34 813 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet bekostiging financieel toezicht, het Burgerlijk Wetboek en de Wet handhaving consumentenbescherming ter implementatie van richtlijn nr. 2015/2366/EU van het Europees parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne markt, houdende wijziging van de Richtlijnen 2002/65/EG, 2009/110/EG en 2013/36/EU en Verordening (EU) nr. 1093/2010 en houdende intrekking van Richtlijn 2007/64/EG (PbEU 2015, L 337) (Implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten)

Nr. 22 MOTIE VAN HETLDI SNELS C.S.

Voorgesteld 4 september 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat onze data en betaalgegevens een steeds grotere machtsfactor in de economie vormen;

overwegende dat we moeten voorkomen dat er onevenredige marktverhoudingen gaan ontstaan;

verzoekt de regering, om in Europees verband een meer fundamentele discussie te voeren over de macht en marktverhoudingen van grote techbedrijven en de financiële sector;

verzoekt de regering tevens, om er in Europees verband voor te pleiten dat de effecten van PSD2 op dit punt van marktverhoudingen worden gemonitord opdat er zo nodig tijdig Europese maatregelen genomen kunnen worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Snels

Nijboer

Ronnes

Van der Linde

Sneller

Naar boven