5 Hamerstukken

Aan de orde is de behandeling van:

 • - het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het jaar 2021 (Negende incidentele suppletoire begroting inzake diverse steunmaatregelen COVID-19 en nieuwe verlenging waardevermeerderingsregeling) ( 35937 );

 • - het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) ( 35975-I );

 • - het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) ( 35975-IIA );

 • - het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) ( 35975-IIB );

 • - het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) ( 35975-III );

 • - het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) ( 35975-IV );

 • - het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) ( 35975-V );

 • - het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) ( 35975-VI );

 • - het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) ( 35975-VII );

 • - het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) ( 35975-VIII );

 • - het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) ( 35975-IX );

 • - het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) ( 35975-X );

 • - het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) ( 35975-XII );

 • - het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) ( 35975-XIII );

 • - het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) ( 35975-XIV );

 • - het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) ( 35975-XV );

 • - het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) ( 35975-XVI );

 • - het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) ( 35975-XVII );

 • - het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Nationaal Groeifonds (XIX) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) ( 35975-XIX );

 • - het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) ( 35975-A );

 • - het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Gemeentefonds voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) ( 35975-B );

 • - het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Provinciefonds voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) ( 35975-C );

 • - het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) ( 35975-J );

 • - het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) ( 35975-K ).

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:

Verlangt iemand aantekening? Mevrouw Prast namens de Partij voor de Dieren.

Mevrouw Prast (PvdD):

Dank u, voorzitter. Wij willen graag aantekening bij het wetsvoorstel 35975-I.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Prast. Dan de heer Otten namens de Fractie-Otten.

De heer Otten (Fractie-Otten):

Voorzitter. Wij willen graag aantekening bij het wetsvoorstel over het Nationaal Groeifonds, 35975-XIX.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Otten. Ik verzoek de leden mondkapjes te dragen bij verplaatsing door de zaal.

Dan mevrouw Faber namens de PVV. U mag er eentje van mij lenen. Gaat uw gang.

Mevrouw Faber-van de Klashorst (PVV):

Dank u, voorzitter. Wij vragen aantekening bij het wetsvoorstel 35975-VIII. Wij willen ook aantekening vragen bij de Tijdelijke regeling digitaal quorum 2021.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Faber. De heer Otten namens de Fractie-Otten wenst nogmaals het woord.

De heer Otten (Fractie-Otten):

Voorzitter. Ik dacht dat u eerst de wetsvoorstellen zou afhandelen, maar wij willen ook graag aantekening bij de verlenging van de Tijdelijke regeling digitaal quorum.

De voorzitter:

Dat klopt. U heeft gelijk. Die regeling komt hierna, maar ik snoer natuurlijk niemand de mond op dit punt. Wenst een van de overige leden aantekening bij een van de wetsvoorstellen? Dat is niet het geval.

De leden van de fractie van de PvdD wordt conform artikel 112 van het Reglement van Orde aantekening verleend dat zij geacht willen worden zich niet met het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (35975-I) te hebben kunnen verenigen.

De leden van de fractie van Fractie-Otten wordt conform artikel 112 van het Reglement van Orde aantekening verleend dat zij geacht willen worden zich niet met het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Nationaal Groeifonds (XIX) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (35975-XIX) te hebben kunnen verenigen.

De leden van de fractie van de PVV wordt conform artikel 112 van het Reglement van Orde aantekening verleend dat zij geacht willen worden zich niet met het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (35975-VIII) te hebben kunnen verenigen.

Tot slot is aan de orde de verlenging van de Tijdelijke regeling digitaal quorum 2021, die de Kamer heeft vastgesteld op 16 november jongstleden. Deze regeling vervalt van rechtswege op 1 februari 2022, tenzij de Kamer haar tijdig verlengt. Gezien de actuele situatie met betrekking tot het coronavirus en de geldende landelijke richtlijnen, stel ik voor om de regeling te verlengen met de in artikel 3 van de tijdelijke regeling genoemde termijn van ten hoogste twee maanden, dat wil zeggen tot 1 april 2022.

Kan de Kamer met dit voorstel instemmen? Dat is het geval. Verlangt iemand aantekening, voor zover niet al gedaan? Dat is niet het geval, behoudens de PVV en de Fractie-Otten.

De leden van de fracties van Fractie-Otten en de PVV wordt conform artikel 112 van het Reglement van Orde aantekening verleend dat zij geacht willen worden zich niet met het voorstel te hebben kunnen verenigen.

Dan deel ik de Kamer voorts mee dat ook het eerder door mij genomen Tijdelijk besluit digitaal quorum 2021 van 16 november 2021 zal worden gecontinueerd tot 1 april 2022.

Hiermee zijn wij gekomen aan het einde van de vergadering. Ik dank alle leden, de minister en de medewerkers die deze vergadering mogelijk hebben gemaakt.

Naar boven