9 Stemming Doorstroom van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met aanpassingen op het gebied van de doorstroom van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs en wijziging van de stelselinrichting van doorstroomtoetsen en toetsen verbonden aan leerling- en onderwijsvolgsystemen in het basisonderwijs (35671).

(Zie vergadering van 1 februari 2022.)

De voorzitter:

Thans zijn aan de orde de stemmingen. Ik heet de minister van Buitenlandse Zaken en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, die namens de regering bij de stemmingen aanwezig zijn, nogmaals van harte welkom. Hebben voldoende leden de presentielijst getekend? Dat is het geval.

We stemmen als eerste over het wetsvoorstel 35671, Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met aanpassingen op het gebied van de doorstroom van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs en wijziging van de stelselinrichting van doorstroomtoetsen en toetsen verbonden aan leerling- en onderwijsvolgsystemen in het basisonderwijs.

Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? Ik zie de heer Van Kesteren zijn vinger opsteken. Gaat uw gang, meneer Van Kesteren.

De heer Ton van Kesteren (PVV):

Voorzitter. De PVV-fractie wil graag een stemverklaring afgeven over de motie die in stemming komt. De PVV-fractie heeft vorige week in het plenaire debat aangegeven dat de PVV af wil van de wirwar aan private toetsaanbieders die nu op de markt zijn. Daar is veel geld mee gemoeid. Dat maakt de eenduidigheid en de overzichtelijkheid er niet beter op. De Cito-toets is wat onze fractie betreft dan ook een uitstekende toets voor niveaubepaling. Hoewel de motie-Doornhof balans en orde probeert te bewerkstelligen in de wirwar van toetsen naast de overheidstoets, moet het Cito niet onnodig worden belast met extra taken. De primaire taak van het Cito is namelijk het ontwikkelen van erkende toetsen en het bewaken van het niveau van deze overheidstoetsen. Dat is wat onze fractie betreft de belangrijkste taak. Daar zijn het onderwijs en ook de leerlingen het meest bij gebaat.

Dank u wel.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van Kesteren. Wenst een van de andere leden nog een stemverklaring over het wetsvoorstel af te leggen? Over de motie kunt u ook straks een stemverklaring afleggen. Dat is niet het geval. Dan stemmen we bij zitten en opstaan.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van D66, het CDA, de VVD, GroenLinks, Fractie-Nanninga, de ChristenUnie, de PvdA, de PvdD, de SP, de SGP en de OSF voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van Fractie-Otten, de PVV, 50PLUS en FVD ertegen, zodat het is aangenomen.

Naar boven