6 Ingekomen stukken

Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van besluiten:

De Voorzitter heeft na overleg met het College van Senioren besloten om de plenaire behandeling van de volgende wetsvoorstellen te doen plaatsvinden op 29 november 2022:

Algemene regels inzake het elektronisch verkeer in het publieke domein en inzake de generieke digitale infrastructuur (Wet digitale overheid) (34972);

Wijziging van het voorstel van wet houdende algemene regels inzake het elektronisch verkeer in het publieke domein en inzake de generieke digitale infrastructuur (Wet digitale overheid) (35868).

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen:

Wijziging van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens ter implementatie van Europese regelgeving over het Europees strafregisterinformatiesysteem (35916);

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2022 (Incidentele suppletoire begroting inzake de Provinciale uitvraag stikstof en de legalisatieopgave van de PAS-melders) (36193);

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2022 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake uitvoeringskosten Transitiefonds landelijk gebied en natuur) (36213).

Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld van de desbetreffende commissies;

2. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, inzake wijzigingen van bijlage A bij het Verdrag van Minamata inzake kwik, 25 maart 2022 (griffienummer 172203);

een, van alsvoren, inzake Verdrag tussen Koninkrijk der Nederlanden en Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling inzake vestiging op Sint Maarten 19 oktober 2022 (griffienummer 172202);

een, van alsvoren, inzake achtste protocol tot verlenging Verdrag met Jordanië betreffende tijdelijke plaatsing van Nederlandse troepen in Jordanië (griffienummer 171447.01);

een, van alsvoren, inzake maatregelen ATCM XLIV 2022 tot uitvoering van het Verdrag inzake Antarctica; Berlijn, 2 juni 2022 (griffienummer 165886.01);

een, van alsvoren, inzake Verdrag tussen Nederland en Zwitserland inzake samenwerking met betrekking tot verkeersovertredingen 's-Gravenhage 26 oktober 2022 (griffienummer 172219);

een, van de minister van Justitie en Veiligheid, inzake brief EK reactie jaarverslag Rechtspraak 2021 (griffienummer 171358.01);

een, van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst, inzake onderzoek en plan van aanpak voor fiscale regelingen (griffienummer 172202);

een, van alsvoren, inzake afschrift brief TK naar aanleiding van toezeggingen met betrekking tot Uber (griffienummer 171732.03);

een, van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, inzake verslag Raad voor Concurrentievermogen 29 september 2022 (griffienummer 171980.01);

een, van alsvoren, inzake verslag Landbouw- en Visserijraad 17 oktober 2022 (griffienummer 172101.01);

een, van de minister van Economische Zaken en Klimaat, inzake aankondiging Nota van wijziging negende incidentele suppletoire begroting ISB EZK 2002 inzake tijdelijk prijsplafond energie voor kleinverbruikers (griffienummer 172221);

een, van alsvoren, inzake verslag Raad Algemene Zaken RAZ voor de ministers verantwoordelijk voor cohesiebeleid, 1 en 2 september 2022 (griffienummer 171821.01);

een, van alsvoren, inzake uitspraak Raad van State over Porthos en de bouwvrijstelling (griffienummer 172222);

een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, inzake aanbieding uitvoeringstoets SVB bij initiatiefwetsvoorstel Wet invoering minimumuurloon (griffienummer 172200).

De Voorzitter stelt voor deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd bij de Directie Inhoud ter inzage voor de leden;

3. de volgende geschriften:

een, van J.M., inzake "Sint-Eustatius als BES-eiland en dus Nederland bezien door de bril als voorgehouden door het boek Ongemak" (griffienummer 172192);

een, van J.M., inzake AOW in Europees Nederland en AOW in Caribisch Nederland (griffienummer 172191);

een, van J.M., inzake basisinkomen als les uit de toeslagenaffaire (griffienummer 172215).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties;

een, van J.K., inzake melding van corrupte justitie (griffienummer 166924.01);

een, van A.B., inzake wetsvoorstel gecombineerde geslachtsnaam (griffienummer 171175.07).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid;

een, van F.S., inzake Wet excessief lenen (griffienummer 367295.07);

een, van C.V., inzake inkomstenbelasting box 3 (griffienummer 172032.04);

een, van P.N., inzake "De arbeidskorting is uit de rails van de Grondwet gelopen" (griffienummer 172207);

een, van J.V., inzake bankrekening van Viruswaarheid (griffienummer 172216).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Financiën;

een, van P.B., inzake reactie op beraadslagingen ten aanzien van Wet hersteloperatie toeslagen (griffienummer 170390.13);

een, van P.B., inzake "Misleiding geslaagd met betrekking tot ouders die niet door eerste toets zijn" (griffienummer 170390.14);

een, van A.B., inzake Wet toekomst pensioenen (griffienummer 168824.11);

een, van J.V., inzake Wetsvoorstel toekomst pensioenen (griffienummer 168824.10).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Financiën en de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

een, van K.C., inzake klacht over Belastingdienst (griffienummer 172214).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Financiën;

een, van N.S., inzake onnodige uitstoot door groente en fruit luchtvracht (griffienummer 172210).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

een, van M.H., inzake noodkreet Wajong (griffienummer 170412.06);

een, van F.N., inzake pensioen (griffienummer 168824.12).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

een, van A.A., inzake asiel in kamp Zuidbroek (griffienummer 172226).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad;

een, van S.S., inzake medicinale cannabis (griffienummer 162224);

een, van B.H., inzake roken (griffienummer 172225).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

een, van J.G., inzake partijdigheid VZ EK tijdens debat van 18 oktober 2022 (griffienummer 172152.04).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

De Voorzitter stelt voor deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.

Naar boven