34 813 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet bekostiging financieel toezicht, het Burgerlijk Wetboek en de Wet handhaving consumentenbescherming ter implementatie van richtlijn nr. 2015/2366/EU van het Europees parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne markt, houdende wijziging van de Richtlijnen 2002/65/EG, 2009/110/EG en 2013/36/EU en Verordening (EU) nr. 1093/2010 en houdende intrekking van Richtlijn 2007/64/EG (PbEU 2015, L 337) (Implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten)

Nr. 20 MOTIE VAN HET LID RONNES C.S

Voorgesteld 4 september 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat consumenten toestemming kunnen gaan geven voor het delen van hun financiële gegevens;

overwegende dat consumenten te allen tijde eigendom houden over die gegevens;

overwegende dat het delen van financiële gegevens met derden gevoelig is en dat inzicht in welke gegevens iemand met wie heeft gedeeld van groot belang is;

overwegende dat een overzicht in de internetomgeving of in de bankapp daarvoor het meest geëigende middel is;

overwegende dat het van belang is dat consumenten de toestemming die ze hebben gegeven aan een derde per direct kunnen intrekken op grond van de AVG;

van mening dat de ontwikkeling van een eenvoudig toegankelijk overzicht van gegeven toestemmingen door banken kan worden bevorderd als de Minister van Financiën het belang daarvan onderkent en banken daartoe stimuleert;

verzoekt de regering om, banken ertoe aan te zetten consumenten een overzicht te bieden met daarin alle partijen waaraan toestemming is verleend (inclusief historische gegevens) voor toegang tot de persoonsgegevens,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ronnes

Sneller

Bruins

Nijboer

Naar boven