5 Stemming Tijdelijke wet Nationaal Groeifonds

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Tijdelijke regels inzake instelling van een Nationaal Groeifonds (Tijdelijke wet Nationaal Groeifonds) (35976).

(Zie vergadering van 14 juni 2022.)

De voorzitter:

Dan stemmen we over het wetsvoorstel 35976, Tijdelijke regels inzake instelling van een Nationaal Groeifonds, ofwel de Tijdelijke wet Nationaal Groeifonds. Wenst een van de leden een stemverklaring over het wetsvoorstel af te leggen? Dat is het geval. Gaat uw gang, meneer Berkhout.

De heer Berkhout (Fractie-Nanninga):

Voorzitter, dank u wel. Met uw goedvinden zal ik ook meteen een stemverklaring over de motie afleggen.

Voorzitter. Onze fractie is geen voorstander van een wildgroei aan staatsinvesteringsfondsen. Wij zullen dan ook tegen voorliggende wet stemmen.

Dan de motie. Als er dan toch meerdere van dit soort fondsen naast elkaar moeten bestaan, dan het liefst onder één paraplu. Daarom spreekt het dictum van de motie ons wel aan, met de nadruk op: alleen het dictum. We zullen dan ook voor de motie stemmen.

Dank u wel, voorzitter.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Berkhout. Hij sprak uiteraard namens de Fractie-Nanninga. Wenst een van de andere leden een stemverklaring af te leggen? Meneer Van Apeldoorn namens de SP; nu over de wet, straks over de motie.

De heer Van Apeldoorn (SP):

Voorzitter. Mijn fractie is niet tegen het instrument van een begrotingsfonds, mits het ondubbelzinnig wordt ingezet voor de vergroting van de brede maatschappelijke welvaart en mits het gebaseerd is op het principe dat wat publiek gefinancierd wordt, ook publiek blijft en niet wordt afgeschermd door patenten die dan tot grote winsten leiden. Terwijl de doelstelling van brede welvaart naar het oordeel van mijn fractie onvoldoende verankerd is in deze instellingswet, geldt dat al helemaal voor het principe dat wat publiek gefinancierd is, publiek moet blijven. De minister bevestigde in het debat alleen maar dat de regering dit uitgangspunt ook niet deelt. Daarom stemmen wij tegen dit wetsvoorstel.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van Apeldoorn. Wenst een van de andere leden een stemverklaring over het wetsvoorstel af te leggen? De heer Otten namens de Fractie-Otten.

De heer Otten (Fractie-Otten):

Voorzitter, dank. Onze fractie is vanaf het begin zeer gekant geweest tegen het Nationaal Groeifonds. Het was toen al een slecht plan, maar met de huidige ontwikkelingen is het een nog veel slechter plan. Economisch gezien zitten we in de grootste crisis, in ieder geval sinds 1973, ook in de energiesector. Met de huidige inflatie en rentestanden is het dus een nog veel slechter plan, dus wij zullen hier zeer overtuigd tegen stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Otten. Wenst een van de andere leden nog een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de OSF, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de VVD en 50PLUS voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van Fractie-Nanninga, de SP, de PvdD, Fractie-Otten, de PVV, FVD en Fractie-Frentrop ertegen, zodat het is aangenomen.

Naar boven