg. Vandaar mijn aanvraag voor een debat. 

Mevrouw Agema (PVV):

Voorzitter. Met al die systeemwijzigingen was ons beloofd dat de administratieve lasten zouden dalen. Nou die zijn explosief gestegen en dus ook de accountantskosten. Ik zou hier graag een debat over voeren met de nieuwe minister. 

Mevrouw Ellemeet (GroenLinks):

Voorzitter, van harte steun. In sommige delen van de zorg is het nog erger. In de ggz is het ongeveer 15%, dus van harte steun voor dit debat. 

De heer Kuzu (DENK):

Voorzitter. Met name de rovers van de grote accountantskantoren mogen aangepakt worden. Steun voor het debat. 

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Voorzitter. Over de administratievelastendruk in de zorg is geen discussie. Van links tot rechts in de Kamer zijn we het erover eens dat we die moeten terugdringen. Ik wil hierover een brief van het kabinet. Ik stel voor dat wij een algemeen overleg plannen over de lastendruk in de zorg. Dat doen we in de procedurevergadering en dan zetten we het nog een keer breed op de agenda. Nu geen steun voor een plenair debat. Dit kan tot het eind van het jaar niet ingepland worden. Dat doet ook geen recht aan de zaak. 

De heer El Yassini (VVD):

Voorzitter. Ook de VVD vindt het belangrijk dat we een debat hebben, niet alleen over de accountantskosten maar ook over de druk die deze veroorzaken op de administratieve lasten. Ik vind dat heel erg belangrijk. Daarom wil ik graag een brief van de staatssecretaris van VWS over hoe we daarmee om horen te gaan. Maar ik wil ook een brief van de minister van Financiën. Ik wil namelijk ook weten hoe de accountancysector eraan kan bijdragen om de administratieve lasten lager te krijgen. Ik stel voor om het debat vervolgens wel te gaan voeren, want dat vind ik belangrijk, maar dan wel in een AO Governance, zodat we in ieder geval de ruimte nemen om dit probleem op te lossen. 

De voorzitter:

Kortom, geen steun. 

Mevrouw Arissen (PvdD):

Voorzitter, steun voor het verzoek van de SP. 

Mevrouw Pia Dijkstra (D66):

Geen steun op dit moment voor het debat, wel voor een brief en een snellere behandeling in een algemeen overleg. 

Mevrouw Kuik (CDA):

Voorzitter, wij vinden ook dat geld voor de zorg naar de zorg moet. Ik deel het voorstel van de VVD om dit mee te nemen en goed te bespreken. 

Mevrouw Van Brenk (50PLUS):

Voorzitter, wij hebben dit zorgstelsel zo complex gemaakt dat er veel kosten gemaakt moeten worden. Wat ons betreft moeten we daar snel een debat over voeren, dus steun. 

Mevrouw Marijnissen (SP):

Voorzitter, de reactie van de coalitiepartijen verrast me niks. Dit hebben we net ook al een beetje gezien. Er is wel steun van 30 leden, dus ik verzoek u om dit in te plannen. 

Eén klein ding moet me wel van het hart. We hebben als Kamer een halfjaar gewacht totdat er uiteindelijk een nieuw kabinet zou zitten. Een halfjaar lang werd er bij heel veel debataanvragen gezegd: dat kan niet, want we zijn aan het formeren. Nu is er een kabinet, maar wordt er gezegd: we moeten nog opstarten en het lukt niet meer voor de kerst. Op deze manier wordt het wel erg ingewikkeld om hier in de zaal, waar het hoort, gewoon een debat te voeren over dingen die de Kamer belangrijk vindt. 

De heer El Yassini (VVD):

Nog even een korte opmerking daarover, mevrouw de voorzitter … 

De voorzitter:

Heel kort. 

De heer El Yassini (VVD):

Mijn collega Omtzigt zei terecht dat het eerste van al die dertigledendebatten uiteindelijk pas in 2018 wordt ingepland, terwijl we met het AO Governance veel eerder aan de slag gaan. In feite hebben we straks een debat waar we niks mee kunnen. Ik vind het dus zonde dat u dit zo zegt. 

De voorzitter:

Goed, u heeft uw punt gemaakt. 

Mevrouw Marijnissen (SP):

Kort, richting de heer Yassini, als het gaat over zonde: wij vinden het zonde dat we hier een halfjaar moeten wachten op een nieuw kabinet. Nu zit dat er eindelijk en kunnen we aan de slag, maar wordt gezegd: nee, tot de kerst lukt het niet, dus wacht u nog maar even drie maanden. 

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Marijnissen. 

Mevrouw Marijnissen (SP):

Dat is toch geen doen? 

De voorzitter:

Dank u wel. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. 

Mevrouw Ellemeet namens GroenLinks. 

Mevrouw Ellemeet (GroenLinks):

Mevrouw de voorzitter. Een op de vijf topbestuurders in de zorg verdient boven de norm van de Wet normering topinkomens. En dat in 2017, terwijl we in 2013 al hadden gezegd dat de salarissen van die topbestuurders naar beneden moesten. Dit is een schokkend beeld, zeker in de context van de grote bezuinigingen die hebben plaatsgevonden en van al die mensen die tegen een heel klein loon in de zorg werken. Ik verzoek daarom om een debat met de minister van BZK en de minister van VWS. Dit debat vraag ik mede aan namens de SP. 

Mevrouw Van Brenk (50PLUS):

Voorzitter, dit is een doorn in ons oog, dus steun voor dit debat. 

De heer Gijs van Dijk (PvdA):

Voorzitter. We hebben het lijstje van de 50 best verdienende zorgbestuurders gezien. Echt schandalig, veruit boven het ministerssalaris. Daar moeten we het echt met elkaar over hebben, zeker in het licht van het feit dat de WNT3 door het nieuwe kabinet wordt weggeschoven. 

Mevrouw Agema (PVV):

Voorzitter. Bij de WNT2 is een amendement van de PVV aangenomen, van mevrouw Gerbrands, dat de zorgbestuurders ook onder de WNT bracht. Ik wil dus graag tekst en uitleg van de nieuwe minister hoe het kan dat deze misstand nog altijd bestaat, hoe groot die is en hoe omvangrijk. Ook steun voor dit debat. 

Mevrouw Arissen (PvdD):

Voorzitter, van harte steun voor het verzoek van GroenLinks. 

Mevrouw Pia Dijkstra (D66):

Op dit moment geen steun, maar ik wil wel graag een brief van de minister met daarin de vragen zoals mevrouw Agema die ook heeft aangegeven. 

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Voorzitter, steun van de ChristenUnie voor een brief, maar nog niet voor een debat. Laten we even kijken waar en hoe we de brief agenderen. 

De heer Öztürk (DENK):

Volledige steun voor het debat. 

De heer Middendorp (VVD):

Geen steun voor het debat, wel voor een brief. Tot nu toe heeft de minister van BZK elke keer goed uitgelegd hoe de zaken die we hier besproken hebben in mekaar zitten. Ik denk dat hij dat dit keer ook kan doen in een brief. 

Mevrouw Bruins Slot (CDA):

Voorzitter, steun voor een brief met de vragen die mevrouw Agema formuleerde. Geen steun voor een debat op dit moment, maar naar aanleiding van de brief kunnen we natuurlijk wel verder kijken hoe we dit zouden moeten behandelen, want uitleg is zeker noodzakelijk. 

De voorzitter:

Mevrouw Ellemeet, u heeft geen meerderheid voor het houden van een meerderheidsdebat. 

Mevrouw Ellemeet (GroenLinks):

Nee, voorzitter, maar ik tel wel de steun van meer dan 30 leden. Ik zou dus graag een dertigledendebat aanvragen. Dank u wel. 

De voorzitter:

We gaan het debat toevoegen aan de lijst. Verder stel ik voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. 

De heer Wassenberg namens de Partij voor de Dieren. 

De heer Wassenberg (PvdD):

Voorzitter. De gemeenteraad van Rotterdam moet een besluit nemen over de verlenging van het contract met de grootste kolenboer van Europa voor maar liefst 25 jaar. Dat betekent dat Rotterdam tot 2043 de grootste steenkoolhaven van Europa blijft. Dat doet afbreuk aan de klimaatambities van het aankomende kabinet. Het is volkomen in strijd met elke ambitie op het gebied van CO2-reductie of klimaatbeleid. Omdat het Rotterdamse besluit directe gevolgen heeft voor de Nederlandse klimaatdoelstellingen, wil ik daarover een debat aanvragen met de minister van Economische Zaken, want deze zaak overstijgt echt het Rotterdamse belang. 

De heer Geurts (CDA):

Voorzitter, u zit een beetje vreemd te kijken: daar staat de heer Geurts weer. Maar ik neem waar voor mijn collega Agnes Mulder. 

De voorzitter:

Ja, u heeft dienst vandaag. Mevrouw Dik-Faber ook. 

De heer Geurts (CDA):

Ik heb dienst, jazeker. Het debat gaan we niet steunen. Volgens ons is het een lokale aangelegenheid. Ik geef de heer Wassenberg het volgende in overweging. We hebben net met een grote meerderheid het debat over de Nationale Energieverkenning gesteund. Misschien kan hij het daar ook kwijt. 

De heer Bosman (VVD):

Voorzitter, het is een lokale aangelegenheid. Geen steun voor het debat, maar de suggestie van het CDA vind ik prima. 

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Voorzitter, ik kan mij veel beter nieuws voorstellen. Toch steun ik het debat niet, omdat ik ook van mening ben dat het een lokale aangelegenheid is. En inderdaad, we kunnen het betrekken bij het debat over de Nationale Energieverkenning. 

Mevrouw Van Tongeren (GroenLinks):

Voorzitter, ik vind het geen lokale aangelegenheid. Met andere collega's die gezegd hebben dat we wel erg veel debatten aanvragen, vind ik dat het samenvoegen met een bestaand debat, dus het clusteren van een aantal van die onderwerpen, in dit geval de beste optie is. Dat zou ik in dit geval willen voorstellen. Wellicht kan een brief van de regering als een reactie op dit issue een mooie start zijn om het bij een ander debat te voegen. 

De heer Kuzu (DENK):

Voorzitter, dit is absoluut geen lokale aangelegenheid, want het heeft landelijke gevolgen. Daarom is het goed dat we hier in deze Kamer daarover spreken. Wij steunen het debat van harte. 

Mevrouw Beckerman (SP):

Hetzelfde geldt voor de SP: steun voor het debat. 

De heer Paternotte (D66):

Voorzitter, ik kan mij in hoofdlijnen aansluiten bij mevrouw Van Tongeren. Tegen meneer Kuzu zou ik willen zeggen dat een hoop dingen die in gemeenteraden worden besloten ook buiten die gemeenteraden effect hebben, maar dat dat niet betekent dat een gemeenteraad er niet over gaat. 

De heer Nijboer (PvdA):

Voorzitter, ik sluit mij aan bij mevrouw Van Tongeren, met daarbij wel de kanttekening dat dit het enige debat is dat vandaag is gesteund en dat er wel meer onderwerpen zijn die een debat verdienen. De oppositie stelt zich hier zeer coöperatief en terughoudend op. Ik hoop dat in de toekomst ook van de vier coalitiepartijen te zien. 

De heer Dijkgraaf (SGP):

Voorzitter, steun voor de aanvraag van het debat, als het inderdaad wordt samengevoegd met het debat over de Nationale Energieverkenning. We moeten het wel integraal bekijken. 

De heer Madlener (PVV):

Eens met de heer Dijkgraaf. 

De voorzitter:

Mijnheer Wassenberg. 

De heer Wassenberg (PvdD):

Voorzitter, er lijkt inderdaad steun te zijn om dit toe te voegen aan het debat over de Nationale Energieverkenning, maar er is door woordvoerders ook gevraagd om een brief van het kabinet. Ik zou het op prijs stellen als die er voor het debat is. 

De voorzitter:

Dan stel ik voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. 

Mevrouw Voortman namens GroenLinks. 

Mevrouw Voortman (GroenLinks):

Voorzitter. Om te voorkomen dat de begrotingsdebatten en de begrotingstijd nog meer belast worden, wil ik bij dezen graag een debat na het kerstreces aanvragen en wel over het bericht van de NOS over het onderzoek van de Groene Amsterdammer dat datahandelaren de privacy van miljoenen Nederlanders schenden. Als je ooit betalingsproblemen hebt gehad, dan sta je, zonder dat te weten en zonder dat dat is doorgegeven aan de autoriteit die daarover gaat, in de systemen van commerciële bedrijven. Het lijkt mij goed om daar een debat over te voeren met de staatssecretaris van Sociale Zaken of eventueel de minister van Justitie. Ik hoor graag van mijn collega's hoe zij daarin staan. Maar dat dit debat gevoerd moet worden, lijkt mij wel duidelijk. Dat kan na het kerstreces. 

De heer Jasper van Dijk (SP):

Hou de spirit erin, voorzitter! Ik steun het voorstel van harte. 

Mevrouw Arissen (PvdD):

Voorzitter, privacy is een groot goed. Wij steunen de aanvraag van dit belangrijke debat dan ook van harte. 

Mevrouw Van Brenk (50PLUS):

Voorzitter, steun voor dit debat. 

Mevrouw Nijkerken-de Haan (VVD):

Voorzitter, dit gaat over privacy. Dat is belangrijk. Ik denk alleen dat dit meer thuishoort bij een ander ministerie: niet bij Sociale Zaken, maar bij V en J. Ik zou willen voorstellen om een brief te vragen. Op basis van die brief kunnen we dan met elkaar verder bekijken wat te doen. 

De heer Gijs van Dijk (PvdA):

Steun voor het verzoek. Volgens mij valt het, als ik het zo overzie, deels wél onder Sociale Zaken. Want het zit in de schuldenindustrie en daarachter zit ook privacy. Daar komt dus ook Binnenlandse Zaken weer om de hoek kijken, en Veiligheid en Justitie. We moeten dus even zoeken naar bemensing, maar ik steun het verzoek. 

De heer Raemakers (D66):

Eerst een brief. In die brief kan misschien ook duidelijk worden gemaakt onder welke portefeuille dit nu exact valt. Daarna kunnen we kijken of er eventueel een debat nodig is. 

De heer De Jong (PVV):

Voorzitter, daar wil ik mij graag bij aansluiten. 

Mevrouw Voortman (GroenLinks):

Ik zie dat er geen meerderheid is, voorzitter. 

De voorzitter:

Nee. 

Mevrouw Voortman (GroenLinks):

Maar ik heb wel ruim 30 zetels, volgens mij zelfs iets meer. Dus na ommekomst van de brief zie ik graag het dertigledendebat tegemoet. 

De voorzitter:

Ja. U zei: na het kerstreces. Maar ik ga erover wanneer een dertigledendebat wordt gehouden. Dus het kan zomaar zijn … 

Mevrouw Voortman (GroenLinks):

Dat klopt. Nou, als u in uw wijsheid iets anders besluit, dan zal ik dat natuurlijk hartstikke goed vinden. 

De voorzitter:

Dat is goed. Dank u wel. 

Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. 

Hiermee zijn we ook aan het einde gekomen van deze regeling van werkzaamheden. Ik dank iedereen, ook de mensen op de publieke tribune.